|

Sanctiuni uriase pentru cei care dau foc la miristi

LEGE…Pentru pompierii militari a început sezonul incendiilor de miristi, incendii care se pot tranforma oricând în adevãrate tragedii. Pentru a preîntâmpina astfel de situatii, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã „Podul Înalt” Vaslui aduce la cunostinta celor interesati modul în care pot fi curãtate de vegetatia uscatã terenurile, care sunt obligatiile ce le revin celor care vor sã facã acest lucru, dar si sanctiunile ce se aplicã celor care sunt prinsi cã au provocat incendii de vegetatie uscatã fãrã sã fie autorizati.

Arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale poate fi executatã numai dupã obtinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor. Arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executã cu respectarea urmãtoarelor prevederi generale: conditii meteorologice fãrã vânt, colectarea în grãmezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale în cantitãti încât arderea sã poatã fi controlatã. De asemenea, executarea arderii în zone care sã nu permitã propagarea focului la fondul forestier/constructii si sã nu afecteze retelele electrice, de comunicatii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile. Este obligatorie curãtarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecãrei grãmezi pe o distantã de cinci metri, asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii, supravegherea permanentã a arderii, stingerea totalã a focului înainte de pãrãsirea locului arderii. Este interzis acoperirea cu pãmânt a focarelor. Desfãsurarea arderii se face numai pe timp de zi. La executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale în cadrul gospodãriei cetãtenesti, conditia de la lit. d) nu este obligatorie. Emiterea permisului se face prin grija primarului de cãtre seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentã (SVSU) sau persoana desemnatã în acest sens. Distrugerea prin ardere a deseurilor, resturilor menajere si vegetatiei uscate se efectueazã cu respectarea prevederilor legale privind protectia mediului, care se referã la obligativitatea obtinerii acceptului Agentiei de Protectia Mediului si informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii miristilor, stufului sau vegetatiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate. Pe timpul arderii resturilor vegetale cetãtenii sunt obligati: sã mentinã focul în perimetrul aprobat si asigurat, sã supravegheze permanent zona în care efectueazã arderea resturilor vegetale, sã asigure dotarea minimã cu mijloace de primã interventie, sã anunte imediat SVSU al localitãtii, primãria si pompierii militari, în situatia în care existã pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat. Se excepteazã de la obtinerea permisului de lucru cu focul numai executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale în cadrul gospodãriei cetãtenesti. În zona de sigurantã a cãii ferate, vegetatia uscatã si resturile vegetale se curãtã obligatoriu de cãtre proprietarii de drept ai terenurilor. Zona de sigurantã a drumurilor nationale si judetene se curãtã obligatoriu de vegetatia uscatã si resturile vegetale de cãtre administratorii acestora si, dupã caz, de proprietarii de drept ai terenurilor. Nerespectarea acestor prevederi legale, atrage sanctiuni contraventionale asupra persoanelor gãsite vinovate. Constituie contraventii si se sanctioneazã cu amendã de 2.500 lei, urmãtoarele fapte: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile, fãrã obtinerea permisului de lucru cu foc si fãrã luarea mãsurilor pentru împiedicarea propagarii focului la vecinãtãti, amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în conditii si la distante care favorizeazã propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, pãduri, plantatii si alte vecinãtãti. Inactiunea persoanelor fizice si juridice aflate în apropierea incendiilor produse la pãduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pãsuni si fânete si care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea si stingerea acestora se sanctioneazã cu amendã pânã la 5.000 lei. Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã împreunã cu Garda Nationalã de Mediu si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã au implementat Protocolul de colaboarare privind actiunile de monitorizare a modului de respectare de cãtre fermieri a bunelor conditii agricole si de mediu referitoare la arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil si la arderea pajistilor permanente.

Sanctiunile ce se aplicã în cazul nerespectãrii normelor legislative în vigoare

AMENZI…Constituie contravenții la normele de prevenire și stingere a incendiilor urmãtoarele fapte și se sancționeazã dupã cum urmeazã: cu amendã de la 1.000 lei la 2.500 lei. Nerealizarea de cãtre administratorul operatorului economic ori de cãtre conducãtorul instituției, potrivit normelor generale de apãrare împotriva incendiilor, a unui sistem operativ de observare și anunțare a incendiului sau de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment. Nestabilirea și nemarcarea de cãtre persoanele în drept a locurilor în care sunt interzise utilizarea focului deschis, efectuarea lucrãrilor de sudare, tãiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni cu pericol de incendiu. Nedelimitarea, nemarcarea și nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat, în condițiile legii. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fãrã obținerea permisului de lucru cu foc și fãrã luarea mãsurilor pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãți, amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizeazã propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, pãduri, plantații și alte vecinãtãți. Cu amendã de la 2.500 lei la 5.000 lei: nerespectarea distanțelor de securitate la incendiu ori neasigurarea unor mãsuri alternative la amplasarea depozitelor de furaje și plante tehnice, pentru a împiedica propagarea incendiilor la vecinãtãți. Constituie contraventii urmãtoarele fapte si se sanctioneazã dupã cum urmeazã: cu amendã de la 1.001 lei la 2.500 lei: neanuntarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgentã, a primarului sau a politiei de cãtre persoana care observã un incendiu si, dupã caz, neluarea mãsurilor, dupã posibilitãtile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului. Cu amendã de la 2.501 lei la 5.000 lei:actiunea persoanelor fizice si juridice aflate în apropierea incendiilor produse la pãduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pãsuni si fânete si care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea si stingerea acestora.