|

Starea de urgentã aduce modificãri modului de acordare a serviciilor medicale

O ALTÃ ABORDARE…Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate a publicat o listã cu propuneri de schimbare a modului de acordare a serviciilor medicale pe perioada instituirii stãrii de urgentã în România, printre care suspendarea obligativitãtii utilizãrii cardului national de sãnãtate, posibilitatea consultatiilor la distantã pentru anumite afectiuni, prelungirea cu 90 de zile a termenului de valabilitate al biletelor de trimitere.

CNAS a publicat pe site-ul institutiei (www.cnas.ro), în transparentã decizionalã, un proiect de act normativ care prevede o serie de modificãri si completãri ale unor acte normative în domeniul sãnãtãtii, vizând prelungirea si prorogarea unor termene, dar si reglementarea unor mãsuri pe perioada instituirii stãrii de urgentã. Mãsurile au ca scop asigurarea accesului la servicii medicale în conditii de sigurantã pentru medici si pacienti, prin limitarea deplasãrilor si interactiunii cu alte persoane. Conform acestui proiect:

- Serviciile medicale si medicamentele necesare pentru identificarea, diagnosticul si tratarea cazurilor cu COVID 19 si a complicatiilor acestora se acordã tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toatã perioada stãrii de urgentã, si se suportã din bugetul Ministerului Sãnãtãtii si din Fondul National Unic al Asigurãrilor Sociale de Sãnãtate, dupã caz.

- Pentru pacientii cu boli cronice cu schemã stabilã de tratament, medicii de familie pot elibera prescriptie medicalã în continuare, fãrã a mai fi necesarã o nouã reevaluare a medicului specialist, respectiv fãrã a mai fi necesarã reînnoirea scrisorii medicale initiale. Pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum si cost-volum-rezultat care se elibereazã prin farmaciile cu circuit deschis, medicul de familie poate emite prescriptie medicalã în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare medicalã si/sau a confirmãrii înregistrãrii formularului specific de prescriere. Sunt cuprinse în proiectul de act normativ reglementãri privind modul de acordare a unor tratamente necesare în anumite patologii care necesitã mãsuri speciale.

- Pe perioada stãrii de urgentã, în asistenta medicalã primarã se instituie consultatia la distantã pentru afectiuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestãri clinice sugestive pentru infectia cu coronavirus, care poate fi realizatã prin orice mijloace de comunicare. Medicul de familie va consemna consultatiile medicale la distantã în fisa pacientului si în registrul de consultatii, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat si a intervalului orar în care acestea au fost efectuate. Dacã în urma consultatiei la distantã, medicul ia decizia unui consult la cabinet/domiciliu, acesta este obligat sã organizeze acordarea consultatiei în conditii de sigurantã epidemiologicã.

- Medicii de familie si medicii de specialitate din specialitãtile clinice aflati în relatie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate, pot prescrie medicamente cu si fãrã contributie personalã si în situatia în care pacientul cu o boalã cronicã stabilizatã nu poate fi prezent la cabinet, prescrierea nefiind o consecintã a actului medical propriu conform reglementãrilor legale în vigoare. Prescriptia electronicã online emisã în aceste conditii este transmisã pacientului prin mijloace de comunicare electronicã.

- Pe perioada stãrii de urgentã se suspendã obligativitatea utilizãrii cardului national de sãnãtate, precum si obligativitatea transmiterii în Platforma Informaticã a Asigurãrilor de Sãnãtate (PIAS) a serviciilor medicale si a serviciilor de îngrijiri la domiciliu înregistrate off-line, precum si a dispozitivelor medicale eliberate off-line, în maximum 3 zile lucrãtoare de la data acordãrii, respectiv eliberãrii acestora.

- Formele farmaceutice cu administrare oralã, precum si formele farmaceutice cu administrare subcutanatã/intramuscularã ale medicamentelor prescrise de medicul de specialitate, utilizate în cadrul programelor nationale de sãnãtate publicã si curative – cu exceptia Programului national de sãnãtate mintalã – care se elibereazã exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unitãtilor sanitare cu paturi, pot fi eliberate si unei persoane care ridicã medicamentele în numele bolnavului, urmare a evaluãrii bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de comunicare.

- De asemenea, materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului national de diabet zaharat si Programului national de tratament pentru boli rare – epidermolizã buloasã, care se elibereazã exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unitãtilor sanitare, pot fi eliberate si unei persoane care ridicã materialele sanitare consumabile în numele bolnavului, sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situatia în care unitatea sanitarã are aceastã posibilitate.

- Se va prelungi cu 90 de zile termenul de valabilitate al biletelor de trimitere pentru specialitãti clinice si a biletelor de trimitere pentru specialitãti paraclinice, a prescriptiei medicale pentru dispozitive medicale, a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigatiei PET-CT.

- Proiectul prevede prelungirea termenelor de aplicare ale actelor normative referitoare la pachetele de servicii si Contractul-cadru, precum si la programele nationale de sãnãtate, pânã la data de 14 aprilie 2020.

- De asemenea, sunt cuprinse în acest proiect o serie de reglementãri referitoare la modul de finantare a furnizorilor de servicii medicale pe perioada instituirii stãrii de urgentã.