|

Terenuri gratuite din partea Consiliului Local Vaslui, pentru tinerii care vor sã-si construiascã o casã

OPORTUNITATE… Tinerii din municipiul Vaslui, cu vârste între 18 si 35 ani, pot primi terenuri din partea Consiliul Local pentru a-si construi o casã. Atentie, însã, trebuie sã îndeplineascã o serie de conditii. Acestia trebuie sã aibã loc de muncã pe raza orasului Vaslui si sã nu fi avut sau sã nu detinã în proprietate o locuintã sau un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personalã, atât în Vaslui, cât si în alte localitãti. Joi, pe 28 mai, consilierii locali vor supune dezbaterii si votului proiectul de hotãrâre a Regulamentului privind regimul atribuirii în folosintã gratuitã, la cerere, tinerilor cu vârste între 18 si 35 ani, urmând ca mai apoi sã fie publicat si calendarul privind înscrierile pentru aceste solicitãri.

Terenurile sunt atribuite de Consiliul Local cu titlu gratuit, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construire de locuinte proprietate persoanã, pe perioada existentei constructiei. “Prin aceastã initiativã, se doreste a se crea acel mediu favorabil, suficient si necesar în scopul protejãrii, încurajãrii si ajutorãrii efective a tinerilor. Concret, aceasta se va realiza prin atribuirea de terenuri la cerere tinerilor care au vârsta între 18 si 35 ani, din terenurile proprietate privatã a municipiului Vaslui”, a explicat ing. Cãtãlin Amãriutei, Serviciul Cadastru, Agriculturã, Biroul Patrimoniu.

Lista conditiilor pe care trebuie sã le îndeplineascã cei care vor sã solicite teren

Vasluienii interesati îsi vor depune dosarele de solicitare a terenurilor la sediul Primãriei Municipiului Vaslui, la Registraturã.

Vor fi considerate eligibile solicitãrile persoanelor care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele conditii, potrivit Regulamentului: solicitantul sã aibã o singurã cerere depusã, în nume propriu sau împreunã cu sotul/sotia; solicitantul sã aibã vârsta cuprinsã între 18 ani (împliniti) si 35 ani (neîmpliniti) la data depunerii solicitãrii; solicitantul sã aibã cetãtenie românã si domiciliul în municipiul Vaslui; solicitantul sã îsi desfãsoare activitatea profesionalã în raza administrativ teritorialã a Municipiului Vaslui, cu contract de muncã; solicitantul si sotul/sotia, dupã caz, sã nu fi avut sau sã nu detinã în proprietate o locuintã sau un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personalã, atât în Vaslui, cât si în alte localitãti. “Atribuirea loturilor se va face prin initiativa Primarului Municipiului Vaslui si cu aprobarea Consiliului Local, în functie de punctajul obtinut de solicitant, în baza criteriilor stabilite, în ordinea descrescãtoare conform listei de prioritãti, în functie de optiune si in limita loturilor disponibile. Consiliul local va aproba, prin hotãrâre initiatã de Primarul Municipiului Vaslui, atribuirea loturilor de teren disponibile, solicitantilor ce au confirmat criteriile prevãzute la art.9 alin.1″, se aratã în Regulamentul privind regimul atribuirii în folosintã gratuitã, la cerere, tinerilor cu vârste între 18 si 35 ani.

Ce se întâmplã dacã beneficiarii nu respectã Regulamentul?

Hotãrârea de atribuire va fi pusã în aplicare printr-un contract de comodat între beneficiar si primar, mandatat de CL. “De la data semnãrii contractului de comodat are loc transferul dreptului de folosintã si asumarea drepturilor si obligatiilor convenite de pãrti. La data stabilitã de reprezentantii Primãriei Municipiului Vaslui, pãrtile semnatare ale contractului de comodat sau reprezentantii acestora, vor proceda la predarea-primirea terenului destinat construirii, prin identificarea, trasarea si materializarea în teren cu tãrusi a limitelor încheindu-se un proces-verbal de predare-primire. Beneficiarii care nu respectã prevederile prezentului regulament, vor fi sanctionati astfel: retragerea parcelei atribuite în cazul în care beneficiarul nu semneazã contractul în termen de 30 de zile de la data primirii invitatiilor pentru semnarea documentelor; pentru neînceperea construirii locuintei în termen de 1 an de la data atribuirii prin proces verbal de predare primire, se revocã Hotãrârea de atribuire a terenului si se reziliazã contractul; pentru ocupare abuzivã si pentru efectuarea de lucrãri neautorizate, se dispune desfiintarea tuturor amenajãrilor efectuate pe cale administrativã, fãrã sesizarea organelor judecãtoresti, urmând ca toate cheltuielile ocazionate de aceastã desfiintare sã fie suportate de cãtre beneficiarul lotului”, se mai aratã în Regulament.

Dupã finalizarea casei, beneficiarii terenurilor vor avea posibilitatea de a le cumpãra

Atentie, însã, cei care vor primi terenuri din domeniul privat al Municipiului Vaslui sunt obligati ca în termen de un an de la data preluãrii terenului sã înceapã lucrãrile de construire a locuintei. “Beneficiarilor terenurilor din domeniul privat al Municipiului Vaslui li se retrage dreptul de folosintã gratuitã, ca urmare a nefinalizãrii constructiilor, în termen de 5 ani de la data semnãrii procesului verbal de predare-primire a terenului. Dupã finalizarea construirii locuintei, Consiliul Local poate hotãrî, la solicitarea proprietarului locuintei, vânzarea directã cãtre acesta a terenului respectiv. Pretul de vânzare se stabileste prin expertizã tehnicã, întocmitã de un expert evaluator autorizat ANEVAR si aprobatã de Consiliul Local”, mai precizeazã Regulamentul privind regimul atribuirii în folosintã gratuitã, la cerere, tinerilor cu vârste între 18 si 35 ani.