“Axa rutierã strategicã Sud-Vest a judetului Vaslui”, între dorintã si sperantã

INFRASTRUCTURÃ… Consiliul Judetean Vaslui pregãteste un proiect de infrastracturã rutierã cu care sã participe în programul Operational Asistentã Tehnicã (POAT) 2014-2020. Se numeste “Axa rutierã strategicã Sud -Vest a judetului Vaslui” si, odatã realizat, va facilita tranzitul populatiei din 9 UAT-uri din judetul Vaslui, pe ruta Galati-Bacãu, cu ocolirea municipiului Bârlad. La ultima sedintã de Consiliu Judetean, consilierii au aprobat hotãrârea privind justificarea impactului asupra dezvoltãrii economice la nivel judetean/regional a proiectului de infrastructurã rutierã, urmând ca pânã pe 17 august institutia sã depunã fisele de proiect si documentatiile de eligibilitate pentru selectia beneficiarilor de sprijin prin POAT. Dacã va fi selectat, finantarea va fi asiguratã din fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene si a Guvernului României în procent de maxim 98% din cheltuielile eligibile. Valoarea documentatiei finantabile prin acest program este de maxim 5% valoarea investitiei.

Potrivit documentului care justificã impactului proiectului de infrastructurã asupra dezvoltãrii economice a judetului, “Axa rutierã strategicã Sud-Vest a judetului Vaslui” va asigura conectivitatea cu reteaua TEN-T si nodurile TEN-T (inclusiv autostrãzi) în mod direct prin intersectia cu E581 (TEN-T Comprehensive) în localitatea Tutova, si indirect prin DN 11A cu TEN-T Core rutier – în localitatea Ivesti, prin DN 2F cu TEN-T Core rutier si prin DJ243 cu TEN-T Comprehensive – în municipiul Bârlad. Lungimea totalã a tronsoanelor de drum modernizat este de 74,360 km din care: – Tronson 1 (DJ 243A) – 31,993 km (Km 0+000 – 31+993) – Tronson 2 (DJ 243) – 42,367 km (Km 0+000 – 42Â367). Grupul tintã al proiectului este format din 26.971 locuitori ai celor nouã comune traversate de traseul drumului strategic propus, din care: Pogana – 2.992, Ciocani – 1.638, Ivesti – 2.409, Pogonesti – 1.561, Tutova – 3.311, Pochidia – 1.629, Iana – 3.870, Puiesti – 4.661, Dragomiresti – 4.900, iar dintre categoriile de beneficiari mentionãm: utilizatorii drumului strategic; agentii economici din zonã; locuitorii localitãtilor deservite de drum; UAT-urile tranzitate; Consiliul Judetean Vaslui.

Axa rutierã va facilita accesul cu Bacãu si Galati

Impactul realizãrii proiectului de infrastructurã rutierã “Axa rutierã strategicã Sud-Vest a judetului Vaslui” asupra dezvoltãrii economice a judetului rezultã din: “îmbunãtãtirea accesului la pietele regionale, eficienta activitãtilor economice, valorificarea potentialului agricol, industrial si turistic al zonei, asigurându-se desfãsurarea unui trafic rutier în conditii optime de sigurantã si confort; asigurarea unei legãturi rutiere de calitate între DN2F(Bacãu) si reteaua TEN-T Comprehensive(E581 – Bârlad); – facilitarea accesului populatiei si firmelor din zonã la Aeroportul din Bacãu, parte a retelei TEN-T, precum si la infrastructura de afaceri din centrele urbane Galati si Bacãu; cresterea traficului rutier pe traseul modernizat, datoritã îmbunãtãtirii parametrilor tehnici ai sistemului rutier; reducerea timpului si a costurilor de transport al mãrfurilor si cãlãtorilor; acces facil al populatiei la servicii publice de calitate, asigurate de municipiile Bacãu si Galati; cresterea fluxurilor de capital, a mobilitãtii fortei de muncã, a accesibilitãtii spre si în interiorul zonei, determinând o dezvoltare durabilã a acesteia si implicit la crearea de noi oportunitãti de afaceri si locuri de munca în arealele rurale, având în vedere cã un numãr mare de comune situate pe traseul axei rutiere propuse înregistreazã un grad de marginalizare medie-severã”, se ararã în Justificarea impactului proiectului de infrastructurã rutierã “Axa rutierã strategicã Sud-Vest a judetului Vaslui” asupra dezvoltãrii economice a judetului.
NICIUN COMENTARIU