|

Drept la replicã al SC Aquavas – Sucursala Bârlad (FACSIMIL)

Subscrisa S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI- prin Sucursala Bârlad, cu sediul în Bârlad, str. Stefan Procopiu nr. l, reprezentatã prin director de sucursalã ing.Vasile Ungureanu, vã solicitã publicarea integralã pe site-ul propriu(online) si în format scris/tipãrit a urmãtorului drept la replicã si rectificare la articolul “ALERTÃ DE INFECTIE! Viermi în apa de la robinetele bârlâdenilor” scris de cãtre Cezara MIRONICA si publicat atât pe site-ul dvs. la data de 17.06.2018, cât si pe prima si a treia paginã în ziarul cu nr.2741(5441), publicat la data de 18.06.2018.

Întelegem cã articolul în cauzã a fost unul de opinie si nu propriu-zis o stire însã, dat fiind faptul cã emite si propagã neadevãruri, erori factuale si interpretãri de naturã a produce consecinte juridice, panicã în rândul populatiei, precum si denigrarea si calomnierea reprezentantilor legali ai societãtii noastre, incintând la revoltã si expunând salariatii societãtii (cel putin cei ai Sucursalei Barlad) la batjocurã si dispretul public era necesar sa cerem corectarea mãcar a unora dintre ele.

Întreg articolul, începând cu titlul, este scris de autor prin folosirea unor enunturi de naturã a prezenta ca certã, sigurã existenta viermilor în apa furnizatã de societatea noastrã tuturor bãrlãdenilor, prin utilizarea pseudoargumentelor, desconsiderând norma constitutionalã privind obligatia mijloacelor de informare în masã (publice sau private) de a asigura informarea corectã a opiniei publice, prevãzutã expres de art.31, alin(6) din Constitutia României, în vigoare.

Evident, prin prezentul drept la replicã/rectificare nu dorim sã îngrãdim dreptul la libera exprimare al autorului articolului, acesta având libertatea sã emitã opinii despre orice. Totusi, pentru o corectã informare+ a opiniei publice, atunci când opiniile emise despre chestiuni ce tin de calitatea si legalitatea activitãtilor si serviciilor desfãsurate de societatea noastrã sunt vãdit contrare realitatii, ele trebuie clarificate si corectate, mai ales atunci când libertatea de exprimare tinde sã prejudicieze grav si iremediabil demnitatea, onoarea ori dreptul persoanei la propria imagine.

Potrivit legislatiei în vigoare, Operatorul de servicii apã-canal are obligatia asigurãrii conditiilor de potabilitate a apei livrate la bransamentul utilizatorului, definit conform’art.3, lit.i) din Legea nr.241/2006, republicatã. În urma reclamatiei numitului Mândru Costel, din Bârlad, str. Anghel Saligny nr.33, Laboratorul de analize fizico – chimice, biologice si bacteriologice al AQUAVAS SA-SUCURSALA BÂRLAD autorizat de Ministerul Sãnãtãtii prin Certificatul de înregistrare nr. 403, a procedat, în data de 7.06.2018, la prelevarea de probe de apã de la bransamentul petentului, la limita de proprietate între reteaua publicã si reteaua privatã (de la apometrul petentului). S-a efecutat astfel analiza completã la probele de apã, atât la indicatorii fizico-chimici, cât si indicatorii microbiologici. La finalizarea determinãrilor efectuate, s-a întocmit Raportul de încercãri nr. 98/18.06.2018. Acest raport de încercãri aratã clar cã proba de apã corespunde cu prevederile Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, toti indicatorii de potabilitate analizati: fizico-chimici si microbiologici, se încadreazã în limitele reglementate de legislatia în vigoare. în dovedirea acestei sustineri anexãm Raportul de incercãri nr. 98/18.06.2018.

În acelasi timp, s-a prelevat probã de apã si de la robinetul unde a fost semnalatã neconformitatea de calitate a apei. în urma analizei fizico – chimice nu s-au înregistrat depãsiri ale concentratiilor maxime admise de legislatia în vigoare însã, în analiza bacteriologicã, s-a înregistrat un numãr de 78 bacterii coliforme într-o 100 ml de apa analizatã. Acest rezultat indicã faptul cã, pe reteaua interioarã a utilizatorului si/sau în imobilul acestuia, conditiile de igienã sunt precare (nu s-au întreprins mãsuri de întretinere si igienizare corespunzãtoare a instalatiilor interioare si/sau a locuintei). în dovedirea acestei sustineri a nexãm Raportul de încercãri nr. 97/18.06.2018.

Mai mult, pentru a elimina orice suspiciune legatã de respectarea conditiilor de furnizare a apei potabile, precum si a calitãtii acesteia la bransamentul utilizatorilor din aceeasi zonã cu petentul (Cartier Deal 2,Bârlad), s-au prelevat concomitent probe si de la vecinii acestuia, domiciliati pe aceeasi stradã (ale cãror date de identificare rãmân, deocamdatã, confidentiale), iar în urma analizelor de laborator a rezultat cã valorile indicatorilor de potabilitate la bransamentele acestora se încadreazã în prevederile legislatiei în vigoare. In dovedirea acestei sustineri anexãm Rapoartele de încercãri aferente.

De asemenea, precizãm cã în data de 18.06.2018, împreunã cu reprezentantii DSP Vaslui ce s-au deplasat în teren pentru verificãri proprii, s-a convenit ca recoltãrile de probe de apã de la petent sã continue pânã în data de 22.06.2018, pentru a se înlãtura orice suspiciune cã apa nu ar fi potabilã. Rezultatele analizelor pentru aceste probe de apã vor fi comunicate ulterior. Anexãm prezentei si copia Procesului-verbal de constatare seria ISS, nr. 000649/18.06.2018, întocmit de DSP Vaslui

În urma deplasãrii în teren a specialistilor societãtii noastre, împreunã cu reprezentantii DSP Vaslui, se pot preciza si urmãtoarele împrejurãri: Petentului i s-a solicitat spre analizã proba sustinerilor sale, respectiv recipientul ce a fãcut obiectul fotografiei publicate de ziarul Vremea Nouã, însã petentul nu a putut face dovada larvei/larvelor despre care afirma cã le-ar fi gãsit în sita de la chiuveta, mentionând cã nu a pãstrat proba.

Din discutia cu petentul si din cercetarea la fata locului, s-a constatat cã în imaginea transmisã de petent si publicatã de ziarul Vremea Nouã, respectiva sitã – de la robinetul aferent chiuvetei din bucãtãria petentului – apare mãritã de câteva ori (s-a modificat intentionat ordinul de mãrime al obiectului fotografiat, pentru a produce efect/impact emotional). Prin mãrirea acestei fotografii, imaginea devine neclarã si se creeazã impresia cã sunt mai multe larve în acel recipient însã, în fapt, imaginea aratã piciorusele din plastic cu care este prevãzutã însãsi sita din fabricatie si o singura larva/viermisor ce putea sã provinã de oriunde, datã fiind starea precarã de igienizare din locuinta petentului.

Petentul a fãcut cunoscut salariatilor nostri motivul pentru care a fãcut reclamatia sau sesizarea cãtre ANPC si cotidianul Vremea Noua, anume împrejurarea cã, în urmã cu cca. 8 ani de zile, ar fi fãcut o sesizare cãtre societatea noastrã si nu a fost multumit de durata în care s-a solutionat sesizarea sa, la momentul respectiv.

În concluzie, indiferent de motivatia realã a petentului, de interesul sau interesele oculte ale unor terti, dovezile prezentate de societatea noastrã probeazã, dincolo de orice dubiu, cã serviciul de alimentare cu apã furnizat de AQUAVAS SA VASLUI -SUCURSALA BÂRLAD, la bransamentul petentului si Ia bransamentele vecinilor petentului, întruneste conditiile de potabilitate prevãzute de legislatia în vigoare.

Anexãm toate documentele doveditoare la care am fãcut referire,

Cu prietenie,

Director sucursalã,

Ing. Vasile UNGUREANU”