|

Tinerii vasluieni interesati de scolile militare din MAI: încep înscrierile!

RECRUTARE….Pentru tinerii vasluieni care doresc sã îmbrãtiseze cariera militarã, în cadrul Politiei de Frontierã, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi anuntã cã cei interesati se pot înscrie la concursurile de admitere. De asemenea, a fost datã publicitãtii lista completã a scolilor militare, învãtãmânt superior sau cele de agenti si maistri militari, numãrul de locuri puse la dispozitie de fiecare unitate de învãtãmânt, dar si conditiile pe care trebuie sã le îndeplineascã fiecare candidat.

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi informeazã tinerii absolventi ai cursurilor liceale cu diplomã de bacalaureat, care vor sã devinã politisti de frontierã, cã se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul institutiilor de învãtãmânt ale Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Apãrãrii Nationale. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii politisti de frontierã este pus la dispozitie un numãr de 239 locuri. Facultatea de Politie de Frontierã, domeniul de licentã stiinte militare, informatii si ordine publicã, specializarea: Ordine si sigurantã publicã, curs de zi70 de locuri (din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari si 2 locuri pentru alte minoritãti). Facultatea de Politie, domeniul de licentã stiinte militare, informatii si ordine publicã, specializarea: Ordine si sigurantã publicã, curs frecventã redusã50 de locuri din care 7 locuri sunt pentru Politia de Frontierã (agenti, subofiteri, maistri militari – n.r.). Facultatea de stiinte Juridice si Administrative, specializarea: drept – 115 locuri cu frecventã, din care 12 locuri sunt pentru Politia de frontierã si 100 locuri cu taxã. Scoala de pregãtire a agentilor de politie de frontierã „Avram Iancu” Oradea pune la dispozitie 150 de locuri. Dintre acestea 3 locuri sunt pentru etnicii rromi si 3 pentru alte minoritãti. Inspectoratul General al Politiei de Frontierã Române, prin Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi recruteazã. De asemenea, candidatii interesati de admiterea la institutiile de învãtãmânt ale Ministerului Apãrãrii Nationale au la dispozitie urmãtoarele institutii: Academia Navalã ,,Mircea cel Bãtrân”, Constanta – 10 locuri, Academia Fortelor Terestre „Nicolae Bãlcescu”(Sibiu) – 17 locuri, Universitatea Nationalã de Apãrare “Carol I” - 6 locuri, Academia Tehnicã Militarã, Bucuresti – 36 locuri, Institutul Medico-Militar - 16 locuri. Pentru învãtãmântul postliceal (maistri militari), cu frecventã, candidatii au la dispozitie urmãtoarele institutii de învãtãmânt: scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre ,,Basarab I”, Pitesti - 46 locuri, scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia”, Buzãu - 21 locuri, scoala Militarã de Maistri Militari a Fortelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu”, Constanta – 62 locuri. Recrutarea candidatilor se realizeazã în raport cu oferta educationalã si domiciliul/ resedinta înscris/ã în cartea de identitate. Candidatii care opteazã pentru locurile Politiei de Frontierã si nu au domiciliul într-un judet limitrof frontierei de stat sunt recrutati de cãtre structurile de resurse umane din unitãtile cu sarcini de recrutare din subordinea Inspectoratului General al Politiei Române, unde acestia locuiesc, potrivit cãrtii de identitate.

Iatã conditiile legale pentru recrutarea candidatilor

Conditiile legale si specifice de recrutare a candidatilor sunt urmãtoarele: candidatii trebuie sã aibã cetãtenia românã si domiciliul în România, sã cunoascã limba românã, scris si vorbit, sã aibã capacitate deplinã de exercitiu, sã fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic. De asemenea, aptitudinea se constatã de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicalã si evaluare psihologicã, potrivit reglementãrilor specifice în domeniu. În situatia în care se constatã inaptitudinea pentru oricare dintre situatii, procedura de recrutare înceteazã pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologicã se sustine înaintea evaluãrii medicale. De asemenea, candidatii trebuie sã aibã vârsta de minim 18 ani împliniti sau sã îi împlineascã în cursul anului în care participã la concursul de admitere, sã fie absolventi de liceu cu diplomã de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diplomã de bacalaureat si foaia matricolã sau cu adeverintã care îndeplineste conditiile de valabilitate, din care sã rezulte faptul cã au sustinut si promovat examenul de bacalaureat – sesiunea 2019 – n.r.), sã aibã un comportament corespunzãtor principiilor si cerintelor de conduitã admise si practicate în societate, sã nu aibã antecedente penale, cu exceptia situatiei când a intervenit reabilitarea, sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru sãvârsirea de infractiuni, sã nu fi fost destituiti dintr-o functie publicã sau sã nu le fi încetat contractul individual de muncã pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, sã nu fi desfãsurat activitãti de politie politicã, astfel cum sunt definite prin lege, sã nu aibã tatuaje ori elemente ornamentale, de orice naturã, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentatie, în tinuta de varã, cu exceptia candidatilor la specialitatea pompieri. Verificarea îndeplinirii criteriilor mentionate se realizeazã cu ocazia examinãrii medicale. De asemenea, candidatul trebuie sã fi obtinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00 (nouã), cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de învãtãmânt de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evalueazã prin notã/punctaj/calificativ purtarea elevului, sã nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de învãtãmânt. Candidatii înscrisi pentru Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân” si scoala Militarã de Maistri Militari a Fortelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanta, vor efectua examinarea medicalã specialã la Centrul de Medicinã Navalã, în vederea obtinerii avizului apt îmbarcare, fiind o probã cu caracter eliminatoriu suplimentarã, contracost. Pentru admiterea în institutiile de învãtãmânt din sistemul de apãrare, ordine publicã si securitate nationalã, pe locurile rezervate M.A.I. candidatii trebuie sã îndeplineascã, dupã caz, si criteriile specifice de recrutare prevãzute de acestea. Cererile de înscriere, precum si dosarele de recrutare se depun personal de cãtre candidati, astfel: pânã la data de 24.05.2019, pentru Academia de Politie „A.I. Cuza” Bucuresti si pentru institutiile de învãtãmânt din subordinea Ministerului Apãrãrii Nationale care pregãtesc personal pentru M.A.I. Pânã la data de 15.11.2019, pentru scoala de Pregãtire a Agentilor de Politie de Frontierã „Avram Iancu” Oradea, si pentru scolile postliceale ale M.A.I., sesiunea de admitere ianuarie 2020. Datele limitã de depunere a dosarelor de recrutare sunt: pânã la data de 21.06.2019 pentru Academia de Politie „A.I. Cuza” Bucuresti si pentru institutiile de învãtãmânt din subordinea Ministerului Apãrãrii Nationale care pregãtesc personal pentru M.A.I., pânã la data de 13.12.2019 pentru scoala de Pregãtire a Agentilor de Politie de Frontierã „Avram Iancu” Oradea, si pentru scolile postliceale ale M.A.I., pentru sesiunea de admitere ianuarie 2020. Tematica si bibliografia pentru concursurile de admitere, precum si alte informatii utile pot fi obtinute de pe site-urile institutiilor de învãtãmânt.