|

Tinerii fãrã case din Negresti, asteptati la primãrie

GRABÃ… În perspectiva demarãrii proiectului de constructie a unor apartamente ANL în orasul Negresti, primãria a demarat o amplã actiune de reverificare si aducere la zi a datelor privind persoanele care s-au înscris pentru a obtine o locuintã din fondul de stat. Primarul Vasile Voicu spune cã, în baza hotãrârii de Consiliu Local 95/2019, privind aprobarea Regulamentului de repartizare si închiriere a locuintelor din fondul locativ de stat aflate în patrimoniul orasului Negresti, în vederea întocmirii listei de prioritãti pentru anul 2020, familiile tinere, fãrã locuinte, pot veni la primãrie, pentru a depune o serie de documente.

Solicitantii interesati, spune primarul Voicu, pot depune cerere pentru a intra pe lista de prioritãti a anului viitor, însotitã de urmãtoarele documente justificative: copie dupã actele de identitate pentru toti membrii familiei cu acelasi domiciliu; copie dupã certificate de nastere pentru minori; copie dupã certificatul de cãsãtorie sau sentinta divort si sentinta de încredintare copil; adeverinta de venit, cupoane pensie, adeverinta de ajutor social si/sau alte forme legale de venit, din care sã reiasã venitul lunar net pe ultimele 12 luni ale membrilor familiei solicitante; declaratie notarialã pe propria rãspundere pentru persoanele majore, cã nu realizeazã venituri; declaratie notarialã din care sã rezulte faptul cã „nu a detinut si nu detine în proprietate o locuintã, nu a înstrãinat o locuintã dupã data de 1 ianuarie 1990, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite si executie pentru realizarea unei locuinte si nu detine, în calitate de chirias, o altã locuintã din fondul locativ de stat”. Mai este nevoie si de documente justificative privind suprafata locuibilã (contract de închiriere, contract vânzare-cumpãrare/extras Carte Funciarã), acte de studii ale solicitantului, dar si acte doveditoare pentru solicitantii care se încadreazã în urmãtoarele categorii: sunt persoane invalide; sunt urmasi ai eroilor sau luptãtorilor din Revolutia de la 1989; sunt persoane persecutate politic, deportate, prizonieri, cu începere de la 1 Martie 1945.

Doar pânã la 31 decembrie se pot depune aceste documente, la primãrie

O altã categorie care va fi luatã în calcul la stabilirea listei o reprezintã acele persoane care îsi desfãsoarã activitatea în institutii de interes public general (sãnãtate, învãtãmânt, justitie, armatã, cercetare, administratie) sau chiriasii cãrora li s-a pus în vedere, prin hotãrâre judecãtoreascã, sã evacueze locuinta, ca urmare a redobândirii dreptului de proprietate a fostilor proprietari. Documentele se vor depune pânã la data de 31 decembrie, adicã în maxim trei sãptãmâni, la Serviciul impozite si taxe, fond locativ din cadrul Primãriei orasului Negresti. „În cazul în care nu veti prezenta documentele solicitate, însotite de actele în original, pânã la data limitã mentionatã, dosarul dumneavoastrã va fi considerat incomplet si nu va intra în discutie la stabilirea listei de prioritãti pentru anul 2020. Dupã verificarea documentelor de la dosar si vizarea copiilor pentru conformitate cu originalul, actele în original se înapoiazã titularului de dosar”, este mesajul primarului Vasile Voicu, cãtre persoanele interesate din Negresti. În acest moment, în oras sunt peste 200 de cereri de locuinte, depuse la primãrie.