|

Vin banii pentru fermierii care cultivã rosii

AGRICULTURÃ…Chiar dacã amenintarea pandemiei de coronavirus a paralizat activitatea majoritãtii vasluienilor, agricultura, singura care, în opinia unor experti, ne-ar putea ajuta sã iesim la liman, merge înainte. Astfel, de ieri, au apãrut în Monitorul Oficial modalitãtile de platã pentru programul de sustinere a tomatelor în spatii protejate.

De ieri, autoritãtile nationale au aprobat schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate” pentru anul 2020 si este destinatã producãtorilor agricoli care desfãsoarã activitãti în domeniul productiei primare de produse agricole, respectiv pentru sustinerea produsului tomate în spatii protejate. Ajutorul de minimis se adreseazã producãtorilor agricoli atât persoane fizice care detin atestat de producãtor, conform legislatiei în vigoare, pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificãrile si completãrile ulterioare, valabil la data depunerii cererii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor legale. Conform prezentului act normativ, este necesar ca potentialii beneficiari ai acestui ajutor de minimis sã îndeplineascã, cumulativ, o serie de criterii de eligibilitate, astfel: sã detinã o suprafatã cultivatã cu tomate în spatii protejate de minimum 1.000 mp, marcatã la loc vizibil cu o placã-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care sã se gãseascã inscriptia „Program sustinere tomate, anul 2020, beneficiar numãrul ………., Directia pentru Agriculturã a Judetului Vaslui”, sã obtinã o productie de minimum 3 kg tomate/mp, sã fie înregistrati în evidentele Registrului agricol, deschis la primãriile în a cãror razã administrativ-teritorialã se aflã suprafetele cultivate cu tomate în spatiile protejate, la data depunerii cererii, sã detinã Registrul de evidentã a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, completat de la data înfiintãrii culturii, sã facã dovada productiei realizate, prin documente justificative privind comercializarea productiei. Astfel, cererea tip prin care se va solicita înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate, se va depune pânã cel târziu la data de 15 mai 2020, inclusiv – pentru productia care urmeazã sã fie valorificatã pânã la data de 15 iunie inclusiv – si va fi însotitã de o serie de documente precum: copia B.I./C.I. solicitant sau, dupã caz, împuternicire / procurã notarialã si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, copia atestatului de producãtor, copia certificatului de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului / Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului în baza cãruia îsi desfãsoarã activitatea, dupã caz, în cazul persoanelor juridice, precum si copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoanã fizicã, dupã caz, dovada contului activ de la bancã / trezorerie, adeverinta în original, care va atesta suprafata de teren cu spatii protejate utilizatã de solicitant, începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, în baza oricãrui act juridic care conferã dreptul de folosintã asupra terenului în cauzã, declaratia pe propria rãspundere, cu privire la începutul rodirii si data începerii recoltãrii tomatelor în vederea valorificãrii acestora, declaratia de consimtãmânt în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, copiile filelor din Registrul agricol, deschis la primãriile în a cãror razã administrativ-teritorialã se aflã suprafetele cultivate cu tomate în spatiile protejate în anul de cerere si din care sã rezulte suprafetele detinute si cultivate în sere, solare si alte spatii protejate. Valorificarea productiei de minimim 3.000 kg tomate se va face pânã la data de 15 iunie inclusiv iar documentele justificative vor fi: bonul fiscal / factura / fila / filele din carnetul de comercializare. De asemenea, în vederea obtinerii ajutorului de minimis la produsul tomate în spatii protejate, potentialii beneficiari înregistrati în Registrul unic vor avea obligatia de a depune la Directia pentru Agriculturã Judeteanã Vaslui, documentele justificative care sã ateste valorificarea productiei de tomate obtinute din spatiile protejate, pânã la data de 30 iunie 2020 inclusiv precum si copia Registrului de evidentã a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, completat la zi si avizat de Oficiul Fitosanitar Vaslui. Valoarea sprijinului financiar acordat prin acest ajutor de minimis este de maximum 14.248,8 lei / beneficiar / an si reprezintã contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ beneficiar/an. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plãtesc beneficiarilor într-o singurã transã în anul 2020, iar valoarea totalã a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi / întreprinderi unice nu va depãsi suma de 20.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, respectiv în cursul exercitiului financiar actual si în cele douã exercitii financiare precedente. Producãtorii agricoli înscrisi în Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate, care vor comercializa tomatele în spatii de vânzare, precum piete agroalimentare, târguri si piete ambulante, vor avea obligatia de a purta elemente de identificare, distribuite în mod gratuit de cãtre reprezentantii Directiei pentru Agriculturǎ Judetene Vaslui, imprimate cu inscriptii autorizate care vor permite identificarea produselor din spatiile protejate (sere / solarii) vasluiene. Mentionãm faptul cã, pentru anul în curs, cererea tip împreunã cu documentele de înscriere în Programul de sustinere a produsului tomate în spatii protejate 2020, vor putea fi transmise la Directia pentru Agriculturã Judeteanã Vaslui prin numãrul de fax 0235 311 591 sau în format electronic, prin e-mail office@dadrvaslui.ro, sau prin postã /curier în strada Eternitãtii, nr. 1,Vaslui.