|

Se apropie termenul final pentru plata datoriilor, la primãria Negresti

TERMEN… Negrestenii cu datorii la bugetul local mai au o lunã si jumãtate la dispozitie, termen în care îsi pot plãti datoria principalã, pentru a scãpa de împovãrãtoarele majorãri si penalitãti. Si, conform unor date neoficiale, sunt sute de persoane cu datorii, care ar putea beneficia de aceste facilitãti, votate de Consiliul Local. Conform HCL Negresti nr. 88, din 25 octombrie 2019, contribuabilii din oras, persoane juridice sau entitãti fãrã personalitate juridicã (persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, asociatii, cabinete individuale, fundatii si alte entitãti de drept privat) pot beneficia de scutirea la platã a majorãrilor de întârziere aferente obligatiilor de platã restante la 31 decembrie 2018. Care sunt, însã, conditiile pe care trebuie sã le îndeplineascã negrestenii, pentru a beneficia de facilitatea respectivã?, ne-au întrebat negrestenii.

„Pot beneficia de scutiri toti contribuabilii din orasul Negresti, care au obligatii fiscale restante si care îndeplinesc cumulativ mai multe conditii. În primul rând, toate obligatiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevãzutã de lege pânã la data de 15 decembrie 2019 inclusiv. Vor fi stinse prin orice modalitate prevãzutã de lege toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de platã cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 inclusiv pânã la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Contribuabilul trebuie sã aibã depuse toate declaratiile prevãzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare, pânã la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor”, a precizat Vasile Voicu, primarul orasului Negresti. Contribuabilii care sunt în aceastã situatie vor trebui sã depunã cererea de anulare a accesoriilor, pânã la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sanctiunea decãderii, la registratura UAT orasul Negresti. Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii trebuie sã depunã declaratiile si documentele de proprietate în cadrul Serviciului impozite si taxe, moment în care se verificã concordanta dintre datele din evidenta fiscalã si cele înscrise în actele de proprietate sau declaratii si se elibereazã o nota de platã din care rezultã atât creantele principale restante si curente scadente ce trebuie achitate, cât si suma ce urmeazã a fi anulatã.