|

Proiectele a douã grãdinite din Bârlad, scoase la licitatie

LICITATIE…Municipiul Bârlad a scos la licitatie pe SICAP proiectarea pentru construirea unei noi grãdinite în localitate si proiectatrea pentru modernizarea si extinderea alteia. Este vorba despre Grãdinita nr. 5 si Grãdinita nr. 8, douã proiecte în valoare totalã de circa 9 milioane lei. Obiectul licitatiei este „Servicii de elaborare proiect tehnic si asistenta tehnicã din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii: Lot I – Construire si dotare corp nou pentru Gradinita cu program prelungit nr. 5 <<Clopotel>>, municipiul Bârlad, judetul Vaslui si Lot II – Modernizarea, extinderea si dotarea Grãdinitei cu program prelungit nr. 8, municipiul Bârlad, judetul Vaslui”. Termenul de depunere al ofertelor este de 25 septembrie, orele 15.00.

Obiectul contractului constã, în principal, în asigurarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, a întregii documentatii care sã permitã obtinerea autorizatiei de construire (proiectul tehnic de autorizarea executiei), precum si proiectul tehnic de executie si detaliile de executie. Serviciile solicitate sunt: 1. Întocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor 2. Intocmirea proiectului pentru autorizarea executãrii lucrarilor (PAC); 3. Intocmirea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie. 4. Asigurarea asistentei tehnice pe perioada derulãrii procedurii de atribuire a contractului de lucrãri si pe perioada de executie a lucrãrilor, precum si participarea la receptia lucrãrilor si elaborarea Cãrtii tehnice a constructiei. 5. Întocmirea Certificatului energetic. Valoarea totalã estimata: 198 500 lei.

Grãdinita 5 „Clopotel” va avea un corp nou

Proiectul  „Construire si dotare corp nou pentru Grãdinitã cu Program Prelungit nr. 5 – «Clopotel» Bârlad” are  valoarea totalã de 4.764.726 lei (cu TVA), din care 4.306.997 lei reprezintã cheltuieli eligibile, iar 457.729 lei reprezintã cheltuieli neeligibile. Contributia de la bugetul local este de 2,01% din valoarea eligibilã a proiectului din partea municipalitãtii, în cuantum de 86.570 lei, reprezentând cofinantarea suportatã de Bârlad. Noua constructie (va fi refãcutã clãdirea fostului Sindicat al Învãmântului) ce are ca destinatie de clãdire pentru învãtãmântul prescolar,  va avea spatii specifice acestei functiuni: spatiu primire copii, vestiar, cabinet medical, izolator, sãli de grupa, sala multifunctionalã, grupuri sanitare pentru fiecare sala de grupa, vestiare si grupuri sanitare pentru personal, bucãtãrie, spatii administrative, centralã termicã si spãlãtorie. Clãdirea va fi dreptunghiularã si va avea, pe lângã cele douã case de scarã închise, si o scarã exterioarã pentru evacuarea în situatii de urgentã. Vor fi 7 grupe de grãnitã care vor putea avea 140 de copii.

Grãdinita „Licurici” nr.8 se extinde cu douã tronsoane

Proiectul  pentru Grãdinita nr. 8 „Licurici” din Bârlad presupune extinderea si refunctionalizarea spatiului existent în vederea adecvãrii dimensiunii sãlilor la cerintele minime de cubaj de aer. Totodatã, se asigurã dezvoltarea si actualizarea bazei logistice educationale, ca suport pentru desfãsurarea unui proces educativ atractiv. De asemenea, se are în vedere asigurarea unei performante energetice superioare prin izolarea termicã a clãdirii, instalarea unui sistem de panouri solare, reabilitarea instalatiilor electrice, de încãlzire si sanitare, dar si amenajarea exterioarã a perimetrului grãdinitei: loc de joacã si alei pietonale. Proiectul prevede construirea unei extinderi care sã adãposteascã douã sãli de clasa cu grup sanitar si depozit aferent fiecãreia dintre ele, o sala multifunctionalã, cetrala termicã si magazie. Extinderea va fi alcãtuitã din douã tronsoane cu regim de înãltime parter si etaj, respectiv parter, alãturate cu asigurarea unui rost seismic. Tronsonul cu parter si etaj va asigura comunicarea cu grãdinitã existenta si va adãposti un hol de circulatie si o salã multifunctionalã la parter, respectiv o salã de clasã cu grup sanitar si depozit la etaj. Al doilea tronson va adãposti o salã de clasã cu grup sanitar si depozit, centralã termicã si magazie. Valoarea finantãrii nerambursabile este de 902.155 Euro.