|

Concurs pentru sefia politiei vasluiene

EXAMEN…Inspectoratul General de Politie a scos la concurs posturile de inspector-sef si cel de inspector-sef adjunct la IPJ Vaslui. Din politia vasluianã, pentru ocuparea celor douã posturi, s-au înscris trei comisari de politie. Unul dintre ei este actualul sef al IPJ Vaslui, comisarul-sef Doru Pantîru. Acesta si-a depus dosarul pentru ocuparea functiei de sef al IPJ Vaslui, dar si pentru cea de sef adjunct al politiei vasluiene. De asemenea, tot pentru postul de inspector-sef, si-a depus candidatura si Sorin Dãnilã, cel care ocupã acum functia de sef al Serviciului Rutier. Pentru postul de sef adjunct s-a înscris în concurs si comisarul-sef Puiu Budacu, seful sectiei rurale Banca.

Interimatul la conducerea Inspectoratului de Politie al judetului Vaslui se apropie de sfârsit, astfel cã Inspectoratul General al Politiei anuntã organizarea de concursuri pentru ocuparea celor douã functii. Din partea IPJ Vaslui, la concursul pentru ocuparea functiei de inspector-sef adjunct, ce va avea loc pe 25 mai, s-au înscris comisarii de politie Doru Pantîru, cel care ocupã, în prezent, functia de inspector-sef al IPJ Vaslui si comisarul Puiu Budacu, seful sectiei rurale Banca. De asemenea, pentru ocuparea functiei de inspector-sef si-au depus candidatura doi comisari de politie: actualul sef al IPJ Vaslui, Doru Pantîru, si comisarul Sorin Dãnilã, seful Serviciului de Politie Rutierã Vaslui. Examenul pentru ocuparea postului va avea loc pe 12 iunie, la sediul IGPR si va consta în sustinerea unei probe unice de selectie, respectiv, un interviu structurat pe subiecte profesionale. Aprecierea rezultatului final al interviului se va face cu note de la 1 la 10 si va fi declarat “admis” candidatul care are nota cea mai mare si este notat cu cel putin 7. În situatia în care mai multi candidati au aceeasi notã, este declarat “admis” cel care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Cu ocazia înscrierii, candidatii vor depune urmãtoarele documente: raportul de înscriere si CV, actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii si certificat pentru conformitate în prezenta candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia, documente care atestã nivelul si specializarea studiilor impuse de cerintele postului (diploma si suplimentul/foaia matricolã), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii si certificate pentru conformitate în prezenta candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. De asemenea, candidatii trebuie sã mai depunã declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptãrii conditiilor de recrutare, adeverinta care contine rezultatul ultimului examen medical de bilant, eliberatã de medicul de unitate cu mentiunea „apt functii de conducere”. Sunt acceptate si copii legalizate ale documentelor, dacã acestea sunt prezentate din initiativa candidatului.

Conditiile ce trebuiesc îndeplinite de candidati

PARTICIPARE…Candidatii trebuie sã fie ofiteri de politie si sã îndeplineascã, cumulativ, urmãtoarele conditii: sã aibã pregãtirea de bazã, studii universitare de lungã duratã cu diplomã de licentã sau echivalentã sau studii superioare de licentã, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din urmãtoarele domenii fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte sociale sau stiinte umaniste si arte. De asemenea, candidatii pentru ocuparea posturilor de conducere trebuie sã aibã pregãtire de specialitate: cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializãrile sau conexe acestora: matematicã si stiinte ale naturii, informaticã, stiinte juridice, stiinte sociale si politice, stiinte economice, stiinte umaniste, stiinte ingineresti, stiinte militare, informatii si ordine publicã sau management. Sau, studii universitare de lungã duratã, cu diplomã de licentã, absolvite anterior aplicãrii celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile/specializãrile sau conexe acestora: matematicã si stiinte ale naturii, informaticã, stiinte juridice, stiinte sociale si politice, stiinte economice, stiinte umaniste, stiinte ingineresti, stiinte militare, informatii si ordine publicã. Sunt admisi si cei cu studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: matematicã, informaticã, inginerie electricã, inginerie  energeticã, inginerie electronicã si telecomunicatii, ingineria transporturilor, calculatoare si tehnologia informatiei, ingineria sistemelor, inginerie mecanicã, inginerie industrialã, stiinte ingineresti aplicate, mecatronicã si roboticã, ingineria materialelor, inginerie si management, inginerie de armament, rachete si munitii, drept, stiinte administrative, stiinte ale comunicãrii, sociologie, relatii internationale si studii europene, stiinte politice, informatii si securitate nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã, stiinte militare, administrarea afacerilor, ciberneticã si statisticã, informaticã economicã, contabilitate, economie, finante, marketing, economie si afaceri internationale, psihologie, stiinte ale educatiei sau management. De asemenea, candidatii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii: sã fie declarat apt medical si apt la evaluarea psihologicã organizatã în acest scop, sã detinã gradul profesional de minimum inspector principal de politie, sã aibã vechime în muncã/din care în structuri de ordine publicã, apãrare si sigurantã nationalã: 7 ani/5 ani, sã aibã cel putin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exeritãrii functiei, sã aibã cel putin 3 ani vechime în functii de conducere în unitãti ale MAI, sã fi obtinut calificativul de cel putin ”Bine” la ultimele douã evaluãri anuale de serviciu, sã nu fie cercetat disciplinar, sã nu se afle sub efectul unei sanctiuni disciplinare sau fatã de acesta sã nu fi fost pusã în miscare actiunea penalã si sã îndeplineascã cerintele specifice din fisa postului.