|

Transurb Vaslui nevoitã sã facã angajãri, pentru a respecta mãsurile impuse de Curtea de Conturi

ANUNT… Serviciul public de transport local, Transurb SA Vaslui, face angajãri în regim de urgentã, ca sã poatã implementa mãsurile impuse de Curtea de Conturi. Societatea are nevoie de un auditor public intern, dar si de un economist cu cel putin doi ani vechime în domeniul financiar-contabil. Data limitã de depunere a dosarelor de înscriere este mâine – 22 mai, iar concursul se va desfãsura pe 25 mai – proba scrisã, respectiv 27 mai – interviu. La ultimul control, Curtea de Conturi a cerut directorului Mariana Plãcintã ca pânã pe data de 12 iunie sã asigure functionalitatea compartimentului de audit public intern propriu, adicã sã angajeze o persoanã specializatã, întrucât postul e neocupat de ani de zile. “Directorul general al societãtii, în calitatea sa de conducãtor al entitãtii publice, potrivit prevederilor legale în vigoare, ar fi trebuit sã ia mãsuri în vederea organizãrii activitãtii de audit public intern si functionãrii efective a acesteia, fapt care ar fi condus la îmbunãtãtirea de fond a activitãtii entitãtii. Nefunctionarea activitãtii de audit public intern genereazã riscuri în realizarea obiectivelor entitãtii verificate, prin inexistenta unui control asupra operatiunilor financiar – contabile ale unitãtii, privind respectarea normelor de legalitate, regularitate, economicitate, eficientã si eficacitate”, se aratã în raportul curtii de conturi.

Vasluienii care vor sã se angajeze la Transurb, societate în subordinea Consiliului Local Vaslui, au acum o sansã. Serviciul public de transport în comun face angajãri pentru posturile de economist si auditor public intern. Cei interesati trebuie sã aibã studii superioare în domeniu. De asemenea, cei care aplicã pentru postul de auditor, trebuie sã aibã atestat de auditor public intern. “Concursul se organizeazã astfel: în data de 25.05.2020, ora 10:00 – proba scrisã si în data de 27.05.2020, ora 10:00 – interviul. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pânã la data de 22.05.2020, la sediul Transurb SA Vaslui. În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus, veti purta obligatoriu mascã de protectie în sediul societãtii si vã veti prezenta cu doar 5 minute înaintea orei la care începe examenul. Conditiile de participare la concurs, bibliografia si documentele necesare completãrii dosarului se afiseazã la sediul Transurb SA Vaslui”, se aratã în anuntul societãtii.

Auditorul public intern, omul care controleazã operatiunile financiar – contabile ale unitãtii

Potrivit ultimului raport al Curtii de Conturi, la nivelul SC Transurb SA Vaslui existã organizat un compartiment de audit public intern propriu, însã postul este vacant si, drept urmare, activitatea de audit intern nu este functionalã. “Auditul public intern este activitatea functional independentã si obiectivã, de asigurare si consiliere, menitã sã adauge valoare si sã îmbunãtãteascã activitatea, aducând aportul în îndeplinirea obiectivelor entitãtii si furnizând evaluãri privind managementul riscului, controlul si procesele de conducere a acesteia. Urmare a celor constatate, directorul general al societãtii, în calitatea sa de conducãtor al entitãtii publice, potrivit prevederilor legale în vigoare, ar fi trebuit sã ia mãsuri în vederea organizãrii activitãtii de audit public intern si functionãrii efective a acesteia, fapt care ar fi condus la îmbunãtãtirea de fond a activitãtii entitãtii. Nefunctionarea activitãtii de audit public intern genereazã riscuri în realizarea obiectivelor entitãtii verificate, prin inexistenta unui control asupra operatiunilor financiar – contabile ale unitãtii, privind respectarea normelor de legalitate, regularitate, economicitate, eficientã si eficacitate”, se aratã în raportul Curtii de Conturi.

Toti fug de acest loc de muncã

În acelasi document, este redatã si explicatia dirctorului general la întrebarea “De ce societatea nu are un auditor public intern?”: “Postul de auditor intern a fost scos la concurs în mod continuu. Faptul cã aceastã persoanã nu are voie sã execute alte activitãti decât cea de auditor si pentru cã activitatea SC Transurb SA este oarecum de dimensiune mai micã, am apreciat cã auditorul ar putea desfãsura activitatea de audit într-un program de douã ore pe zi. Compartimentul existã, însã nicio persoanã nu s-a înscris la concurs. Am solicitat Primãriei municipiului Vaslui sã ne introducã în Planul anual de audit datoritã lipsei de personal. Nu am putut încredinta aceastã activitate unei persoane din unitate deoarece acest lucru nu este permis de lege”. “Echipa de audit retine argumentele invocate, însã acestea nu sunt de naturã sã modifice continutul abaterii constatate, iar conducerea entitãtii trebuie sã se implice în gãsirea solutiilor corespunzãtoare pentru conformarea la prevederile legale în vigoare”, au explicat auditorii publici externi, care au efectuat controlul la Transurb.

Ce mãsuri mai trebuie sã punã în practicã pânã pe 12 iunie

În cadrul aceluiasi control, Curtea de Conturi a constat o serie de nereguli atât în ceea ce priveste etica si întegritatea personalului, atributiile, functiile si sarcinile acestuia, cât si în ceea ce priveste structura organizatoricã a societãtii, managementul riscului, activitãtile procedurabile si evaluarea sistemului de control intern managerial. Pânã pe 12 iunie 2020, societatea de transport public Transurb va trebui sã ia o serie de mãsuri impuse de Curtea de Conturi, astfel încât sã fie înlãturate deficientele constatate. Astfel, va trebui sã asigure implementarea tuturor standardelor de control intern managerial, functionarea activitãtii de audit public intern, organizarea si efectuarea inventarierii în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare, elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a unei proceduri operationale privind elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli. De asemenea, va trebui sã asigure organizarea, fundamentare si derularea corespunzãtoare si monitorizarea activitãtii de achizitii publice, precum si fundamentarea tarifelor practicate pentru serviciile prestate (curse ocazionale si curse regulate speciale).