Facilitãti fiscale pentru agentii economici din Negresti: 50% reducere la impozitul anual pe clãdiri

MÃSURI… Agentii economici din Negresti, care si-au întrerupt activitatea pe perioada stãrii de urgentã, vor beneficia de facilitãti fiscale din partea primãriei. Acestia vor primi o reducere de 50% la impozitul anual pe clãdiri si vor fi scutiti de la plata obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv. Proiectul de hotãrâre privind aceste facilitãti va fi supus dezbaterii si aprobãrii Consiliului Local al orasului Negresti în sedinta de joi, 13 august.Obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, sunt de 3.452.590 Iei, sumã cuprinsã în bugetul local la partea de venit si neîncasatã, iar accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale care ar fi anulate în cazul în care toatã suma s-ar încasa, sunt de 699.776 Iei”, se aratã în proiectul de hotãrâre.

Astfel, mãsurile de care urmeazã a beneficia contribuabilii de pe raza UAT Negresti sunt urmãtoarele: “scutirea de la plata creantelor accesoriilor care va contribui la încasarea voluntarã a creantelor bugetare principale restante, cu atât mai mult cu cât în anul 2020 activitatea de executare silitã a acestora a fost suspendatã pe o perioadã de trei luni si în continuare va fi dificil de aplicat în contextul general al scãderii economice. Reducerea impozitului anual pe clãdirile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economicã, dacã în perioada pentru care s-a instituit starea de urgentã, proprietarii sau utilizatorii clãdirilor au fost obligati, potrivit legii, sã isi întrerupã total activitatea economicã sau detin certificatul pentru situatii de urgentã emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certificã întreruperea partialã a activitãtii economice. Scutirea de la plata lunarã a taxei pe clãdiri datoratã de cãtre concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau folosintã ai unei clãdiri proprietate publicã a statului ori a UAT Negresti care, potrivit legii, au fost obligati sã îsi întrerupã total activitatea economicã”.

Facilitãtile vin în sprijinul persoanelor fizice sau juridice afectate direct de instituirea stãrii de urgentã

Potrivit proiectului de hotãrâre, scopul promovãrii acestei hotãrâri este determinat de stimularea conformãrii contribuabililor la plata obligatiilor fiscale, revitalizarea si evitarea deschiderii procedurii insolventei, maximizarea încasãrilor bugetare si diminuarea arieratelor. “Justificarea aplicãrii facilitãtilor fiscale Ia nivelul UAT Negresti este urmãtoarea: în cazul reducerii impozitului anual pe clãdiri, aceasta este justificatã de faptul cã nu se adreseazã tuturor imobilelor ci strict acelor imobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economicã, dacã în perioada pentru care s-a instituit starea de urgentã, proprietarii sau utilizatorii clãdirilor au fost obligati, potrivit legii, sã îsi întrerupã total activitatea economicã sau detin certificatul pentru situatii de urgentã emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certificã întreruperea partialã a activitãtii economice. Astfel, aceastã facilitate vine în spijinul acelor persoane fizice sau juridice ce au fost afectate direct de instituirea stãrii de urgentã. În cazul scutirii de la plata lunarã a taxei pe clãdiri datorate de cãtre concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau folosintã a unei clãdiri proprietate publicã a statului ori a UAT Negresti, aceasta se acordã doar pentru cei care potrivit legii au fost obligati sã îsi întrerupã total activitatea economicã. În cazul scutirii de la plata creantelor accesoriilor, aceastã facilitate va contribui la încasarea voluntarã a creantelor bugetare principale restante, cu atât mai mult cu cât în anul 2020 activitatea de executare silitã a acestora a fost suspendatã pe o perioadã de trei luni si în continuare va fi dificil de aplicat în contextul generat al scãderii economice”, se mai aratã în proiectul de hotãrâre.
NICIUN COMENTARIU