|

Primarul orasului Negresti a pregãtit criteriile pentru viitorii chiriasi ANL

AJUTOR PENTRU TINERI… În orasul Negresti, criza de locuinte se resimte acut, la fel ca si în celelalte municipii sau orase. S-au construit foarte putine apartamente dupã 1989, iar în perspectivã se poate vorbi de o investitie guvernamentalã pentru noi blocuri ANL, însã nu se stie când se va demara. Vasile Voicu, primarul orasului Negresti, stie cã sunt foarte multe persoane care au nevoie de locuinte si, ca atare, a decis sã rãspundã acestor nevoi. „Avem aprobatã construirea a douã scãri de bloc, cu un numãr de 32 de apartamente. Investitia va fi fãcutã prin intermediul Agentiei Nationale a Locuintei. Aceste apartamente vor fi repartizate beneficiarilor în baza unor criterii. Noi avem la primãrie înregistrate 170 de cereri pentru locuinte. De la bugetul local, nu putem sustine finantarea unor astfel de investitii”, anunta primarul Voicu, în primãvarã. Între timp, s-a pus la punct si un regulament de repartizare a locuintelor de stat, aprobat de CL Negresti.

Astfel, nu pot beneficia de locuinte persoanele sau familiile care se gãsesc în una din urmãtoarele situatii: nu au domiciliul în orasul Negresti; nu au loc de muncã în orasul Negresti; detin în proprietate sau coproprietate o locuintã; au înstrãinat o locuintã dupã 1 ianuarie 1990; au beneficiat sau beneficiazã de sprijinul statului în credite si executie pentru realizarea unei locuinte; detin, în calitate de chirias o altã locuintã din fondul locativ al orasului Negresti; au fost evacuati sau contractul de închiriere încheiat cu orasul Negresti a fost reziliat pentru neplatã sau parãsire de locuintã.

Toate veniturile sau nivelul studiilor vor conta pentru a obtine o locuintã de stat

Neeligibilitatea pentru atibuirea unei locuinte, se aratã în regulamentul propus de primar si aprobat de Consiliul Local Negresti, va exista si în cazul în care sotul/sotia sau copiii care locuiesc si gospodãresc împreunã cu solicitantul se aflã în una din situatiile de mai sus. La determinarea venitului net lunar pe membru de familie se vor avea în vedere: veniturile de naturã salarialã; ajutorul social; ajutorul de somaj; alocatia de stat pentru copii; indemnizatia pentru îngrijire copil (panã la 2 ani); pensiile pentru limita de vârstã, boalã, invaliditate, de urmas etc; alte venituri realizate, rezultate din declaratia notarialã; alte venituri obtinute în conditiile legii. Venitul net lunar pe persoanã se stabileste pe baza declaratiei de venituri si a actelor doveditoare, potrivit legii, spune primarul Voicu, initiatorul proiectului. „La stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor solicitantilor de locuinte se vor avea în vedere conditiile de locuit ale solicitantilor, starea civilã, numãrul copiilor si al celorlalte persoane care gospodãresc împreunã cu solicitantul, venitul net lunar pe membru de familie, starea de sãnãtate, starea socialã, vechimea cererii, nivelul studiilor, criterii speciale. Sunt o serie de factori care, cumulati, vor stabili dacã o persoanã sau o familie poate primi un apartament realizat cu fonduri guvernamentale. Închirierea locuintelor se va face pe baza contractului încheiat pe o perioadã de 1 an, între orasul Negresti si chirias„, spune primarul Voicu. Contractul de închiriere se va rezilia în urmãtoarele situatii: la cererea chiriasului, cu obligatia acestuia de a notifica prealabil într-un termen de minimum 30 de zile; la cererea Serviciului impozite si taxe, fond locativ, dacã chiriasul nu a achitat chiria si cheltuielile cu utilitãtile cel putin 3 luni consecutiv sau dacã a pricinuit însemnate stricãciuni locuintei, instalatiilor ori altor bunuri aferente acestora sau au înstrãinat pãrti din acestea. Se poate rezilia contractul si în cazul în care chiriasul are un comportament care face imposibilã convietuirea ori împiedicã folosirea normalã a locuintei.

Locuintele ANL nu vor putea fi subînchiriate, au decis consilierii locali din Negresti

Chiriasii din locuintele ANL de la Negresti nu vor putea subânchiria locuintele, nu pot transmite dreptul de folosintã a acestora altor persoane si nu pot schimba destinatia lor, sub sanctiunea rezilierii contractului de închiriere si a suportãrii eventualelor daune aduse locuintei si clãdirii, dupã caz. Important este cã o comisie de verificare a stãrii de fapt a locuintelor închiriate va verifica starea locuintelor. În cazul în care, cu ocazia a douã verificãri consecutive, se constatã cã locuinta este ocupatã de cãtre alte persoane decât titularul si cele mentionate în contractul de închiriere, se va proceda la rezilierea contractului si evacuare, în conditiile legii. Regulament existã, sã vinã acum si finantarea pentru cele douã scãri ANL din Negresti.