Inspectorii de muncã au verificat silozurile de cereale si morile de fãinã

CONTROALE…Actiunea a avut ca scop verificarea modului în care sunt respectate cerintele minime pentru îmbunãtãtirea securitãtii si protectia sãnãtãtii lucrãtorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutãrie si produse de panificatie, nutreturi pentru hrana animalelor, bãuturi alcoolice, mobilã si statiile de distributie a carburantilor auto. Obiectivele acestei actiuni au vizat diminuarea consecintelor sociale si economice negative care derivã din nerespectarea prevederilor legale de cãtre angajatorii care efectueazã activitãti de receptionare,  conditionare, pãstrare si valorificare a produselor agricole, fabricare a nutreturilor combinate, fabricare a produselor de brutãrie, fabricare a bãuturilor alcoolice, fabricare a mobilei si distributie a carburantilor auto. De asemenea, s-a avut în vedere cresterea  gradului  de  constientizare a angajatorilor si a lucrãtorilor  în  ceea  ce  priveste  necesitatea respectãrii prevederilor legale referitoare la sãnãtatea si securitatea în muncã în societãtile comerciale din domeniile de activitate sus-mentionate. Totodatã s-a luat în calcul si eliminarea  neconformitãtilor constatate în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã în  activitãtile specifice ale societãtilor comerciale din domeniile de activitate vizate de actiune. Actiunea s-a desfãsurat în perioada iunie-noiembrie 2020. În perioada iunie-septembrie 2020 a fost realizatã etapa de control, fiind efectuate un numãr de 11 controale în unitãti care fac obiectul actiunii. Ca urmare a controalelor efectuate în unitãti, au fost constatate urmãtoarele deficiente: unii angajatori nu au asigurat evaluarea riscurilor specifice generate de atmosferele explozive, unii angajatori nu au elaborat si actualizat documentul privind protectia împotriva exploziilor, unii utilizatori nu detin certificatul de examinare „in situ”, pentru instalatiile care functioneazã în mediu potential exploziv (inclusiv reexaminãrile acestuia). În procesele verbale de control au fost constatate un numãr de 44 deficiente si au fost dispuse mãsuri obligatorii de remediere a deficientelor constatate. Pentru deficientele din procesele verbale de control au fost aplicate sanctiuni contraventionale. În perioada octombrie-noiembrie 2020, a fost realizatã etapa de verificare a mãsurilor dispuse în etapa de control, constatându-se cã angajatorii verificati au realizat mãsurile dispuse prin procesele verbale de control.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ