Conditii impuse pentru elevii vasluieni care au nevoie de tablete pentru a studia online

CRITERII… Elevii vasluieni care vor dori sã beneficieze de tablete, pentru a putea participa online la cursuri, trebuie sã îndeplineascã o serie de conditii, potrivit unui ordin de ministru. Una dintre acestea este ca nimeni din familie sã nu aibã telefon cu internet. Pãrintii lor vor semna un contract de comodat cu scoala, pentru a primi tableta, dupã ce vor da o declaratie pe propria rãspundere si vor depune o cerere. Contractul respectiv are o serie de obligatii pentru elevi. Conform actului normativ, cadrele didactice nu vor beneficia de dispozitive.

Ministerul a aprobat normele de aplicare ale programului “Scoala de acasã” prin ordin de ministru. Documentul aratã cã “începând cu data prezentului ordin se aprobã necesarul de 250.000 de dispozitiv electronice cu conexiune la internet ce se vor achizitiona prin Programul National Scoala de acasã pentru elevii din învãtãmântul primar, gimnazial si secundar, forma de învãtãmânt de zi si cu frecventã (clasa pregãtitoare, clasele I-XII, scoala profesionalã) înmatriculati, la început de an scolar, în unitãti de învãtãmânt preuniversitar de stat; elevii care provin din medii defavorizate; elevii care în familie nu detin nici un dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum si pentru elevii care nu detin, în folosintã personalã, un dispozitiv electronic cu conexiune la internet”. Astfel, din cele 250 de mii de tablete, niciuna nu va ajunge la profesori, desi oficialii ministerului anuntau cã si 1.900 de cadre didactice vor primi astfel de instrumente. Pe lângã elevii mai sus mentionati, programul prevede peste 20 de mii de tablete pentru copiii reveniti din diaspora.

Conditiile pe care trebuie sã le îndeplineascã elevii sI familiile lor din medii defavorizate, dacã vor tabletã de la scoalã

Trei conditii cumulate trebuie sã îndeplineascã un elev si familia lui pentru a putea primi tabletã si anume sã provinã din medii defavorizate-nu neapãrat din mediul rural, ci si/sau din familii cu situatii dificile, aflate în risc de sãrãcie sau monoparentale, cu venituri reduse, aflate în deprivare materialã severã; niciun membru al familiei (mama, tata si fratii) sã nu detinã nici mãcar un telefon cu acces la internet. La aceasta conditie pãrintele este pus sã semneze o declaratie pe proprie rãspundere pentru asta, iar falsul în declaratii va avea consecinte penale. A treia conditie este pentru situatia în care s-a întors cu familia din diaspora în acest an si nu are “posibilitatea de a dispune” de un telefon conectat la internet. Pãrintii elevilor vor semna un contract de comodat cu scoala, pentru a primi tableta, dupã ce vor da declaratia pe propria rãspundere si vor depune o cerere. Obligatiile pe care le au cei care semneazã contractul de comodat si iau tabletele sunt: “familia care ia tableta trebuie sã se <îngrijeascã de conservarea bunului dat în folosintã gratuitã ca un bun proprietar>, potrivit art. 2.148 din Codul Civil. Comodatarul nu poate folosi bunul împrumutat decât în conformitate cu destinatia acestuia determinatã prin contract ori, în lipsã, dupã natura bunului. El nu poate permite unui tert sã îl foloseascã decât cu aprobarea prealabilã a comodantului. Comodatarul nu rãspunde pentru pierderea ori deteriorarea bunului rezultatã numai din folosinta în scopul cãreia bunul i-a fost împrumutat, potrivit art 2.149 din Codul Civil. Dacã însã comodatarul foloseste bunul cu altã destinatie decât aceea pentru care i-a fost împrumutat sau dacã prelungeste folosinta dupã scadenta restituirii, comodatarul rãspunde de pieirea sau deteriorarea bunului, chiar dacã aceasta se datoreazã unei forte majore, afarã de cazul când dovedeste cã bunul ar fi pierit ori s-ar fi deteriorat oricum din cauza acelei forte majore”.

Cum se împart tabletele – se mai înfiinteazã o comisie

Ordinul respectiv prevede cã în toate cele 41 de inspectorate scolare judetene, plus în cele din Bucuresti “se constituie o comisie de implementare a programului formatã din 3-5 membri, desemnati prin decizia inspectorului scolar general”. Aceastã comisie face si ea o procedurã de lucru prin care se stabilesc detaliile selectiei beneficiarilor programului, modalitãtile de distribuire si gestionare. Comisia predã scolilor tabletele “pe baza unui proces verbal de predare-primire”, iar dispozitivele vor fi înregistrate în inventarul unitãtii de învãtãmânt.
NICIUN COMENTARIU