Terenuri gratuite pentru tinerii din Negresti, dispusi sã-si construiascã o casã în suburbia Cioatele

OCAZIE… Consiliul Local Negresti are pregãtite 21 de loturi de case, situate în suburbia Cioatele. Fiecare lot are o suprafatã de 500 mp.

OPORTUNITATE… Tinerii din orasul Negresti, cu vârste între 18 si 35 ani, pot primi terenuri din partea Consiliului Local pentru a-si construi o casã. Atentie, însã, acestia trebuie sã îndeplineascã o serie de conditii, printre care si aceea de a nu fi avut sau detinut în proprietate o locuintã sau un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personalã. În total, 21 de loturi de case, situate în suburbia Cioatele, vor putea fi atribuite, la cerere, tinerilor din Negresti.  

Potrivit legii privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte, precum si a hotãrârii de Consiliu Local, care prevede criteriile de aprobare, pot depune cereri pentru atribuirea unui teren de 500 mp persoanale care îndeplineasc urmãtoarele criterii: au vârsta cuprinsã între 18 ani împliniti si 35 de ani neîmpliniti; au domiciliul stabil în orasul Negresti; la data depunerii cererii, precum si la data rezolvãrii acesteia, nu au avut sau nu detin în proprietate o locuintã ori un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personalã, atât în localitatea în care se solicitã atribuirea în folosintã a unui teren, cât si în alte localitãti; nu au beneficiat de programe sociale privind acordarea de locuinte.

Pãrintii beneficiarilor trebuie sã nu fi detinut, în ultimii 10 ani, un teren de 500 mp în mediul urban

Pentru dovedirea criteriilor de mai sus, negrestenii trebuie sã depunã la Primãrie urmãtoarele documente: cerere tip, copie de pe certificatul de nastere,  copie de pe actul de identitate si douã declaratii, una a solicitantului (autentificatã la notariatul public, pe propria rãspundere, cã nu detine sau cã nu a detinut în proprietate o locuintã ori un teren destinat construirii unei locuinte), iar cealaltã a pãrintilor solicitantului (autentificatã la notariatul public, pe propria rãspundere, cã nu detin sau cã nu au detinut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafatã mai mare de 500 mp în mediul urban si de 5000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul). “Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personalã este obligat sã înceapã constructia locuintei în termen de un an de la data atribuirii terenului si sã o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare. În cazul nerespectãrii conditiilor prevãzute mai sus, prin hotãrâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosintã asupra terenului atribuit. Dupã finalizarea construirii locuintei, consiliul local poate hotãrî, la solicitarea proprietarului locuintei, vânzarea directã cãtre acesta a terenului respectiv. Pretul de vânzare se stabileste prin expertizã tehnicã, întocmitã de un expert evaluator autorizat si aprobatã de consiliul local”, se aratã într-o informare a Primãriei Negresti.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ