|

Un liceu din Vaslui cautã îngrijitor, iatã criteriile!

OPORTUNITATE… Aviz vasluienilor în cãutarea unui loc de muncã bugetar: Liceul “Stefan Procopiu” cautã îngrijitor cu normã întreagã pe o perioadã nedeterminatã. Salariul este, potrivit statului de functii, între 2959 si 3.068 de lei, în functie de vechime, dintre care 347 de lei – indemnizatia de hranã. Trebuie doar sã aibã studii medii/generale si disponibilitate pentru program prelungit în situatii speciale, abilitãti de comunicare si relationare. Acestia trebuie, însã, sã treacã de douã probe: proba scrisã cu întrebãri din tematica concursului si un interviu. Cei interesati de acest post trebuie sã-si depunã dosarul pânã pe data de 27 noiembrie.

Pentru proba scrisã, candidatii trebuie sã se pregãteascã temeinic, întrucât vor primi întrebãri din urmãtoarele teme: utilizarea materialelor de curãtenie necesare activitãtii specifice postului, utilizarea materialelor antiderapante în sezonul rece, rolul personalului nedidactic în cadrul scolii, prevenirea accidentelor în incinta unitãtii de învãtãmânt, norme de conduitã în relatiile din unitatea scolarã.

Ce rãspunderi are îngrijitorul de scoalã

Postul de îngrijitor de scoalã nu include deloc sarcini usoare, dacã tinem cont de îndatoririle trecute în fisa postului: rãspunde de starea de curãtenie a sãlilor de clasã, laboratoarelor, cabinetelor, cancelariei, holurilor, scãrilor si grupurilor sanitare, a dotãrilor din sectorul repartizat (vitrine, aviziere, draperii, ferestre, usi, tablouri etc), precum si a altor spatii repartizate de administratorul unitãtii sau de conducerea unitãtii (spatii verzi, curtea scolii). De asemenea, asigurã zilnic starea de curãtenie si functionalitatea în bunã stare a sãlilor de clasã, laboratorarelor, curãtã pardoselile, scaunele, bãncile, astfel ca procesul instructiv-educativ sã se desfãsoare în bune conditii. Îngrijitorul de scoalã controleazã, totodatã, periodic (sãptãmânal) starea tuturor elementelor de tâmplãrie si de mobilier din dotarea laboratoarelor si sãlilor de clasã, observã modul în care sunt întretinute si pãstrate si sesizeazã seful direct privind deteriorãrile, lipsurile, ditrugerile etc. În cazul deteriorãrii premature a unor bunuri, are obligatia de a informa în scris administratorul si conducerea unitãtii printr-un referat de constatare din care sã rezulte persoana care se face vinovatã de neglijentã, pagubã produsã, locatia; în caz contrar, valoarea pagubelor se va împãrti în mod egal si îngrijitorului.