|

Noi reguli pentru pensionarii vasluieni, din acest an pot pierde pensia

CERTIFICATE… Sute de pensionari din judetul Vaslui care au plecat în strãinãtate, fie la muncã, fie pentru a sta cu copiii si nepotii, pot pierde pensia dacã nu depun declaratii pe propria rãspundere cã… sunt în viatã! Din acest an, pensionarii care trãiesc în strãinãtate sunt nevoiti sã dovedeascã, de douã ori pe an, cã nu au murit, prin certificatul de viatã. „Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor bãnesti acordate de casele teritoriale de pensii stabiliti pe teritoriul altor state, denumiti în continuare beneficiari nerezidenti, au obligatia de a transmite semestrial, pânã cel târziu la data de 31 martie, respectiv pânã la data de 30 septembrie ale fiecãrui an, un certificat de viatã”, se aratã în noua lege a pensiilor.

Legea prevede si obligatia beneficiarului de a suporta cheltuielile de transfer al drepturilor bãnesti. „Cheltuielile generate de transferul în strãinãtate al prestatiilor de asigurãri sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportã de beneficiar, cu exceptia plãtilor care intrã sub incidenta Ordonantei de urgentã a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de platã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr.197/2010, în cazul acestora din urmã comisioanele fiind suportate, proportional, de cãtre beneficiar si de cãtre casele teritoriale de pensii. Cheltuielile generate de transferul din strãinãtate al prestatiilor de asigurãri sociale, cuvenite si neîncasate, se suportã din bugetul asigurãrilor sociale de stat”, mai scrie în lege.

Iatã si explicatia Casei Nationale de Pensii!

„Pentru a se evita efectuarea unor plãti necuvenite cãtre beneficiari nerezidenti în România, a cãror situatie s-a modificat, cu efecte asupra obligatiei casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie si/sau alte drepturi care se stabilesc si se plãtesc de cãtre casele teritoriale de pensii, se va utiliza certificatul de viatã ca si instrument de verificare administrativã. În acest scop, se utilizeazã modelul unic de certificat de viatã, care constituie dovada pe baza cãreia se continuã plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenti. Certificatul de viatã va fi emis în dublu exemplar si transmis de cãtre casa teritorialã de pensii competentã beneficiarilor nerezidenti, în versiune bilingvã, utilizându-se, alãturi de limba românã, o limbã de circulatie internationalã. Un exemplar al certificatului de viatã va rãmâne la casa teritorialã de pensii competentã, însotit de dovada comunicãrii beneficiarului nerezident (confirmare de primire sau recomandatã). Certificatul de viatã este completat în Partea A de cãtre casa teritorialã de pensii competentã, precizându-se data limitã de restituire a certificatului de viatã de cãtre beneficiar. Beneficiarul nerezident are obligatia de a completa Partea B a certificatului de viatã, în fata unei autoritãti legale de pe teritoriul statului de sedere permanentã si de a-l transmite casei teritoriale de pensii competente pânã la data mentionatã în partea A”, se aratã în comunicatul CNPP.