|

Se dau banii pentru lemne!

VESTI BUNE…Beneficiarii ajutoarelor pentru încãlzirea cu lemne din judetul Vaslui îsi primesc în aceste zile banii. Ajutoarele au venit de la Guvernul Ponta în ultima zi lucrãtoare a anului trecut, dar banii au ajuns la populatie cu întârziere si din cauza zãpezilor si a drumurilor blocate. Fatã de anii trecuti, numãrul beneficiarilor a scãzut considerabil, de la aproape 21.000 în sezonul rece (2012 – 2013), la circa 15.000 în acest an. Dacã în unele comune sunt peste 350 de beneficiari ai acestor ajutoare, la Dumesti, numãrul familiilor care primesc acest ajutor bãnesc este de doar…opt!

La sfârsitul anului 2014, Agentia Judeteanã de Plãti si Interventie Socialã (AJPIS) Vaslui a virat în conturile primãriilor din judet sumele aferente ajutorului destinat încãlzirii cu lemne a locuintelor persoanelor cu venituri mici. Au beneficiat de aceste ajutoare 15.000 familii, suma totalã la nivelul judetului Vaslui destinatã plãtii acestor subventii fiind cu putin peste 3 milioane lei. În functie de numãrul de cereri depuse de familiile si persoanele singure care întruneau conditiile de acordare a acestor subventii, în patru comune, Perieni, Tutova, Puiesti si Puscasi sunt peste 350 beneficiari, în timp ce, la polul opus, se aflã comunele Dumesti, cu 8 familii beneficiare a ajutorului pentru încãlzirea cu lemne a locuintei, Arsura cu 16 familii beneficiare, si Tanacu – 20 familii beneficiare. În comunele cu multi beneficiari ai acestei subventii, plata acestor ajutoare continuã, datoritã faptului cã, dupã vacanta de sãrbãtori, nisorile si gerul au impiedicat circulatia pe drumurile comunale. Numãrul beneficiarilor din judetul Vaslui a subventiei pentru lemne a scãzut drastic în ultimii ani, de la 20.940 familii sau persoane singure în sezonul rece 2012 – 2013, la 16.996 beneficiari în sezonul 2013 – 2014 si la aproape 15.000 în aceastã iarnã. Acordarea acestor subventii se face dupã depunerea unei cereri în acest sens la primãrie, cerere care, dupã verificarea veridicitãtii declaratiilor date pe propria rãspundere, au fost trimise spre centralizare cãtre AJPIS Vaslui. “Deocamdatã, ne aflãm în faza de platã a ajutoarelor pentru încãlzirea cu lemne a locuintelor destinate persoanelor cu venituri mici. Ulterior, dupã finalizarea plãtilor, vor avea loc actiuni de control la nivelul primãriilor, institutiile care au avut obligatia sã verifice cererile depuse”, a declarat Sorin Prepelitã, directorul executiv al AJPIS Vaslui. Majoritatea familiilor sau persoanelor singure care folosesc pentru încãlzire lemne, cãrbuni sau combustibili petrolieri, sunt din mediul rural, beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/2001 sau pensionari cu pensii mici, ajutorul pentru încãlzirea locuintei fiind în functie de venitul pe membru de familie, pânã la maxim 615 lei/persoanã, si este între 16 si 54 lei lunar pentru cinci luni de zile, la cât este estimatã durata sezonului rece. Acest ajutor se suportã din bugetul local, iar plata acestuia este prevãzutã a se face o singurã datã pentru tot sezonul rece. În comunele în care numãrul de beneficiari este foarte redus, acest lucru se datoreazã faptului cã fie acestia realizeazã venituri mai mari de 615 lei/membru de familie, inclusiv din agriculturã, fie au în posesie sau folosintã suprafete de teren care depãsesc 2.000 mp în intravilan sau suprafete de teren, animale si pãsãri a cãror valoare netã de productie anualã depãseste cumulat suma de 1.000 euro pentru persoana singurã, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie. La stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioarã depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurãri sociale, asigurãri de somaj, indemnizatii, alocatii, ajutoare cu caracter permanent, obligatii legale de întretinere si alte creante legale, cu exceptia alocatiei pentru sustinerea familiei, ajutoarelor de stat conform O.G.14/2010, burselor de studiu si a celor sociale, sprijinul financiar “Bani de liceu”, ori a veniturilor obtinute din activitãtile cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri în conditiile Legii 52/2011. Cererile de ajutor financiar se puteau depune, în cazul în care beneficiarii se încadrau în conditiile prevãzute de lege, pânã la sfârsitul lunii octombrie, pentru a beneficia de plata integralã a ajutorului bãnesc, sau ulterior, în acest caz intrând la platã în luna ulterioarã depunerii cererii.