|

Primarul Negrestiului propune noile taxe speciale de salubrizare, pentru locuitorii orasului

DECIZIE… Consilierii locali din Negresti vor trebui sã se pronunte asupra noilor taxe de salubritate propuse de primarul Vasile Voicu, dupã mai multe discutii avute cu ADIV, sãptãmâna trecutã. Conform referatului de aprobare la proiectul initiat de primarul Voicu, „prin Hotãrârea nr. 20/17.12.2019 a Adunãrii Generale a ADIV se aprobã cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru judetul Vaslui pentru anul 2020, iar prin hotãrârea nr. 16/17.12.2019 a Adunãrii Generale a ADIV se aprobã „Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare SIMDS Vaslui”, în vederea obligãrii la plata taxei speciale a beneficiarilor noncasnici care au refuzat sã încheie un contract individual cu operatorul desemnat de ADIV”. Adicã, persoanele fizice din oras vor plãti o taxã specialã de salubrizare, pentru serviciile prestate de Domighian’s Park Iasi, operatorul zonal care strânge deseurile menajere, de 11 lei/lunã pentru populatia din mediul urban (fatã de 9 lei/lunã, cât era initial), si 5 lei/lunã, pentru populatia din mediul rural (fatã de 3 lei/lunã). Pentru contribuabilii persoane juridice care nu au contract de salubrizare încheiat cu operatorul de salubrizare desemnat de ADIV, Domighian’s Park, se stabileste un pret de 517 lei/tonã, însã banii se vor plãti în functie de cantitatea de deseuri determinatã pe baza declaratiei de impunere.

În urma unei dezbateri publice care a avut loc la primãria Negresti pe 10 februarie a.c., alãturi de conducerea ADIV, a fost completat „Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare SIMDS, orasul Negresti, judetul Vaslui”, cu douã noi articole. Astfel, un articol special prevede cã „Operatorul de servicii va identifica persoanele fizice autorizate si cele asimilate acestora sau persoanele juridice fãrã contract si le va notifica sã încheie un contract de salubrizare în termen de 30 zile de la primirea notificãrii, în caz contrar se considerã refuz de încheiere a contractului si vor fi luati în evidentã pentru plata taxei speciale de salubrizare. Notificarea va fi expediatã de cãtre operator, prin posta cu confirmare de primire”. O a doua modificare este aceea cã „În situatia în care utilizatorii refuzã sa încheie contract de salubrizare, acestia sunt obligati sã depunã, conform prevederilor legale, la Primãria orasului Negresti, Serviciul Impozite si taxe locale, DECLARATIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori economici, institutii publice, asociatii non-profit, altele decât asociatiile de proprietari/locatari, PFA etc)”.

Cei care refuzã sã încheie contracte cu operatorul de salubritate vor primi o taxã din oficiu

Mai este si o altã modificare: „În cazul utilizatorilor care au refuzat încheierea contractului si nu depun declaratiile de impunere prevãzute în prezentul regulament, suma datoratã ca taxã specialã de salubrizare va fi stabilitã din oficiu de cãtre Primãria orasului Negresti, Serviciul Impozite si taxe locale”. Adicã firmele din Negresti care refuzã orice colaborare cu operatorul de salubritate se vor trezi cu sume din oficiu, stabilite de cãtre primãrie. Conform regulamentului care se va dezbate joi la Primãria Negresti, în prima sãptãmânã a fiecãrei luni, operatorul va depune la Primãria Negresti, Serviciul Impozite si taxe locale, situatia cu beneficiarii de serviciu care nu au contracte de salubrizare, care au fost notificati si au refuzat sã încheie contractul de salubrizare dupã expirarea termenului de 30 zile de la primirea notificãrii. La situatie vor fi anexate notificãrile si documentele justificative din care rezultã refuzul expres sau tacit al utilizatorului serviciului.