Convocarea Adunării Generale a Actionarilor a celui mai mare producător de utilaj petrolier din județ, Petal Husi

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile  Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si cu Actul Constitutiv al Societatii,

Consiliului de Administratie al PETAL S.A., intrunit in data de 25.03.2021,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  Societatii (denumita in continuare AGOA), in data de 29.04.2021, la ora 11 a.m., la sediul societatii din Husi, str.A.I.Cuza ,nr.99, jud.Vaslui, pentru toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central  la sfarsitul zilei de 19.04.2021, considerata data de referinta  pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de prevederile Actului Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, cea de-a doua Adunare General Ordinara a Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 30.04.2021, de la ora 11 a.m., la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta,

Si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare AGEA), in data de 29.04.2021, de la ora 13,  la sediul societatii din Husi, str.A.I.Cuza,nr.99, jud.Vaslui,pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 19.04.2021, considerate data de referinta pentru aceasta adunare:in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de prevederile Actului Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza , in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, cea de-a doua Adunare Generala Extraodinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 30.04.2021, de la ora 13, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR :

1.Prezentarea discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2020 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului  Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

2.Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societatii in valoare de  1.381.971,63 lei, realizat in anul 2020, dupa cum urmeaza:

a)alte reverze : suma de 1.376.027,98 .lei ;

b)distribuirea ca dividende suma de 5.943,65 lei si a fixarii unui dividend brut/actiune de 0,0050 lei.

3.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

4.Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a Planului de investitiii aferent exercitiului financiar 2021.

5.Aprobarea Politicii de renumerare a membrilor consiliului de administratie in conformitate cu art 92 indice 1, din Legea 24/2017.

6.Aprobarea datei de :19.05.2021 ca data de inregistrare, conform art.86,al.1 din legea nr.24/2017, si a datei 18.05.2021 ca data ex-date, conform art.2,al.2, lit.l) din Regulamentul nr.5/2018.Aprobarea datei de 10.06.2021 ca data platii .

7.Mandatarea Directorului General al societatii,  respectiv a Consilierului Juridic al Societatii,  cu posibilitate de substituire, pentru a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii : hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptae/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica  si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate. 

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1.Aprobarea plafonului de 30.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei.

2.Aprobarea mandatarii Directorului General al PETAL S.A., in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.1, intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit, sa garanteze  contractele de credit cu bunuri mobile si imobile , proprieatea societatii, sa semneze contractele de garantie reala, mobiliara si imobiliara, precum si orice alte documente, sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

3.Aprobarea liniei de credit de la CEC Bank –Iasi in valoare de 10.661.000 lei si a actelor aditionale ulterioare semnarii contractului de facilitate de credit pentru finantare activitate curenta-linie de credit.

4.Aprobarea garantarii facilitatii de credit de la pct.3, acordata de CEC Bank S.A. Iasi, dupa cum urmeaza:

 1. a) Imobil:cota indiviza de 915/1702 din apartament nr. 2 situat in cladirea cu regim de inaltime S+P+2E+M din mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi , nr. 69, jud. Bacau , avand s.c. de 831 mp, s.u. de 705.02 mp impreuna cu cota indiviza din spatiile comune de ½ , cadastral 83003-C1-U2 , CF 83003-C1-U2 a mun. Bacau si terenul intravilan CC aferent constructiei, in cota exclusiva de 434 mp din acte (381 mp din masuratori) situat in mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr.69, judeţul Bacău, nr. cadastral 83003, CF 83003 a mun. Bacau,proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.
 2. b) Imobil : cota indiviza de 455/477 din teren intravilan CC in suprafata totala de 477 mp situat in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi , nr. 69, jud. Bacau având cadastral 83380 si nr. carte funciara 83380 a mun. Bacau, cu destinatie de „ cale de acces”, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.
 3. c) Imobil: teren intravilan CC in suprafata de 8051 mp.cu constructiile edificate pe acesta C1-C4, totul situat in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi , nr. 69, jud. Bacau , cadastral 83443 , 83443-C1-C4, CF 83443 a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.
 4. d) Imobil: teren intravilan CC in suprafata de 1656 mp situat in mun. Bacău, str. Arcadie Septilici , nr.5, judeţul Bacău , cadastral 65276 si CF 65276 a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.
 5. e) Imobil: teren intravilan CC in suprafaţa de 1.669,40 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C8, totul situat in mun. Bacau , Mihai Eminescu , nr.10, judetul Bacau ,   nr.  cadastral 61047, 61047-C1-C8 (nr. Cadastral vechi 2031/7/2/1), CF 61047 (CF vechi 11049) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.
 6. f) Imobil : teren intravilan CC in suprafaţa de 777,69 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C3, totul situat in mun.  Bacău, str. Mihai Eminescu , nr.10, judetul Bacau, nr.  cadastral 60778 , 60778-C1-C3 (nr. Cadastral vechi 2031/7/1), CF  60778(CF vechi 11049) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.
 7. g) Imobil: cota indiviza de 4/8 din teren intravilan cu destinatie „drum” in suprafata de 210,80 mp, situat in Bacau, str. Avram Iancu , nr.28A, judetul Bacau, nr. cadastral 60862 (nr. Cadastral vechi 2031/7/3), CF 60862(CF vechi 7901) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.

h)Ipoteca mobiliara gaj cont curent si B.O. , emis de PETAL S.A,garantie stocuri si garantii creante comerciale: NIS Serbia CTR.NM 041000/UD-RA/092;OMV PETROM :contractele nr.99002998,99002994,99006484,99003708,99005346;ROMGAZ:contractele nr.19801,202225,246,247.

i)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 1.167 m.p.,cu nr.cadastral 322/3/2 impreuna cu constructia C3 in suprafata de 262 m.p. ,cu numar cadastral 322/3/2-C3,intabulat in CF nr.70024 Husi,situate in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui proprietatea PETAL S.A.

j)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 2.186 mp,real masurata 2.166 m.p.,cu numar cadastral 322/1/1/5 ,impreuna cu constructiile C4-grup sanitar,in suprafata de 11,43 mp,cu nr.cadastral 322/1/1/5C4 si C5-magazie,in suprafata de 23,87 m.p.,cu nr.cadastral 322/1/1/5-C5 ,intabulat in CF nr.70025 Husi,situate in Husi .str.A.I.Cuza,nr.99 ,proprietatea PETAL S.A.

k)Imobil: teren curti constructii in suprafata de 426 mp,cu numar cadastral 322/3/1 ,impreuna cu constructia C2-constructie industrial ,in suprafata utila parter 362,03 mp,suprafata utila etaj de 51,96 m.p. ,cu numar cadastral  322/3/1 –C2 ,intabulat in CF nr.70026 Husi , situate in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

l)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 736,18 mp ,cu numar cadastral 322/2/2/2 ,impreuna cu constructia C1-constructii anexa,in suprafata construita de 736,18 mp,suprafata utila de 729,07 m.p.,cu nr.cadastral 322/2/2/2 –C1,intabulat in CF nr.70034 Husi ,situate in  Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

m)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 980,15 mp,cu numar cadastral 322/2/2/1 ,intabulat in CF nr.70038 Husi,situate in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

n)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 194 mp,cu nr.cadastral 322/2/2/3 ,intabulat in CF nr.70039 Husi,situate in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.

o)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 4.576 mp , cu numar cadastral 70469,impreuna cu constructii administrative si social culturale si C1,cu numar cadastral 70469 –C1,in suprafata de 1.546 mp,C2,cu numar cadastral 70469 –C2,in suprafata de 2248 m.p.,C3 , cu numar cadastral 70469-C3,in suprafata de 661 mp si C4 ,cu numar cadastral 70469-C4,in suprafata de 121 mp,intabulate in CF nr.70469 Husi ,situate in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

p)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 23.165 mp,cu nr.cadastral 70777, impreuna cu constructiile industrial si edilitare C1,cu nr.cadastral 70777-C1,in suprafata utila de 2715 mp,C2,cu nr. cadastral 70777-C2,in suprafata utila de 156 mp C3,cu nr.cadastral 70777-C3,in suprafata utila de 82 mp ,C4,cu nr.cadastral 70777-C4,in suprafata utila de 2133 mp si C5 cu nr. cadastral 70777-C5 ,in suprafata utila de 263 mp ,situate in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.141,inscrise in CF nr.70777 Husi ,proprietatea PETAL S.A.

r)Imobil:apartament cu doua camera si dependinte ,situate in Husi ,Bld.1 Mai (fosta 14 iulie),bl.N1,sc.A,et.1,ap.4,jud.Vaslui,cu nr.cadastral 125/1;1;4,in suprafata construita de 72,96 mp,suprafata utila de 54,73 mp+ 4,76 mp balcon si teren cota indiviza in folosinta cu S=13,84 mp,intabulat in CF 71158-C1-U1 Husi,proprietatea PETAL S.A.

s)Imobil:boxa, situata in Husi, Bld.1 Mai(fosta 14 iulie), bloc N1,sc.A,et.1,ap.4,jud.Vaslui ,cu numar cadastral 125/1;S;3,cu Sc=10,50 mp,Su=7,40 mp,intabulat in CF nr.71158-C1-U2 Husi ,proprietatea PETAL S.A.

5.Aprobarea creditului de investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr.RQ19037523985668/29.05.2019  de la CEC Bank IASI  ,pentru o facilitate de credit in valoare de 3.275.800 lei, pe o perioada de 94 luni.

6.Aprobarea garantarii creditului de investitii prev.la pct.5 cu echipamentele care au fost  achizitionate dupa cum urmeaza:centru de prelucrare orizontal 500X500,centru de prelucrare vertical,masina de alezat si frezat D130CNC,masina de rectificat plan,masina de rectificat exterior U320x1000,Masina de rectificat exterior U 5000×2000.

7.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A.  , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.3,4,5,6, intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit  , sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile  si imobile , proprietatea societatii  , sa semneze contractele de garantie reala  , mobiliara si imobiliara  , precum si orice alte documente  , sa ne reprezinte la ORC , notariat  si alte persoane juridice private sau publice.

8.Aprobarea contractului de credit nr.22-AIS din data de 13.07.2018,incheiat cu Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A.  ,prin care se acorda societatii PETAL S.A. o facilitate de credit in valoare de 300.000 lei ,pana la data de 14.07.2020, dar si a actelor aditionale ulterioare incheierii contractului mai sus mentionat .

9.Aprobarea garantarii creditului mentionat la pct.8. cu urmatoarele garantii:

a)ipoteca mobiliara de prim rang asupra soldului creditor al tuturor conturilor curente deschise si care se vor deschide de Petal S.A. la Eximbank S.A.;

b)1(un) bilet la ordin emis in alb de catre PETAL S.A. , fara protest si avalizat de dnul Baraga Constantin Perino,in nume personal;

c)1(un)bilet la ordin emis in alb de catre PETAL S.A. ,fara protest si avalizat de catre INSTAL EXPERT S.A.

d)ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului situate in localitatea Bacau, str.Arcadie Septilici, nr.5,jud.Bacau,intabulat in CF nr.62291 a localitatii Bacau(nr.CF vechi 32553,nr. cadastral vechi 1705/1/2/1), compus din A1 din teren intravilan,categoria de folosinta “curti constructii”, in suprafata de 2.211 p.p., nr.cadastral 62291, cu observatia in CF pe hartie suprafata de 2.210,71 m.p.,vine din CF nr.32294, proprietatea Societatii OREGON INVEST S.R.L.

e)scrisoare de garantie emisa de Eximbank in numele si contul statului , in cadrul Acordului de garantare IMM nr,01/30.03.2016 cu toate modificarile si completarile ulterioare, in valoare de  maxim 210.000 lei,reprezentand maxim 70% din valoarea creditului.

10.Aprobarea mandatarii  Directorului General al PETAL S.A.,  sa semneze actul aditional la contractual de credit si orice alte documente aferente operatiunii de finantare acordate de EximBank companiei Petal S.A.

11.Aprobarea planului de restructurare a obligatiilor fiscal ale PETAL S.A., impreuna cu toate anexele sale, intocmit in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.6/31.07.2019, cu privire la instituirea unor facilitate fiscale.

12.Aprobarea mandatarii Directorului General al PETAl S.A. in vederea semnarii planului de restructurare a obligatiilor fiscale mentionat la pct.11.

13.Aprobarea contractarii de la EXIMBANK S.A. a unui credit de investitii in valoare de 3.000.000 lei si a unei linii de credit in valoare de 5.000.000 lei , prin Programul IMM INVEST .

14.Aprobarea garantiilor reale imobiliare si mobiliare ale facilitatii de creditare mentionata la pct.13.

15.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A.  , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.13 si 14, intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit  , sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile  si imobile , proprietatea societatii  , sa semneze contractele de garantie reala  , mobiliara si imobiliara  , precum si orice alte documente  , sa ne reprezinte la ORC , notariat  si alte persoane juridice private sau publice.

16.Aprobarea datei de :19.05.2021 ca data de inregistrare, conform art.86,al.1 din legea nr.24/2017, si a datei 18.05.2021 ca data ex-date, conform art.2,al.2, lit.l) din Regulamentul nr.5/2018.

17.Mandatarea Directorului General al societatii,  respectiv a Consilierului Juridic al Societatii,  cu posibilitate de substituire, pentru a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii : hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptae/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica  si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

a)Dreptul actionarilor de a participa la Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal(prin reprezentanti legali) sau prin reprezentat(pe baza de Imputernicire speciala/generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, inainte de AGOA si AGEA, , cu restrictiile legale sau, inainte de AGOA si AGEA , prin corespondenta(pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate(buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau , dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si , in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal(buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de actionar, precum si , in cazul actionarilor persoanei juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica , calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor PETAL S.A. de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care:

a)actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat(buletin/carte de identitate/Pasaport/permis de sedere);

b)reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la Data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal(dovada emisa de o autoritate  competenta , in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza(cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate la pct.c)-e) de mai jos.

b)Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA

Incepand cu data de  29.03.2021 , urmatoarele documente pot fi descarcate pe web- site-ul societatii www.petal.ro.Sectiunea Actionariat , sau pot fi obtinute la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9-17, de la sediul Societatii, prin fax sau prin posta;

-Covocatorul AGOA si AGEA

-Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;

-Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA si AGEA,  care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;

-Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarilor;

-Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata, incepand cu data de 16.04.2021, potrivit prevederilor legale.

c)Imputernicirile generale

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar(in conformitate cu prevederile art.2,al.1,pct.20 din legea nr.24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

 1. Este actionar majoritar la PETAL S.A. sau al unie alte persoane juridice controlate de respectivul actionar.
 2. Este membru al consiliului de administratie sau indeplineste o functie de conducere in cadrul Petal S.A., al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
 3. Este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
 4. Este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana.Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

Impreuna cu Imputernicirea generala , actionarii vor trimite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

1)imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

2)imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul persoanelor juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art.2,al.1,pct.20 din Legea nr.24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

 1. Extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
 2. documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul central S.A./respectivii intermediari(in cazul actionarilor persoane juridice).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza(cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Inainte de prima lor utilizare ,Imputernicirile generale , insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana la data de 26.04.2021, ora 11, pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2021“ si, respectiv, pana la data de 26.04.2021, ora 13 pentru AGEA,mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2021“.Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate , facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii.Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa [email protected], astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 26.04.2021, ora 11, pentru AGOA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2021“ si respectiv, pana la data de 26.04.2021, ora 13 pentru AGEA, mentionand la subiect“Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2021“ .

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secratrul tehnic desemnat potrivit legii, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

d)Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi(adica vot“Pentru“, vot „Impotriva“, respectiv „ Abtinere“).

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:

-a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau

-reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie , acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de referinta.

Calitatea de  actionar , precum si , in cazul actionarilor persoane juridice  sau a entitatilor fara personalitate juridica , calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor BVB de la data de referinta , primita de la Depozitarul Central S.A.In situatia in care:

A)Actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat(buletin/carte de identitate/Pasaport/permis de sedere);

B)Reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Petal de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de  vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza(cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La completarea Imputernicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA si/sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie incepand cu data de 16.04.2021.In aceasta ipoteza,Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct.b) incepand cu data de 16.04.2021.

Pentru AGOA,Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 26.04.2021, ora 11, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2021“.

Pentru AGEA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta  si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu in data de 26.04.2021, ora 13 , mentionand pe plic in clar:“Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2021“

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa [email protected]

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA si AGEA.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

 1. e) Declaratiile pe proprie raspundere

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA si AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare,fara a mai fi necesara intocmirea unei Imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA si AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA si AGEA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe proprie raspundere si in care se precizeaza:

 1. a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA si AGEA;
 2. b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
 3. c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA si AGEA.

Documentele ce insotesc Declaratia pe proprie raspundere:

– un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA);

– copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe proprie raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGOA si AGEA.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau  in limba engleza.

Declaratia pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana la data de 26.04.2021, ora 11:00 a.m. pentru AGOA, mentionand pe plic in clar “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2021, respectiv pana la data de 26.04.2021, ora 13:00 pentru AGEA, mentionand pe plic in clar “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2021”.

Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa:[email protected] , mentionand la subiect “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana la data de 26.04.2020, ora 11:00 a.m. pentru AGOA, respectiv mentionand la subiect “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 26.04.2021, ora 13:00 pentru AGEA.

Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

 1. f) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar “Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 13.04.2021, ora 16:00. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

 1. g) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 13.04.2021, ora 16:00, mentionand pe plic in clar “Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2021”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.petal.ro, Sectiunea Actionariat, incepand cu data de 23.04.2021 ora 16:00.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. f) si g), actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

 1. a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
 2. b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00-17:00, la telefon 0235-481781, precum si de pe website-ul Societatii www.petal.ro, Sectiunea Actionariat.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

ec.Gheorghiescu Coca
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ