|

Noi activitãti si domenii de activitate adãugate pe lista pentru angajarea de zilieri

NOUTÃTI…Guvernul a aprobat, printr-o Ordonantã de urgentã, includerea a încã nouã activitãti si domenii pe lista celor în care se poate presta muncã necalificatã, în vederea asigurãrii unui cadru normativ coerent si unitar care sã faciliteze accesul persoanelor care desfãsoarã activitãti sezoniere, sporadice sau accidentale pe piata muncii. Documentul urmãreste, în acelasi timp, asigurarea protectiei zilierilor, scãderea birocratiei si simplificarea procedurilor administrative de înregistrare a acestora.

Astfel, potrivit  actului normativ, zilierii pot desfãsura pentru un beneficiar exclusiv activitãti necalificate, cu caracter ocazional, si pot fi angajati si în urmãtoarele domenii de activitate: activitãti de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor, publicitate, activitãti de interpretare artisticã, spectacole, activitãti-suport pentru interpretarea artisticã si activitãti de gestionare a sãlilor de spectacole. De asemenea, pe aceeasi listã apare si cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale, activitãti de alimentatie (catering) pentru evenimente, activitãti de întretinere peisagisticã, plantarea, îngrijirea si întretinerea de parcuri si grãdini, cu exceptia facilitãtii de locuit particulare. Tot pe aceeasi listã gãsim si restaurante, baruri si alte activitãti de servire a bãuturilor, activitãti ale grãdinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale. În prezent zilierii pot lucra, ocazional, doar în agriculturã, vânãtoare si servicii anexe, silviculturã, cu exceptia exploatãri forestiere si pescuit si acvaculturã. Ordonanta de urgentã mai stabileste cã niciun zilier nu poate lucra pentru acelasi beneficiar pe o perioadã mai lungã de 90 de zile, cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia celor care presteazã activitãti în domeniul agriculturii, cresterii animalelor în sistem extensiv prin pãsunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitãti sezoniere în cadrul grãdinilor botanice aflate în subordinea universitãtilor acreditate, precum si în domeniul viticol. În cazul acestora, perioada nu poate depãsi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de pãrti nu poate fi mai mic decât valoarea/orã a salariului de bazã minim brut pe tarã garantat în platã si se acordã la sfârsitul fiecãrei zile de lucru sau la sfârsitul sãptãmânii. Zilierul va avea, potrivit noului act normativ, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Sarcina calculãrii, plãtii si declarãrii contributiei de asigurãri sociale pentru veniturile realizate din activitatea zilierilor, datorate conform prevederilor legale în vigoare, revine beneficiarului de lucrãri. În plus, în situatia producerii unui accident de muncã sau în cazul aparitiei unei boli profesionale, beneficiarul este obligat sã asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare. De asemenea, se prevede înfiintarea Registrului electronic de evidentã a zilierilor, la data de 20 decembrie 2019, sistemul informatic urmând sã fie achizitionat de cãtre Inspectia Muncii, în conditiile legii. Metodologia de întocmire si transmitere a acestuia, înregistrãrile care se efectueazã, precum si orice alte elemente în legãturã cu întocmirea lui se stabilesc prin ordin al ministrului Muncii si Justitiei Sociale, în termen de 60 de zile de la înfiintarea Registrului. Actul normativ introduce, în acelasi timp, un concediu de odihnã suplimentar anual, plãtit, de trei zile, pentru salariatele care urmeazã o procedurã de fertilizare “in vitro”. Cererea pentru acordarea noului tip de concediu va fi însotitã de o scrisoare medicalã, eliberatã de medicul specialist în conditiile legii.