|

Liceul „Nicolae Iorga” din Negresti, o alegere cu folos pentru elevii din zonã!

ALEGERE… Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” din Negresti si-a cucerit, încet, încet, un loc binemeritat în ierarhia învãtãmântului preuniversitar din judetul Vaslui. Asta, datoritã rezultatelor scolare, care, în ultimii ani, i-au fãcut mândri atât pe profesori cât si pe elevi. Calitatea dascãlilor si ambitia copiilor care vor sã reuseascã, fie în domenii teoretice, fie în domenii umaniste, sunt argumentele de bazã pentru care acest liceu poate fi oricând o optiune foarte serioasã pentru absolventii de clasa a VIII-a, din toatã zona arondatã.

Rezultatele din fiecare an, atât de la examenul national de Bacalaureat, cât si de la concursurile si olimpiadele scolare, recomandã liceul din Negresti ca fiind o optiune serioasã si de viitor pentru absolventii de scoalã generalã din zona de nord a judetului Vaslui, dar – de ce nu?! – si pentru cei din localitãtile apropiate din judetele Iasi si Neamt. Astfel, oferta educationalã a liceului este una variatã si prezintã viitorilor liceeni pentru filiera teoreticã 4 clase respectiv la profilul real, specializarea Matematicã-informaticã cu 1 clasã/ 28 locuri si specializarea Stiinte ale naturii – 1 clasã/ 28 locuri, iar la profilul umanist: specializarea Stiinte sociale – 1 clasã/28 locuri si specializarea Filologie – 1 clasã/ 28 locuri. Pentru filiera tehnologicã, oferta cuprinde tot 4 clase, pe profiluri diferite. La profilul tehnic sunt propuse 2 clase: specializarea Tehnician operator procesare text imagine – 1 clasã/ 28 locuri si specializarea Mecanic întretinere reparatii – 1 clasã/ 28 locuri. La profilul servicii existã specializarea Tehnician în activitãti economice – 1 clasã/ 28 locuri. La profilul resurse naturale si protectia mediului: specializarea Tehnician ecolog si protectia calitãtii mediului – 1 clasã/ 28 locuri.

Cei ce vor sã urmeze Scoala Profesionalã, oferta cuprinde 3 clase, pe domeniile mecanic si electric: Mecanic auto – 1 clasã/ 28 locuri; Mecanic agricol – 1 grupã/ 14 locuri; Tinichigiu-vopsitor auto – 1 grupã/ 14 elevi si Confectioner produse electrotehnice – 1 clasã/ 28 locuri. Elevii care opteazã pentru Scoala profesionalã beneficiazã de burse profesionale pe durata scolarizãrii iar absolventii pleacã din scoalã cu carnet de conducere categoriile B si Tr (conducere tractor). Un loc important îl ocupã colaborarea cu agentii economici pe baza unor conventii de parteneriat cu acestia, la firmele cãrora o parte din elevi îsi desãvârsesc pregãtirea si sunt angajati.

„Scoala noastrã este una din institutiile importante ale orasului si zonei”

La Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negresti îsi desfãsoarã activitatea profesori, ingineri, economisti si maistri-instructori calificati si titulari, specialisti cu rezultate de exceptie în domeniile lor, rezultate concretizate în buna pregãtire a elevilor ce au trecut prin scoalã. Aici elevii beneficiazã de serviciile consilierului scolar care dispune de spatii amenajate în cele douã locatii. Prezenta acestuia este mai mult decât beneficã deoarece multi elevi recurg la sprijinul sãu. Ca bazã materialã, liceul are o structurã scolarã foarte complexã fiind rezultatul fuziuniii celor douã licee în 1999. Asa se explicã atât diversitatea cât si complexitatea spatiului de învãtãmânt si activitãtilor distribuite în cele douã locatii, respectiv corpul A si corpul B. În corpul A sunt distribuite 5 clãdiri si anume a scolii, a cantinei, a celor douã internate si a atelierului service-auto. Acesta mai are prevãzut si un parc cu o clãdire din lemn denumitã Cabana si garaje necesare masinilor scolii. Corpul B se prezintã într-o imagine adecvatã învãtãmântului tehnic profesional si agricol si are locatia fostului liceu agricol. Aici sunt distribuite clãdirile scolii, cele douã foste internate, sala de sport „Dan Grecu” cu cele 3 remize, sera, gospodãria anexã, baza sportivã, parcul de masini si utilaje agricole precum si lotul scolar. Alte dotãri ale Liceului Tehnologic sunt cãminul internat care cuprinde 150 locuri pentru elevii care nu locuiesc în localitate, cantina cu o capacitate de 150 de locuri unde se pot servi trei mese pe zi, C.D.I., laborator de editare text-imagine, cabinet de limbi moderne, 3 cabinete de informaticã, 2 ateliere service-auto, ateliere de lãcãtusãrie, electrotehnicã, strungãrie, cabinete de fizicã, chimie, biologie, legislatie rutierã, o bibliotecã cu peste 22.000 volume cu salã de lecturã, cabinet de asistentã psihopedagogicã, cabinet medical, sãli de clasã dotate cu videoproiector si ecran de proiectie. În ceea ce priveste activitãtile extrascolare, viitorii liceeni pot opta dintr-o gamã diversã: de la echipele sportive (baschet, fotbal, frisbee), la redactia ALS OB (revistã scolarã care a obtinut locul I în ultimii 2 ani la Concursul National de Reviste Scolare), de la cercuri pe discipline la cluburi de board games, de lecturã sau de chitarã. „Vechimea, rezultatele bune, calitatea serviciilor educationale furnizate plaseazã liceul nostru într-o pozitie importantã în comunitatea localã. Scoala noastrã este una din institutiile importante ale orasului si zonei aferente participând permanent la viata acesteia. Liceul este un autentic loc geometric al orasului, focalizând interesul comunitãtii atât prin natura activitãtii sale cât si prin deschiderea fatã de problematica oamenilor si comunitãtii manifestatã de oamenii scolii. Liceul este antrenat într-un sistem de relatii intra si intercomunitare sau extracomunitare. De asemenea, se asigurã asistentã educationalã prin programe remediale si de sprijin financiar, prin parteneriate cu ONG-uri puternice ca Organizatia Salvati Copiii si World Vision. Vã asteptãm cu drag la liceul nostru”, declarã consilierul de imagine, prof. Lucian Sava.