Investitii europene în realizarea de retele apã-canal, dezinteres din partea primarilor vasluieni!

DEZINTERES… În ultimii 10 ani, în judetul Vaslui s-au fãcut investitii în retele de apã-canal de zeci de milioane de euro. Sate întregi au fost conectate la retelele de apã si canalizare, însã primarii au uitat un lucru important. Conform unui raport de control la primãriile din judet, „pentru o parte din unitãtile administrativ-teritoriale, unde s-au realizat sisteme de alimentare cu apã a localitãtilor, nu s-a organizat serviciul de alimentare cu apã conform prevederilor legale, constatându-se furnizarea unui serviciu fãrã a se analiza economicitatea, eficacitatea si eficienta cheltuielilor efectuate si lipsa mãsurilor de ordin managerial de analizã a indicatorilor programati sau realizati, care sã performeze aceastã activitate”. Toate acestea au concurat la furnizarea de cãtre primãriile din judetul Vaslui a unui serviciu care nu analizeazã costurile raportate la veniturile realizate, acestea fiind suportate partial din bugetele locale.

Lipsa unui feed-back între comunitãti si unitãtile administrativ-teritoriale nu a condus la cresterea calitãtii serviciului furnizat. Nu sunt singurele abateri. Sunt utilizate fãrã remuneratie bunuri din patrimoniul agentului economic de interes local, plus cã raportul vorbeste si de utilizarea neeconomicoasã a fondurilor publice cu destinatia elaborare si implementare a standardelor de control intern managerial. Alti edili au utilizat autoturismele din parcul primãriilor din parcul auto al entitãtii locale, fãrã a justifica prin foi de parcurs numãrul de kilometri înregistrati la bordul autoturismului . Si, nu în ultimul rând, primarii vasluieni au externalizat o serie de servicii aferente functiei de contabil, fãrã o analizã detaliatã cu privire la economicitatea, eficienta si eficacitatea cheltuielilor aferente comparativ cu functia din organigramã, cu neconsultarea preturilor din SEAP si nerespectarea principiilor aferente achizitiilor publice.

Cele trei spitale din judet au fost verificate, însã nu sunt probleme

O problemã care va deveni tot mai presantã se referã la „nefundamentarea completã si corectã a tarifului de salubritate si reglementarea incompletã a urmãririi si încasãrii acestuia de la institutiile publice, abatere localizatã în mediul urban, activitate proprie si trei ordonatori de credite din subordine. Sunt si aspecte pozitive. În urma auditurilor de conformitate având ca tematicã verificãri cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale entitãtii, realizate la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, Spitalul Municipal de Urgentã “Elena Beldiman” Bârlad si Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, s-a constatat cã au fost respectate prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cele ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicã/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotãrârea de Guvern nr. 395/2016″, scrie în raport. De partea cealaltã, primarii vasluieni trebuie sã înteleagã cã nu se mai poate merge pe principiile din anii trecuti. Auditul performantei privind analiza modului în care realizarea veniturilor proprii constituie o prioritate pentru primari aratã cã sunt mari probleme la acest capitol. „Cu privire la influenta pe care o are dezvoltarea economicã, s-a concluzionat cã atentia managementului entitãtii a fost îndreptatã spre acoperirea cheltuielilor de personal, în defavoarea cheltuielilor de capital. La fundamentarea veniturilor provenite din impozite si taxe locale nu s-a tinut cont de nivelul inflatiei. Nu au fost analizate veniturile estimate a fi încasate, preluate în bugetul de venituri si cheltuieli, corelat cu lista de rãmãsitã, pe fiecare indicator de venit furnizatã de personalul cu atributii pe linia colectãrii impozitelor si taxelor locale. Nu s-a asigurat integrarea informatiilor între diferitele structuri functionale prin preluarea datelor în aplicatia impozite si taxe locale din alte aplicatii IT (ex: registru agricol), în vederea mentinerii concordantei datelor privind impozitele si taxele locale cu cele administrate de alte aplicatii utilizate de administratia publicã localã”, mai scrie în raportul de control.

Personalul de la serviciile financiare ale primãriilor nu este instruit corespunzãtor

„Personalul de specialitate din cadrul structurii cu atributii fiscale de la nivelul unui oras nu a urmat cursuri de perfectionare speciale prin care sã obtinã un atestat în domeniu (singura modalitate de pregãtire profesionalã identificatã fiind cea realizatã de furnizorul aplicatiei informatice, la momentul instalãrii acesteia/ori de câte ori a fost solicitat). Nu existã un program informatic pentru activitatea desfãsuratã la structura cu atributii pe linie de cadastru si urbanism, evidenta fiind condusã manual. Actualizãrile realizate de furnizor la programul informatic utilizat pentru evidenta, urmãrirea si încasarea creantelor datorate de contribuabili la bugetul orãsenesc, nu au fost urmãrite de cãtre entitate, prin prisma eficientizãrii activitãtii desfãsurate de compartimentul cu atributii fiscale”, constatã raportul privind controalele în administratia localã.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ