|

Iatã documentul care dovedeste cã binomul Dobrovolschi – Petcu existã! (facsimil)

În atentia DNA

DOVADA…Reporterii Vremea Nouã au gãsit „actul de nastere” al binomului Petcu – Dobrovolschi, un cuplu care a lucrat împotriva spitalului din Bârlad, jefuindu-l din interior. Este vorba despre o declaratie notarialã prin care fostul manager al spitalului, Viorel Petcu, îi dã pe tavã lui Dobrovolschi terenurile de la spital sã le foloseascã asa cum vrea. Fãrã sã aibã aprobarea adevãratului stãpân al spitalului, Consiliu Local Municipal Bârlad, acesta îi semneazã lui Dobrovolschi cã poate construi împotriva legilor în vigoare, un spital privat lipit de cel de stat si fãrã cãi de acces. Cu alte cuvinte, a bãtut cuiul lui Pepelea în inima spitalului bârlãdean dupã ce i-a dat si cheia de la visterie. Reamintim cã Dobrovolschi a concesionat la preturi exorbinante serviciile de catering si spãlãtorie ale spitalului, ajungând la aceastã datã ca spitalul sã-i fie dator cu fabuloasa sumã de 3,4 milioane de lei. Ca un fãcut, notarul care a parafat aceastã afacere este nimeni alta decât vestita Lulu Fânaru. Prin declaratia datã în fata acesteia, Viorel Petcu se aratã de acord ca Dobrovolschi sã încalce legea, prin nerespectarea distantei între clãdirea spitalului public si clãdirea construitã de acesta, fiind de acord în acelasi timp si cu faptul cã Dobrovolschi va construi integral pe toti cei 600 mp pe care-i detine si sã foloseascã terenul de jur împrejur fãrã sã plãteascã chirie, inclusiv cãi de acces. Desi trebuia acordul CLM Bârlad, notarul a considerat cã nu-i necesar ca cei 21 consilieri locali sã-i dea mandat managerului pentru o decizie atât de importantã, care la urma urmei tine si de patrimoniul public al orasului. Cu alte cuvinte, oricine poate construi la Bârlad pe domeniul public ce vrea, doar cu o declaratie datã la notar de un „angajat” al primãrie. Pãi atunci haideti cu totii sã ne facem blocuri în cimitir cu declaratie notarialã semnatã de seful cimitirelor sau sã facem terase si tarabe în fata primãriei cu aprobare de la seful pietei!

Suntem în posesia documentului care demonstreazã clar cã între Viorel Petcu – fostul manager al spitalului bârlãdean – si Dan Dobrovolschi este o legãturã care frizeazã penalul. Fostul manager, Viorel Petcu, a sfidat Consiliul Local Bârlad si a eludat clar si legile tãrii, ajutându-l pe Dan Dobrovolschi sã îsi ridice acea clãdire fantomaticã. Aceasta poartã acum denumirea de spital privat, desi terenul a fost cumpãrat în 2001 pentru a se ridica o „clinicã de imagisticã medicalã”. Dar, dupã cum se vede din documentul notarial, se stia de la bun început cã va fi spital privat, care va fi legat „ombilical” de spitalul public! Cel putin Viorel Petcu stia, pentru cã a dat în fata notarului Lulu Fânaru o declaratie care a dus la eliberarea autorizatiei de constructie pentru spitalul fantomã, construit de Dobrovolschi. Iatã ce scria Petcu în declaratia notarialã: „Subsemnatul Viorel Petcu, în calitate de director al spitalului Municipal de Urgentã <<Elena Blediman>> din Bârlad, declar cã sunt de acord ca SC Axa Optic SRL Bârlad sã edifice o constructie pe terenul proprietatea acesteia, categoria de folosintã curti-constructii, fãrã constructii pe el, în suprafatã de 600 mp, conform actelor de proprietate (…) fãrã sã respecte distanta stabilitã de lege, de minim 6 m, fatã de celelalte clãdiri existente ale spitalului, dar cu conditia ca SC Axa Optic SRL sã adopte mãsuri de protectie compensatorii, stabilite prin proiect si scenarii de sigurantã la foc, conform (…) normativului de sigurantã la foc a constructiilor”, declara Petcu în fata notarului Lulu Fânaru. Cu aceastã declaratie notarialã a fost de acord si fostul primar Titi Constantinescu. Acesta si fostul arhitect sef al primãriei, care a actionat din ordinul lui Titi, au eliberat autorizatia de constructie lui Dan Dobrovolschi, prin care a construit pe toatã suprafata detinutã, contrar legii si la nici un metru de clãdirea spitalului public, tot contrar legii! De ce n-a fost anuntat CLM Bârlad de aceastã cerere a lui Dobrovolschi?? De ce s-a ocolit CLM Bârlad, adevãratul proprietar al spitalului, iar Viorel Petcu s-a erijat în proprietar, semnând o declaratie notarialã fãrã a avea dreptul sã decidã asupra terenului public al spitalului??? Acum, Dan Dobrovolschi a rãmas fãrã autorizatie de constructie, ea expirând pe 17 august, iar primarul Dumitru Boros, avocat fiind, nu si-a mai dat acordul ca sã fie eliberatã o altã autorizatie. Ne întrebãm totusi, de ce actualul primar nu anuntã DNA-ul sau DIICOT-ul despre aparitia acestui document miraculos. Mai mult, Primãria Bârlad ar trebui sã conteste în instantã vânzarea terenului de la spital, fiindcã vorbim de o donatie. Spitalul Bârlad a dobândit acel teren prin donatie, iar în act scrie clar cã terenul nu poate fi înstrãinat niciodatã.

Neregulile depistate de primarul Boros din curtea spitalului

RIGUROS…Vã reamintim cã primarul Boros nu a fost de acord sã emitã o nouã autorizatie spitalului fantoma al lui Dobrovolschi, motivând decizia destul de riguros. Semnala la acea datã nereguli crase. Cea mai gravã fiind faptul cã imobilul construit se întinde pe o suprafatã mai mare decât cea pe care o are în proprietate, adicã a construit ilegal pe domeniul public. Iatã ce scrie în motivatie: „În urma studierii documentatiei depuse pentru obtinerea autorizatiei de construire initiale, nr. 212 / 15.10.2012, documentatie care trebuie sã rãmânã neschimbatã pentru obtinerea autorizatiei de continuare de lucrãri la obiectivul  în cauzã, am concluzionat cã nu putem autoriza continuarea de lucrãri, datoritã urmãtoarelor nereguli constatate de serviciile de specialitate din cadrul Primãriei Municipiului Bârlad: autorizatia a fost eliberatã pe un amplasament fãrã acces la un drum public; suprafata de teren aflatã în proprietatea SC AXA OPTIC SRL este de 600 mp, iar suprafata prevãzutã în planurile de arhitecturã pentru etaje este de 681,1 mp; au fost ignorate prevederile legale cu privire la Procentul de Ocupare a Terenului (POT) si Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT), terenul fiind construit în proportie de 100%; pentru construirea obiectivului în cauzã a fost obtinut un acord sub forma unei  Declaratii  notariale nr. 1871 / 08.06.2012, semnatã de  dl. Petcu Viorel, în calitate de director la Spitalul Municipal de Urgentã <<Elena Beldiman>> Bârlad,  fãrã acordul si împuternicirea necesarã din partea Consiliului Local Bârlad; Memoriu tehnic prezentat în documentatie face referire la întreaga incintã a spitalului, suprafatã care apartine domeniului public, suprafata real detinutã de 600 mp, fiind amintitã doar initial; în contractul de vânzare cumpãrare nr.  3638 / 27.07.2011, prezentat ca dovadã a proprietãtii, este prevãzutã o alee de acces din Str. Republicii desi aceasta nu figureazã în Hotãrârea de Consiliu Local si schita cadastralã care prevede acces din Strada Republicii nu are suport legal”.  În continuare, în motivarea primarului Dumitru Boros se aratã si cum domeniul public a fost folosit fãrã drept de SC Axa Optic SRL, pentru construirea spitalului privat a lui Dobrovolschi. „Fatã de cele prezentate mai sus mentionãm si alte  aspecte aflate în neregulã, precum si  lucrãrile  care au fost executate cu nerespectarea autorizatiei initiale si care nu ne permit sã eliberãm o autorizatie de continuare de lucrãri pentru un proiect în actuala formã. Domeniul public situat în imediata apropiere a obiectivului a fost ocupat de constructii anexe corpului principal (scãri si rampe de acces). Organizarea de santier si depozitarea materialelor de constructii s-a realizat pe domeniul public, contrar prevederilor autorizatiei de construire. Planul de situatie prevede pe domeniul public o serie de constructii (rezevã intangibilã, scãri acces, remiza PSI, rampe acces ambulantã, CTA si altele) care nu pot fi construite de cãtre solicitantul autorizatiei fãrã o reglementare juridicã în ceea ce priveste terenul. Au fost construite împrejmuiri fãrã autorizatie de construire”.