|

Ajutor pentru familiile sãrace

Alocatia pentru sustinerea familiei si cea de plasament familial au fost majorate, începând cu luna noiembrie, drepturile urmând a se achita conform noilor norme legale începând din luna decembrie 2014. Este vorba de alocatia pentru sustinerea familiei, si cea de plasament, în schimb, nu se majoreazã alocatia de stat, aceasta rãmânând la cuantumurile vechi.

Conform O.U.G. 65/2014, publicatã în M.O nr. 760/20.10.2014, cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei a fost majorat, începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2014, care se vor achita în luna decembrie 2014 astfel:

Componenta familiei

Venitul net mediu lunar pe membru de familie Cuantum lunar ( lei ) în functie de numãrul de copii
1 copil 2 copii 3 copii 4 sau mai multi
Familie cu ambii pãrinti sub 200 lei 40 82 80 164 120 246 160 328
între 201 si 530 lei 33 75 66 150 99 225 132 300
Familie monoparentalã sub 200 lei 65 107 130 214 195 321 260 428
între 201 si 530 lei 60 102 120 204 180 306 240 408

Alocatia pentru sustinerea familiei este forma de sprijin destinatã familiilor cu venituri reduse si are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurãrii unor conditii mai bune pentru cresterea, îngrijirea si educarea copiilor, precum si stimularea frecventãrii cursurilor unei forme de învãtãmânt. Alocatia pentru sustinerea familiei se acordã în conditiile în care familiile care au în întretinere copii, realizeazã venituri nete lunare pe membru de familie de pânã la 530 de lei si nu detin nici un bun din lista acelor bunuri care conduc la excluderea acordãrii dreptului. În esentã aceastã listã cuprinde: clãdiri, spatii locative în afara locuintei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai micã de 10 ani, autocamioane, tractor, combinã, suprafete de teren, animale si pãsãri a cãror valoare netã de productie anualã depãseste 2500 euro. Familiile beneficiazã de alocatie pentru sustinerea familiei în conditiile în care copiii frecventeazã fãrã întrerupere cursurile unei forme de învãtãmânt si nu înregistreazã absente nemotivate care sã conducã la scãderea sub 8 a notei la purtare. Actul normativ prevede diminuarea cu 20% a cuantumului alocatiei pe o perioadã de 3 luni, în cazul în care cel putin un copil înregistreazã un numãr de absente nemotivate cuprinse între 10-19, respectiv diminuarea cu 50% a alocatiei în situatia în care cel putin un copil înregistreazã 20 de absente nemotivate. În cazul în care cel putin un copil înregistreazã peste 20 de absente, plata alocatiei pentru sustinerea familiei se suspendã pe o perioadã de 6 luni. La data de 20 octombrie 2014, în judetul Vaslui beneficiau de alocatie pentru sustinerea familiei un numãr de 12831 familii, cuprinzând un numãr de 25.413 copii, ceea ce reprezintã 29% din numãrul total al copiilor în vârstã de pânã la 18 ani. „Dacã în luna octombrie sumele plãtite au fost de 1046.765 lei, în luna decembrie 2014 estimãm cã suma plãtitã va depãsi 2.000.000 lei. Din cele 12831 familii, 10702 sunt familii cu 2 pãrinti, iar 2129 familii monoparentale cu un singur pãrinte. 10093 familii, adicã 78,66%, realizeazã venituri sub 200 lei venit net lunar pe membru de familie, în timp ce doar 2738 familii (21,34% din total) realizeazã venituri nete lunare cuprinse între 200 si 530 lei”, a declarat Sorin Prepelitã, directorul AJPIS Vaslui.

Alocatia de plasament, mãritã la sfârsit de an

Pentru fiecare copil fatã de care s-a luat mãsura plasamentului la o familie, persoanã, asistent maternal, într-un serviciu de tip rezidential al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela se acordã o alocatie de plasament în cuantum de 600 lei, începând cu drepturile lunii decembrie, drepturi care se vor plãti tot începând cu luna decembrie 2014. Alocatia este destinatã acoperirii cheltuielilor de hranã, îmbrãcãminte, încãltãminte, materiale igienico-sanitare, rechizite, jucãrii, transport, materiale cultural-sportive. Pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante beneficiau de sume pentru acoperirea cheltuielilor de hranã, îmbrãcãminte, încãltãminte, doar copiii aflati în plasament la asistenti maternali, care pe lângã alocatia de plasament de 97 lei plãtitã de cãtre AJPIS, mai beneficiau de anumite sume pe baza documentelor justificative acordate de cãtre D.G.A.S.P.C. Începând cu luna decembrie 2014, D.G.A.S.P.C nu va mai deconta aceste sume, iar alocatia de plasament se va acorda în cuantum de 600 de lei pentru toti copiii, inclusiv pentru cei aflati în plasament la familii, persoane, organism privat acreditat sau pentru copiii la care s-a instituit tutela. La momentul actual AJPIS Vaslui, are în plata alocatiei de plasament familial 2271 copii, din care 317 copiii cu dizabilitãti. Dacã pânã în prezent se plãtea în medie lunarã suma de 266.569 lei, suma ce se va plãti în luna decembrie va fi de sase ori mai mare, fiind de aproximativ 1.647.900 lei.

Copiii, în atentia statului

Alocatia de stat este un drept universal de care beneficiazã toti copiii în vârstã de pânã la 18 ani, fãrã discriminare, iar dupã vârsta de 18 ani, aceastã alocatie de stat se acordã cu conditia frecventãrii cursurilor învãtãmântului liceal sau profesional. În judetul Vaslui, sunt 7309 beneficiari ai alocatiei cuprinsi între vârste de pânã la 2 ani, si alti 90 beneficiari de copii cu handicap cu vârsta cuprinsã între 2 si 3 ani, care primesc lunar o alocatie de 200 lei. Nu mai putin de 80.622 beneficiari ai alocatiei de stat sunt copii cu vârsta între 3 si 18 ani, care primesc 42 lei lunar, în timp ce alti 1901 beneficiari, care primesc lunar 84 lei, sunt minori cu handicap cu vârste între 3 si 18 ani. În total, la nivelul judetului Vaslui, sunt 91.865 beneficiari ai alocatiei de stat, adãugând aici si cei 1943 beneficiari în vârstã de peste 18 ani care urmeazã cursurile postliceale ori profesionale. O.U.G 65/15.11.2014 nu majoreazã alocatia de stat, aceasta rãmânând la cuantumurile vechi.