|

Reprezentantii ISJ Vaslui, în vizitã de lucru în Republica Moldova

VIZITÃ…În perioada 27-29 martie 2017, delegatia Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui compusã din: prof. Gabriela Plãcintã, inspector scolar general, Alexandru Mîtã, inspector scolar pentru limbi moderne si Zoica Popescu, inspector scolar pentru educatie timpurie, s-a aflat în vizitã de lucru la Chisinãu, în scopul realizãrii unui schimb de informatii relevante pentru o mai bunã dezvoltare institutionalã, promovãrii educatiei de calitate, cât si initierii parteneriatelor între institutiile responsabile de evaluare, monitorizare si implementare a politicilor educationale din Republica Moldova.

În cele trei zile, membrii delegatiei, însotiti de Ana Vivdici, director, Adelina Ghetiu, director adjunct si Galina Crainic, director adjunct, Inspectoratul Scolar National, au vizitat 7 institutii de învãtãmânt general, diverse ca structurã, formã si niveluri de învãtãmânt, cât si Centrul educational „Pro Didactica”(director executiv, Bezede Rima) si Institutul de Stiinte ale Educatiei, (director, Lilia Pogolsa), fiind astfel stabilite relatii de colaborare pe domeniul formãrii continue a cadrelor si discutate posibilitãtile de initiere a parteneriatelor institutionale. Prima institutie vizitatã a fost Liceul Teoretic „Ion Creangã” din municipiul Chisinãu, (director, Corneliu Solomon), institutie care a întâmpinat oaspetii cu un program artistic inedit, un profund mesaj istoric, demonstrând profesionalism, înaltã culturã organizationalã si talente impresionante ale discipolilor si dascãlilor acestora. O altã institutie ce a reusit sã demonstreze o excelentã organizare institutionalã si competente consolidate la o frumoasã aniversare de 25 de ani de activitate a fost Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din municipiul Chisinãu (director, Nelly Berezovschi), institutie ce si-a prezentat istoria si realizãrile prin poezie, cântece si dansuri, îmbinate într-un scenariu care a evidentiat specificul institutiei si talentele elevilor. Spre finalul vizitei din cadrul LT „Mihai Viteazul” oaspetii au plantat brazi, împlinind numeric cifra aniversarã a institutiei. Institutia de educatie timpurie nr. 199 „Lãstãras” i-a impresionat apoi pe membrii delegatiei vasluiene atât prin valorificarea talentelor celor mici, cât si prin edificarea educatiei ecologice, în cadrul institutiei fiind amplasatã o “grãdinã botanicã”, îngrijitã de cãtre copii împreunã cu personalul didactic si auxiliar. O altã institutie de educatie timpurie vizitatã a fost Grãdinita nr. 26 din Chisinãu, (director, Violeta Surdu), specificã prin zona si modul de amplasare cât si reusitele organizationale. Liceul Teoretic „Elimul Nou” din Chisinãu, (director, Moga Ecaterina), a fost prezentat ca un exemplu concludent de bunã practicã în crearea spatiului armonios de lucru, motivarea elevilor si a cadrelor didactice spre excelentã si multitudinea de parteneriate si proiecte nationale si internationale în curs de realizare. În cadrul vizitei la Liceul Academiei de Stiinte a Moldovei, institutie situatã în municipiul Chisinãu (director, Iurie Cristea), s-a discutat despre experientele deosebite ale institutiei: implementarea Planului cadru individualizat, regulamentul intern, buna practicã în gestionarea proiectelor cât si a performantele academice obtinute de elevi, ca urmare a eforturilor conjugate a comunitãtii educationale a Academiei de Stiinte a Moldovei. Vizitarea Liceului Teoretic „Prometeu” – Chisinãu, (director general, Aurelian Silvestru), a fost o altã ocazie de a cunoaste diversitatea institutiilor de învãtãmânt general, atât ca structurã, tip de proprietate, rezultate scolare, cât si din perspectiva managementului eficient si a transparentei administrãrii fondurilor disponibile. Institutia este rodul muncii titanice a managerului, artist al cuvântului – Aurelian Silvestru. Ca urmare a vizitelor din fiecare institutie de învãtãmânt, membrii delegatiei Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui au discutat despre posibilitatea stabilirii parteneriatelor cu institutii similare din Vaslui. O altã activitate importantã în cadrul vizitei de lucru a fost sedinta comunã a membrilor delegatiei cu ministrul educatiei din Republica Moldova, conducerea Inspectoratului Scolar National si conducãtori ai organelor locale de specialitate în domeniul învãtãmântului. La sedintã au fost prezentate atât institutiile ca structurã si functionalitate, cât si posibilitãtile stabilirii parteneriatelor dintre institutiile din Vaslui si cele din Republica Moldova, în scopul efectuãrii schimbului de experientã si formãrii cadrelor din sistemul educational. Prof. Gabriela Plãcintã, Inspector Scolar General al ISJ Vaslui a exprimat deschiderea pentru initierea parteneriatelor cu organele locale de specialitate în domeniul învãtãmântului, institutii similare ca structurã, angajamente si profil, multumind totodatã Inspectoratului Scolar National pentru organizarea întrevederii într-un astfel de format. „Avem lucruri în comun dar si lucruri care diferentiazã activitatea noastrã si tocmai de aceea am discutat cu dna director, Ana Vivdici, sã gãsim oportunitãti pentru a colabora pe viitor, atât pe linia formãrii cadrelor didactice cât si pe cea de stabilire a parteneriatelor între institutiile noastre.” a comunicat prof. Gabriela Plãcintã, exprimându-si încrederea cã activitãtile de colaborare vor fi benefice tuturor pãrtilor. În ultima zi a vizitei de lucru, a fost inclus în programul delegatiei ca punct de referintã, Institutul de Stiinte ale Educatiei din Republica Moldova, institutie cu care urmeazã sã se încheie o conventie trilateralã din care sã mai facã parte Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui si Inspectoratul Scolar National al Republicii Moldova. Delegatia vasluianã a fost primitã de directorii institutiei: conferentiar universitar, doctor Lilia Pogolsa si director adjunct Perfectionare, conferentiar universitar docent Nelu Vicol. Au fost vizitate dotãrile deosebite ale acestei institutii organizatoare de stagii de formare în diverse formate (sãli de cursuri, laboratoare, bibliotecã, sãli media, hotel, restaurant, bazã balneoclimatericã de recuperare pentru profesori). S-au pus la punct reperele strategice ale viitoarei colaborãri, care se va clãdi pe reciprocitatea stagiilor de formare si pe invitatia de a participa la toate evenimentele stiintifice organizate de parteneri. Urmãtorul eveniment major al acestui parteneriat este programat pe 9 mai 2017 – Conferinta Internationalã – Eveniment de multiplicare al Parteneriatului Strategic Erasmus+ KA2 „Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues”, conferintã intitulatã “Comics in teaching languages – for a new age of didactic creativity”. Vor participa specialisti în didactica limbilor moderne din 14 raioane ale Republicii Moldova, care s-au înscris în Consortiul de Diseminare si Exploatare a rezultatelor acestui proiect. Concomitent cu acest eveniment, vor demara primele stagii de formare în management la Chisinãu, într-o formulã stabilitã de comun acord de parteneri, în cadrul Procolului de cooperare institutionalã.