33.1 C
Vaslui
02-iul.-2022

Concursul de directori: candidatii vor trece prin trei probe, în care vor avea de rezolvat „situatii concrete cu care se întâlnesc scolile”

CONCURS…Proba scrisã a concursului de directori va avea loc pe 15 octombrie, iar subiectele vor fi ca la examenul din 2016, standardizate, nu bazate pe memorare. Înscrierile încep miercuri, pe 15 septembrie, a treia zi de scoalã din anul scolar 2021-2022. Sorin Cîmpeanu a precizat cã probele vor fi „teste de abilitãti cognitive, abilitãti manageriale si de leadership”. Dupã fiecare probã existã o etapã de contestatii, inclusiv dupã cea de interviu. La proba scrisã va fi un test standardizat cu 50 de itemi, rezolvabil în maximum 2 ore, ale cãrui rezultate se vor da pe loc.

Bibliografia de concurs nu a fost pusã încã la dispozitia directorilor, însã ministrul considerã cã acestia au suficient timp sã se pregãteascã. „Au timp (…) Subiectele se vor axa pe rezolvarea unor situatii concrete cu care se întâlnesc scolile, nu pe memorare. Memorare a ce? Memorare ordine de ministru, care se schimbã frecvent? Hotãrâri de guvern care se schimbã foarte frecvent? Sau memorare dintr-o lege pe care ne-am asumat cã o schimbãm prin memorandum de adoptare a proiectului România Educatã, la nivelul guvernului, cu termene foarte clare – 10 septembrie termen de implementare si 1 octombrie un prim draft al pachetului legislativ? Dacã ai un draft pe 1 octombrie, ce sens are ca pe 15 octombrie sã dãm subiecte prin care sã verificãm memorarea? Nu, vrem sã verificãm întelegerea…”, a spus ministrul. Pentru concursul de directori vor fi organizate trei probe, una de dosare, proba scrisã si proba interviului. La interviu, candidatii trebuie sã prezinte si o „Strategie de dezvoltare a unitãtii de învãtãmânt”, un document de maximum 5 pagini pe care-l vor redacta înainte de probã.

Ce contine dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere la concurs se încarcã în aplicatia informaticã dedicatã si trebuie sã continã obligatoriu un CV Europass, conform modelului prevãzut în HG 1021/2004, o cerere de înscriere completatã si semnatã de candidat, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie; cartea de identitate, certificatul de nastere si, dacã este cazul, certificatul de cãsãtorie; hotãrârile judecãtoresti/alte documente pentru persoana care si-a schimbat numele din diferite motive, dacã este cazul; actele de studii: diploma de licentã/certificatul de echivalare emis în conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare; ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învãtãmântul preuniversitar, precum si o adeverintã, eliberatã de unitatea de învãtãmânt în care este titular, din care sã reiasã si vechimea în învãtãmânt, obtinerea calificativelor „Foarte bine” în ultimii 2 ani scolari încheiati lucrati efectiv la catedrã sau în functii de conducere, îndrumare si control, precum si faptul cã nu a fost sanctionat disciplinar în ultimii doi ani scolari anteriori anului desfãsurãrii concursului, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie. De asemenea, candidatii trebuie sã prezinte cazierul judiciar din care sã reiasã cã nu are antecedente penale; certificatul medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare, conform Ordinului ministrului educatiei si cercetãrii stiintifice si al ministrului sãnãtãtii nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea si mentinerea într-o functie de conducere sau de îndrumare si de control din învãtãmântul preuniversitar; o declaratie pe propria rãspundere care sã ateste cã nu a avut statutul de „lucrãtor al Securitãtii” sau „colaborator al Securitãtii”, conform modelului din anexa nr. 5 la prezenta metodologie; o declaratie pe propria rãspundere cã nu se aflã în una dintre situatiile de incompatibilitate, conform anexei nr. 6 si o declaratie pe propria rãspundere privind veridicitatea continutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevãzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie. Înainte de desfãsurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea optiunilor privind functia/functiile, unitatea/unitãtile de învãtãmânt pentru care opteazã, candidatii vor încãrca în aplicatia informaticã, pentru functiile care necesitã conditii speciale, si urmãtoarele documente, dupã caz: documentul privind îndeplinirea conditiilor prevãzute la art. 3 alin. (3), pentru CJRAE/CMBRAE; documentul privind îndeplinirea conditiilor prevãzute la art. 3 alin. (4), pentru unitãtile de învãtãmânt special, centrele de educatie incluzivã; documentul justificativ privind îndeplinirea conditiei prevãzute la art. 3 alin. (5), pentru unitãtile de învãtãmânt cu predare integralã în limbile minoritãtilor nationale sau cu sectii de predare în limbile minoritãtilor nationale, în care sunt normate una sau mai multe functii de director adjunct.

Care sunt cele trei probe

Proba de dosare este prima probã de care trebuie sã treacã aspirantii postului de director. Potrivit calendarului, în perioada 27-29 septembrie are loc evaluarea dosarelor de înscriere, iar pe 30 septembrie vor fi afisate listele candidatilor admisi la evaluarea dosarelor. Urmeazã apoi o etapã de remediere a erorilor, de contestatii la evaluarea dosarelor, pe 1 octombrie, prevãzutã în calendar drept „depunerea solicitãrilor de analizã a cauzelor si remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informaticã”. În perioada 4-6 octombrie are loc remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere, iar pe 7 octombrie afisarea listei candidatilor admisi la evaluarea dosarelor. Cea de-a doua probã este cea scrisã, pe 15 octombrie. Regulile din metodologie prevãd cã proba scrisã va consta în rezolvarea de cãtre candidati, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur rãspuns corect, prin care se evalueazã capacitãti si competente relevante pentru activitatea de management educational: capacitãti cognitive si competente de management si leadership. Fiecare item corect rezolvat se noteazã cu douã puncte, asa cã totalul va putea fi de maximum 100 de puncte. Nota finalã se obtine prin împãrtirea la 10 a sumei punctajelor obtinute. Nu se admit diferente de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise. Evaluarea testului standardizat se face în prezenta candidatului si a observatorilor.

Contestatii

Notele obtinute la proba scrisã se pot contesta în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor. Contestatiile se adreseazã presedintelui comisiei de organizare a concursului si se depun la secretariatul inspectoratului scolar în cazul concursului pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din unitãtile de învãtãmânt de stat, respectiv la registratura Ministerului Educatiei, în cazul concursului pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din Palatul National al Copiilor. Solutionarea contestatiilor se realizeazã în perioada stabilitã în calendarul de desfãsurare a concursului prevãzut în anexa nr. 8 la prezenta metodologie. Nu se admit diferente de notare între membrii comisiei de solutionare a contestatiilor la reevaluarea probei scrise. În cazul constatãrii diferentelor de notare între membrii comisiei de solutionare a contestatiilor, presedintele comisiei de organizare reevalueazã testul în prezenta candidatului si acordã nota finalã. Rezultatele solutionãrii contestatiilor de cãtre comisiile de solutionare a contestatiilor se afiseazã la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei, dupã caz, si se comunicã, în scris, contestatarului, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la expirarea termenului de solutionare a contestatiilor. Rezultatele stabilite de comisiile de solutionare a contestatiilor sunt definitive. Centrul National de Politici si Evaluare în Educatie asigurã elaborarea testelor standardizate, în colaborare cu experti în domeniul stiintelor educatiei, selectati în baza unei proceduri proprii si numiti prin ordin al ministrului educatiei. Colectivul de elaborare a testelor standardizate si toate persoanele care au dreptul de a opera cu acestea, semneazã acord de confidentialitate privind continutul testelor. Centrul National de Politici si Evaluare în Educatie este responsabil si de transmiterea testelor standardizate cãtre centrele speciale, în conditii de securitate informaticã. Este declarat „admis” la proba scrisã candidatul care a obtinut cel putin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidatii declarati admisi la proba scrisã.

Proba de interviú este proba finalã a acestui concurs si va avea loc între 15 noiembrie si 8 decembrie. Interviul are durata de 60 de minute pentru fiecare candidat. Se vor evalua abilitãtile de rezolvare a unor situatii-problemã, prin raportare la contextul si specificul unitãtii de învãtãmânt pentru care candideazã si competentele digitale, pe baza utilizãrii calculatorului. Strategia de dezvoltare a unitãtii de învãtãmânt va contine maximum 5 pagini si va fi pusã la dispozitia membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru sustinerea probei. Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de cãtre fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmeticã a punctajelor acordate de cãtre cei cinci membri ai comisiei de evaluare. Punctajele se înregistreazã în borderoul de notare conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie. Nu se admit diferente mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferentelor mai mari de trei puncte, presedintele comisiei are obligatia sã medieze divergentele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele initiale si se întocmeste un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii îsi motiveazã, în scris, punctajul acordat. „În cazul în care, în urma medierii, diferentele de punctaj rãmân mai mari de trei puncte, se calculeazã media aritmeticã a punctajelor acordate dupã mediere, iar dacã diferenta între media obtinutã si unul sau mai multe dintre punctajele acordate este mai mare sau egalã cu douã puncte, punctajul sau punctajele respective se eliminã din calculul mediei si se calculeazã media din punctajele rãmase. Dacã, în urma aplicãrii metodei de calcul, nu se poate constitui media, presedintele comisiei de organizare a concursului informeazã în scris comisia nationalã pentru analizã si mãsuri. Informarea este însotitã de înregistrarea audio-video a probei si de borderourile de notare. Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 48 de ore de la afisarea rezultatului. În vederea solutionãrii contestatiilor, înregistrãrile audio-video se predau de cãtre presedintele comisiei de evaluare a interviului cãtre presedintele comisiei de organizare a concursului. Solutionarea contestatiilor se realizeazã la nivelul comisiilor constituite în alt judet decât cel în care are loc proba de interviu, conform repartizãrii realizate de comisia nationalã de monitorizare si coordonare a concursului. Transmiterea înregistrãrilor audio-video este asiguratã de presedintele comisiei de organizare a concursului”, potrivit metodologiei.

Formula dupã care se calculeazã nota finalã

Nota finalã a candidatului, dupã sustinerea celor douã probe, se obtine prin formula: Nâ(NsÂPi)/2, unde Ns â nota obtinutã la proba scrisã; Pi â punctajul obtinut la proba de interviu; Nânota finalã obtinutã la concurs.

Criterii de departajare

Comisia de organizare a concursului calculeazã nota finalã conform formulei si realizeazã ierarhia candidatilor. Este declarat „reusit” candidatul care a obtinut nota cea mai mare dintre candidatii care opteazã pentru aceeasi functie. În cazul obtinerii de note egale de cãtre candidatii pentru aceeasi functie, se aplicã, în ordine, urmãtoarele criterii de departajare: Punctajul la proba de interviu. Este declarat „reusit” candidatul care are punctajul cel mai mare la proba interviu. Unitatea de învãtãmânt la care este titular. Este declarat „reusit” candidatul care este titularul unitãtii pentru care candideazã. Gradul didactic. Este declarat „reusit” candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

19 COMENTARII

 1. Îmi cresc copiii trilingv, iar acesta este unul dintre cele mai provocatoare aspecte ale vieții mele de părinte din Diaspora..E mare durere cine nu înțelege! E greu sa revii…asta e problema mare!!!Amestecarea de limbă la copil.

  • Am revenit de o.lună in țară şi am înscris fata la o şcoală din Bârlad cu greu..mi s-a arătat mare ințelegere si mi s-a spus ca v-a face terapie, consiliere si logopedie mai ales că asta e primordial. În particular, specialştii sunt puțini, în Bârlad, 5 din căte am ințeles din care 2 sunt cei căutati si unul, cel mai in vogă şi cel mai bun şi recomandat de la cea mai bună unitate de învătământ e deja luat. Deci ce vorbim? Directorii de scoli care or fi ei trebuie lăsati pe o perioada lungă sa işi facă treaba si să isi atraga cei mai buni oameni din sistem. Acesta trebuie sa fie obiectivul lor principal. Având pe cei mai buni profesionişti vor avea si copii multi, şi rezultate si feed-back pe măsură.

 2. Proştii vin oricum la conducere de la 1 septembrie. Aşa că dragi colegi, nu vă mai agitați degeaba! Aşa s-a ales..ce să mai comentăm?! Am rude în diaspora care sunt oameni tineri şi care au plecat să le facă copiilor chipurile , un viitor mai bun. Dar ei habar nu au ce se intămplă în țară
  Unii trimit bani, vin cănd şi cănd să vadă dacă li s-a ridicat casa şi atăt. Alții vin când prind un concediu şi atunci nu iau legătura cu nicio rudă pentru că nu au timp. Trag din greu să termine lucrarea. E o disperare maximă. Asta e peste tot in Romănia. Ăsta e sezonul celor plecați la muncă care vin acum să îşi termine casele. Apoi vin şi îşi aduc copiii bilingvi, cu probleme de vorbire, cu părinți inc!ântați în naivitatea lor că fiul/fiica vorbeşte 4 limbi amestecate …niciuna corect, şi hai sa il inscriem la o şcoală de acest tip, cu manager incert, care azi este şi măine nu, care nici el nu ştie căt va sta si ce va putea face. Asta e soarta copiilor cu CES sa zuc aşa vis/a/vis de schimbare. Dacă va începe un program e posibil să fie schimbat după programul partidului. Şi noi cei din Învățămăntul Special dorim stabilitate, Depolitizare, transparență şi să inlăturăm nepotismul de la numirile astea cu dedicație.

  • Mihaela Țica Miha Sunt total de acord! Bine mai spuneți. E o mare ambiguitate în sistem. Eu predau la simultan şi pe deasupra mai am si 4 copii cu CES. Nimeni nu e interesat de problema mea. Directorul cel nou din ianuarie venit ca niici niu mai conteaza cine e…mă trimite la CJRAE desi directorul cel de pâna in ianuarie 2021 rezolvase problema. Acum o iau de la 0. Iar si iar. Trebuie sa explic si sa il şcolesc pe urmatorul. Oare cănd se mai termină aceste schimbări?

 3. Dacă am ajuns atăt de rau sa inghitim ce ni se serveste;, atunci ne merităm proştii care vin . „Ciocu mic! Acum suntem noi la putere”!Poate v-o amintiți pe d-na PDL!

 4. Rusine, Organizatiei PSD Barlad.
  V-au invins liberalii la scor.
  Ganditi-va: semestrul I 2020-2021 – director X – directori in functie dupa concurs 2016-2017
  semestrul II 2020-2021 – director Y – directori numiti de PNL 1 Barlad
  semestrul I 2021-2022 – director Z – directori numiti de PNL 2 Barlad
  semestrul II 2021-2022 – director W – directori noi după concurs 2021
  Nici in 50 ani de guvernare nu o sa reusiti aceasta „performanta” a liberalilor. Pacat ca sindicatul Tutova nu are o conducere „procesomana” ca la Vaslui. Daca era si Tiplea la Barlad, ne mai trezeam si cu niste procese si aveam la unele scoli chiar si al 5-lea director in doi ani. Propun scolilor care vor avea al 4-lea director (si vor fi destule in zona) sa cheme Cartea Recordurilor ,poate se aleg macar cu vreun premiu (care sa fie oferit in prezenta celor care au contribuit cel mai mult la acest record in ambianța de secol XIX de la Scoala 3 Barlad).

  • Ok dar Petru Rareş, ce facem cu cei care nu erau cu niciun partid si au fost schimbati pt ca din spate „llătrau ” dornicii şi flămânzii cei de la pnl?” Ăia de ce au fost schimbați? Intrebare retorica! !

   • Într-adevar am auzit de noile schimbări de la 1 septembrieo şi sunt ingrozita…am o intrebare si nu retorica!! ISJ mai exista..? Sunt bugetari . Pt ce isi iau salariul? Ca treaba le-o face „Vulpe şi consorțiul pnl”. Desfiintati ISJ ca nu are niciun rol . Asa se face si o economie la bugetul statului. Noi profesorii bârladeni ii spunem sarumâna lui tov. Vulpe si batem mătănii sa ne dea un director cat de cat capabil. Oare dau cu zarul sau joaca dartz ? Cum i-o fi numind?Am emotii!!Doamneee..ajută-ne pe noi umilii profesori de rănd care nu avem soți in funcție, nici tată, nici mama si nici alte grade de rudenie nu suntem cu nimeni din Stafful PNL..1, 2, 3, 4 sau care mama lor o fi . „!!Amin. Ca la Bac..sa nu ai grade de rudenie cu elevii.

 5. Stim, stim..unul si unul. Rău a mai ajuns invațamântul Vasluian..nişte oportunisti au acum ocazia sa iasă ca paduchele in frunte mânați de o ceată de neicanimeni profesional vorbind dar având ca stindard elanul PNL-ist. De fapt unii nu au de a face nimic cu miscarea PNL ..ei s-au plimbat prin partide ca musca prin C…t si au ales cum sa le fie mai bine lor si consoartelor. Iar restul care isi fac datoria tac pt s-au scârbit sa mai veasca spre gloata de snobi.

 6. Vedeți cum au procedat la Suceava, au lăsat toți directorii pina la concurs, după, fiecare cât de pregatit e, lăsați.,
  ,, vulpismele,, și,, buzamatele,, ca va faceți de tot râsul.
  Ca să nu mai spun, ce caricaturi de inspectori se pregatesc.

 7. Da..in zona Bârlad asa este..vor veni noi personaje…ca „manageri de scoala” ..pe alocuri prieteni/prietene de ale fostilor/fostelor..asa ca ducere in eroare pâna la concurs. Daca va fi pe bune Concursul atunci multi din cei numiti la 1.09 nu vor participa probabil.
  Dar sa vedem ca până lacomcurs se vor mai face schmbari de tipul uite procedura/ nu e procedura ..ca la noi la VS..pt avantajul „alesilor” din partid.

  • Pai da… În ianuarie au pus o procedura iar dupa trei zile au pus alta. Nu se incadrau in prima procedura prietenii de partid. Acum au procedat la fel. Pe 31.07 au pus o procedura iar pe 03.08 au pus alta procedura. Erau prea multi prieteni care nu faceau parte din corpul de experti. În procedură au pus continutul dosarului cu 10 documente dar „prietenii” au fost informati ca trebuie 13 documente. Halal conducere ISJ. Pe langa faptul ca sunt incompetenti vor dovedi saptamana viitoare, la studierea dosarelor, ca sunt si incorecti. Nu stiu de ce le trebuie 3 zile pentru evaluarea dosarelor? Se vor uita doar pe prima pagina la numele candidatului: cele cu dedicatie vor trece intr-o parte, cele fara dedicatie vor trece in partea cealalta. Listele sunt deja facute, rezultatele cunoscute. Cu toate ca vor fi si exceptii. Dar putine. Ma intreb: daca s-a cerut un dosar asa de stufos, acolo unde sunt mai multi candidati cum se va face departajarea? Nu este afisat nici un punctaj in procedură. Cum va justifica comisia admiterea sau eliminarea unui candidat?

   • Asa s-a procedat si in ianuaie când s-au schimbat directorii..listele erau facute de neveste si alte doamne educatoare. Acum ce sa mai vorbim..Am auzit niste nume si eu..Doamne , Scoala Zorleni si sc 10 Barlad sunt praf..poate e doar un zvon?!!Doamne ajuta!!

 8. Ce a ajuns functia de manager de scoală! Un tric..”eu te fac director..tu mă sustii politic” ..si alte situatii..de preteneala. Alooo..la elevi se mai gândeste cineva?! Eu cred ca un om integru , un cadru didactic care se respecta si un profesionist adevarat nu accepta astfel de aranjamente clientelare. El ramâne sa isi faca treaba la catedra cu demnitate si pasiune pt profesie. De la 1 septembrie vor defila surogatele de asa zisi manageri?..păcat!

 9. Păzea ca vin „profesioniştii’!Vai de capul nostru..halal management educational! Mai intereseaza pe cineva de scoala? Totul s-a transforma intr-un razboi politic..”cum sa capat o functie”! Vin tot felul de personaje fara experienta care nu doresc decat sa se laude in tărg”fatăaa, sunt derectoare”..si accepta compromisuri negândindu-se , nici cei care le propun si nici cei care accepta la formarea copiilor din scoli. Vor la conducere pt propriile ambitii. Atât!Apropo…ar fi interesant ca una din intrebarile”Concursului „acesta sa fie: Cum ar trebui sa se numeasca un manager in functie- criterii si ce ar trebui sa il recomande..NU CINE.

 10. Concurs de directori….păi bine dar deja de la 1 septembrie, inainte de Marele Concurs vor fi directori noi in mai multe scoli cu delegatie. Daca in ianuarie s-a facut o schimbare care e logica sa se faca o noua schimbare inainte de concurs? E vorba de scoli cum e nr 8, 10, 1…si multe din rural. Intrwb si eu din curiozitate. E o zapaceala totala. Lasati omul sa faca ce a inceput ce -i cu foiala asta?!

  • Probabil va referiti la Barlad si zona Barlad. In aceasta zona sunt doua PNL-uri. Fiecare PNL cu directorii lui. Este o scoala in Barlad care-si trimite un sfert din cadre, directori la alte scoli. Mai conteaza ca aceste cadre nici nu stiu uneori cum arata scoala unde se duc directori. Important pentru partid este ca in scoala sa fie omul lor pe care sa-l manevreze cum vor. Tot semestrul I va fi un semestru ratat. Mai ratat decat anul de pandemie. Dar se gandeste cineva la acest lucru? Poate conducerea ISJ Vaslui va fi mai inteleapta decat „licentiatii” si ” masteranzii” (din cu totul alte domenii decat invatamantul) din PNL si va lupta pentru stabilitate in scoli. Oare unde-i depolitizarea de care vorbeste ministrul pe toate posturile TV?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here