|

Marea împãrtealã de la judet: iatã ce bani primeste DGASPC Vaslui pe anul 2020

SE ÎMPART BANII… În conditiile în care conducerea Consiliului Judetean reclamã o „gaurã” în buget de peste 100 de milioane de lei, fatã de anii precedenti, a fost pregãtit si urmeazã a fi discutat bugetul local al judetului, într-o sedintã care se anuntã incendiarã, joi dupã-amiazã. Conform datelor oficiale oferite de CJ Vaslui, pentru anul 2020, cheltuielile totale ale Consiliului Judetean si institutiilor subordonate se vor ridica la 408 milioane lei. Din aceastã sumã, cheltuielile de personal sunt propuse în sumã de 94 milioane lei, bunurile si serviciile se ridicã la 26 milioane, dobânzi – 1 milion, transferuri între unitãti ale administratiei publice – 29,6 milioane, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 – 133,7 milioane, asistenta socialã – 13,4 milioane, alte cheltuieli – 10,5 milioane, rambursãri de credite – 8,1 milioane, cheltuieli de capital – 88,5 milioane. Cel mai mare angajator din judet, DGASPC Vaslui, primeste 115 milioane lei, sumã care ajunge pentru functionarea pe sase luni a institutiei. „Din pãcate, am strâns sume din diverse componente ale bugetului local si am ajuns la suma aceasta de 115 milioane, pentru DGASPC. Nici sã vrem, nu avem acum de unde sã le dãm alti bani, au pentru functionare doar pe o perioadã de 6 luni”, spune Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui.

Numai aparatul Consiliului Judetean Vaslui va „mânca”, din bugetul pe 2020, suma de 20,4 milioane lei, din totalul de 25 milioane înscrisã în bugetul local al judetului. Adicã, sefii judetului, plus directorii, consilierii si functionarii de tot felul de la CJ Vaslui ne costã în jur de 4 milioane de euro. CJ Vaslui va mai investi, din bugetul propriu, peste 238.000 lei pentru proiectare la investitiile „Efectuarea de lucrãri în vederea avizãrii/autorizãrii ISU pentru clãdirea CRAV”, achizitia unui autoturism, a trei calculatoare, programe IT si a unui ecran exterior LED. Serviciul public comunitar judetean de evidentã a persoanelor Vaslui primeste un buget de 2,2 milioane lei, din care 2 milioane doar pentru plata salariilor. Un capitol distinct în activitatea CJ Vaslui este cel legat de învãtãmântul special, unde se propune alocarea sumei de 21,9 milioane lei, pentru unitãtile avute în subordine. Repartizarea fondurilor pe unitãti scolare si alte activitãti, se prezintã astfel: Centrul scolar de educatie incluzivã „Elisabeta Polihroniade” Vaslui – suma de 1.570.500 lei, Centrul scolar de educatie incluzivã „C. Pufan” Vaslui – suma de 1.280.800 lei, scoala Profesionalã specialã „Sf. Ecaterina” Husi – suma de 894.500 lei, Centrul scolar de educatie incluzivã Negresti – suma de 1.028.100 lei, Centrul judetean de resurse si asistentã educationalã Vaslui – suma de 126.100 lei, Inspectoratul Scolar al Judetului Vaslui suma de 10.000 lei si Consiliul Judetean Vaslui, cu suma de 17.039.440 lei. Cu suma de 17 milioane lei, Consiliul Judetean Vaslui are în vedere implementarea Programului pentru scoli a României (7.659.000 lei), implementarea a douã proiecte „Reabilitare, modernizare si dotare scoala profesionalã specialã „Sf. Ecaterina” Husi” (4.781.000 lei) si „Cresterea eficientei energetice a imobilului Centrului scolar de Educatie Incluzivã „Elisabeta Polihroniade” (1.630.870 lei) finantarea a douã obiective de investitii si anume „Asigurarea utilitãtilor la obiectivul de investitie „Proiect pilot – salã de sport scolarã, din municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr. 9, judetul Vaslui” (500.000 lei) si „Scoala Profesionalã Specialã „Sf. Ecaterina” Husi, judetul Vaslui” (2.465.000 lei).

Se prevãd bani pentru constructia heliportului la Spitalul Judetean

La capitolul „sãnãtate”, sefii judetului propun alocarea sumei de 10.755.554 lei, din care: 4.748.893 lei la transferuri între unitãti ale administratiei publice, 403.600 lei la rambursãri de credite interne pentru împrumutul efectuat de la CEC Bank pentru cofinantarea la proiectul “Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui”, 1.310.000 lei la cheltuieli de capital si 448.549 lei la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. Cu aceastã ultimã sumã, se are în vedere finantarea celor douã proiecte de la Spitalul judetean de urgentã Vaslui, si anume extindere unitate de primiri urgente si realizare heliport (380.000 lei), plus dotarea ambulatoriului integrat la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui (68.549 lei). „La cheltuieli de capital, avem în vedere finantarea obiectivului „Asigurarea utilitãtilor la obiectivul de investitie „Constructie clãdire nouã în vederea organizãrii Ambulatoriului integrat si desfãsurãrii activitãtii administrative la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui” (700.000 lei), servicii de întocmire documentatie de obtinere Autorizatie de securitate la incendiu la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui corp A+B (50.000 lei), servicii elaborare documentatie tehnicoeconomicã „Modernizare, extindere bloc operator si lucrãri de completare a mãsurilor de securitate la incendiu în Corpul C al Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui, inclusiv taxe, avize si acorduri (260.000 lei) si proiectare pentru obiectivul de investitie „Construire sectii la Spitalul nr. 2 Vaslui” (300.000 lei)”, explicã Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui.

Ce va fi cu salariile celor 2.500 de persoane din structura DGASPC Vaslui, dupã luna iunie?

Trecând peste bugetele muzeelor, a Teatrului V.I.Popa, a Centrului Judetean al Creatiei Populare sau a Bibliotecii judetene, unde cheltuielile totale se ridicã la aproape 32 milioane lei – din care 7 milioane lei doar pentru „Reparatii capitale si refunctionalizare Casa Armatei – Centru Cultural Judetean Multifunctional” – ajungem si la cel mai dureros capitol pentru conducerea judetului, si anume fondurile care se alocã DGASPC pentru functionare, în acest an. Pe capitolul „asigurãri si asistentã socialã”, sefii CJ Vaslui propun alocarea sumei de 125.382.691 lei, din care Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui suma de 115.977.507 lei, Centrului de asistentã medico-socialã Bãcesti suma de 6.336.080 lei, 50.000 lei pentru finantarea Centrului de zi Negresti, 2.315.421 pentru Centrul de asistentã medico-socialã Codãesti si 703.683 lei pentru Consiliul Judetean Vaslui. În cadrul Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui suma de 115.977.507 lei este propusã pentru a finanta urmãtoarele sectoare: asistentã acordatã persoanelor în vârstã – suma de 2.940.921 lei; asistentã socialã în caz de boli si invaliditãti – suma de 55.029.829 lei; asistentã socialã pentru familii si copii – suma de 44.380.492 lei; alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor si asistentei sociale – suma de 13.626.265 lei. „La Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui pe lângã asigurarea cheltuielilor de functionare, pe o perioadã de maxim 6 luni, avem în vedere finantarea cu suma de 21.960.000 lei a mai multor obiective si anume: 11 proiecte finantate din Programe de interes national, în sumã totalã de 21.159.898 lei; fosã septicã vidanjabilã si retea canalizare menajerã – C.R.R.C. Fãlciu, în sumã de 110.840 lei; Înlocuire cazane si reproiectare instalatie centrala termicã – CIA Bârlad, în sumã de 9.762 lei; fosã septicã vidanjabilã si retea canalizare menajerã – L.P.Vladia, în sumã de 39.970 lei; Înlocuire cazane si reproiectare instalatie centrala termicã – CSC nr. 1 Bârlad, în sumã de 43.442 lei; proiectare si executie foisoare agrement la CIA Bârlad, în sumã de 54.544 lei; alte cheltuieli de investitii, în sumã de 541.544 lei.