4.8 C
Vaslui
30-nov.-2022

Finantele Publice Vaslui avertizeazã: depuneti declaratiile de venit la timp!

- Advertisement -

Potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii persoane fizice au obligatia sã completeze si sã depunã formularul 200, „Declaratie privind veniturile realizate din România”, pânã la data de 26 mai 2014, pentru veniturile realizate în anul 2013. Declaratia se completeazã si se depune de cãtre persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formã de asociere, venituri în bani si/sau în naturã din România, provenind din:

1. Activitãti independente:

– venituri comerciale

– venituri din profesii libere

– venituri din drepturi de proprietate intelectualã

2. Cedarea folosintei bunurilor;

3. Activitãti agricole pentru care venitul net se stabileste în sistem real:

– contribuabilii care au realizat venituri din activitãti agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2013 si pentru care, începând cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declarã distinct, în formular, venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013.

– venituri din activitãtile agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit, si care fac parte din categoriile:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;

c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animalã, în stare naturalã.

4. Silviculturã si pisciculturã;

5. Transferul titlurilor de valoare, altele decât pãrtile sociale si valorile mobiliare în cazul societãtilor închise;

6. Operatiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen.

Nu au obligatia depunerii formularului 200, persoanele fizice care au realizat urmãtoarele categorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe bazã de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plãti anticipate, conform legii;

b) venituri din activitãti independente, a cãror impunere este finalã potrivit prevederilor art. 52+1 din Codul fiscal;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor sub formã de arendã, a cãror impunere este finalã potrivit prevederilor art. 62 alin. (2+1) din Codul fiscal;

d) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevãzute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal, a cãror impunere este finalã, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plãti anticipate, conform legii;

e) venituri sub formã de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse în declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevãzuti la art. 60 din Codul fiscal;

f) venituri din investitii, cu exceptia celor prevãzute la pct.5 si 6, precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a cãror impunere este finalã;

g) venituri din pensii;

h) veniturile din activitãti agricole a cãror impunere este finalã, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Codul fiscal;

i) venituri din transferul proprietãtilor imobiliare;

j) venituri din alte surse.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care existã obligatia depunerii declaratiei, vor completa în mod corespunzãtor numãrul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II „Date privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit, în formularul – „Anexã nr… la Declaratia privind veniturile realizate din România”, care se ataseazã la declaratia privind veniturile realizate. Formularul se completeazã de cãtre contribuabili sau de cãtre împuternicitii acestora, potrivit legii. Formularul se depune, împreunã cu anexele completate, dacã este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire precum si on-line, în situatia în care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale. Formularul 200 se poate obtine de la sediul unitãtilor fiscale sau poate fi descãrcat de pe site-ul ANAF : www.anaf.ro, sectiunea: asistentã contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicatii.

Organul fiscal competent pentru depunerea formularului 200 este:

a) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferitã de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, dupã caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru urmãtoarele categorii de venituri:

– venituri din drepturi de proprietate intelectualã;

– venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numãr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârsitul anului fiscal;

– venituri din investitii reprezentând cîstiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât pãrtile sociale si valorile mobiliare în cazul societãtilor închise;

– venituri din investitii reprezentând cîstiguri/pierderi din operatiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare.

c) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fãrã domiciliu fiscal în România care realizeazã venituri, altele decât cele prevãzute la lit. b). Depunerea formularului 200 – „Declaratie privind veniturile realizate din România”, dupã data de 26 mai 2014, se sanctioneazã cu amendã cuprinsã între 50 si 500 lei.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.