|

Spital nou în Bârlad, pe hârtie deocamdatã!

STUDIU DE FEZABILITATE…Consilierii bârlãdeni au aprobat proiectul de hotãrâre privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici (faza SF) pentru obiectivul de investitii „Construire corp nou la Spitalul Municipal de Urgentã „Elena Beldiman”. Valoare acestei noi investitii, care se va construi între Pavilionul Administrativ si Biserica Sf. Ecaterina, este estimatã la 65.102.240,20 lei (inclusiv TVA).

Pentru cine nu stie încã, Spitalul Municipal de Urgentã “Elena Beldiman” Bârlad furnizeazã servicii spitalicesti pe o capacitate de 764 de paturi pentru spitalizare continuã si 47 paturi pentru spitalizare de zi, în toate specialitãtile medico-chirurgicale, adulti si copii. Totodatã în structurã existã si Compartimentul de Primire Urgente. Spitalul s-a consacrat ca fiind o unitate de interes local si regional, fiind clasificat în categoria III de competentã. Spitalul este unul pavilionar, alcãtuit din opt clãdiri, la distantã mare una de cealaltã, plus o sectie exterioara la 30 km de Barlad (la Puiesti, sectia de TBC), care acorda servicii anual unui numãr de cca 26.000 pacienti, care implicã costuri foarte mari de întretinere. Spitalul detine Autorizatie Sanitarã de Functionare cu Plan Cadru de Conformare 2017-2020, cu programe operationale anuale. Deoarece pentru problema infrastructurii în care îsi desfãsoarã activitatea spitalul s-au adoptat solutii pe termen scurt dar fãrã a solutiona problemele majore, practic, la aceastã datã spitalul este în situatia suspendãrii activitãtii, ceea ce ar afectata cererea de servicii medicale în aceastã zonã geograficã deficitarã din punct de vedere economic. Având în vedere cã solutia consolidãrii si modernizãrii clãdirilor vechi este practic imposibilã din cauza costurilor mari, precum si faptul cã nu s-a aprobat mutarea unor sectii (Pneumologie – TBC, Boli infectioase si Psihiatrie), care riscã sã fie închise, în module speciale (tip container), solutie ce poate fi sustinutã financiar de municipiul Bârlad, s-a ajuns la situatia criticã în care se aflã Spitalul de Urgentã “Elena Beldiman” din Bârlad la aceastã datã.

Costurile estimate pentru o nouã clãdire

Analiza cost-eficientã sustine, în mod clar, superioritatea conformãrii la normativele de autorizare sanitarã a functionãrii unui spital, pornind o constructie nouã, fatã de adaptarea unor circuite la o infrastructurã cu o vechime de peste 50 de ani (circuite si spatii), prin reabilitarea spatiilor existente. Valoarea totalã alocatã realizãrii proiectului conform devizului general estimat de proiectant este de 65.102.240,20 lei (inclusiv TVA), din care 44.632.565,18 lei (inclusiv TVA) reprezentând Constructii – Montaj. Obiectivul de investitii este realizabil în aproximativ 24 luni, din care executia în 13 luni, în conditiile asigurãrii surselor de finantare. Din devizul general rezultã costul investitiei, calculat pe baza solutiilor tehnice prezentate urmãrind fiecare categorie de lucrãri care participa la realizarea obiectivului final, care este de 65.102.240,20 lei (inclusiv TVA), din care 44.632.565,18 lei (inclusiv TVA) reprezentând Constructii-Montaj. Finantarea se va asigura din surse extrabugetare in functie de posibilitatea atragerii acestora si cofinantare de la bugetul local. Clãdirea va avea un regim de înãltime S+P+4E, cu o suprafatã construita de 2095 mp si o suprafatã desfãsuratã totala de 12 570 mp. Peste ultimul etaj va fi amenajat un heliport. Deocadatã pe hârtie, proiectul aratã bine.