Locuri de muncã vacante în scoli. Se cautã paznici, îngrijitori, bucãtari

ANGAJÃRI… Se fac angajãri în unitãtile de învãtãmânt vasluiene. La Scoala Gimnazialã “Vasile Alecsandri” Vaslui, spre exemplu, sunt scoase la concurs trei posturi: unul de paznic, unul de îngrijitoare si altul de bucãtar. Termenul limitã de depunere a dosarelor este 9 octombrie, iar prima probã este programatã pe 12 octombrie. Alte patru posturi se aflã la Scoala Gimnazialã “Cezar Botez” din satul Fâstâci (2 posturi) si Clubul Sportiv Scolar Bârlad (2 posturi).

În municipiul Vaslui, vor fi organizate concursuri pentru trei posturi libere la Scoala Gimnazialã “Vasile Alecsandri”. Pentru a ocupa aceste posturi, candidatii trebuie sã îndeplineascã conditiile generale si anume sã aibã cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România, sã cunoascã limba românã, scris si vorbit, sã aibã vârsta minimã reglementatã de prevederile legale, capacitatea deplinã de exercitiu, o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãtile sanitare abilitate, sã îndeplineascã conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs, sã nu fi fost condamnat definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii, contra statului ori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sãvârsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea. Astfel, pentru functia permanentã de îngrijitoare, concursul va avea loc la data de 12 octombrie. La ora 09.00 va avea loc cu proba scrisã, apoi la ora 12.00 – proba practicã, iar la ora 15.00 – proba interviu. Conditiile specifice pentru a participa la concursul functiei de îngrijitoare sunt: candidatul trebuie sã fie absolvent de studii medii cu sau fãrã diplomã de bacalureat, sã aibã o vechime de îngrijitoare de cel putin 2 (doi) ani, disponibilitate de lucru în douã schimburi, disponibilitate de lucru în week-end si capacitate de lucru în echipã. Data limitã de depunere a dosarelor este 9 octombrie iar candidatii trebuie sã prezinte un dosar ce va contine cererea de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz, copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, precum si copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institutia publicã, carnetul de muncã, sau dupã caz, adeverintele care atestã vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor (în copie), cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu functia pentru care candideazã, adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãtile sanitare abilitate si Curriculum Vitae.

Conditiile specifice pentru celelalte douã posturi de la Scoala Gimnazialã “Vasile Alecsandri” Vaslui 

Concursul pentru postul vacant de paznic, la aceastã scoalã, va avea loc la data de 13 octombrie cu prima probã scrisã la ora 9.00 iar la ora 12.00 proba interviu. Asemãnãtor celor specificate la postul de îngrijitoare, candidatul trebuie sã îndeplineascã conditiile generale conform art. 3 al Regulamentului cadru, dar si conditiile specifice necesare pentru participarea la concurs si ocuparea functiei contractuale de paznic. Astfel, candidatul trebuie sã fie absolvent de studii medii cu sau fãrã diplomã de bacalaureat, sã aibã o vechime în activitatea de paznic de cel putin 3 ani, sã fie absolvent al cursului de calificare de bazã “agent de securitate (pazã)” cu atestat pentru exercitarea ocupatiei de agent de securitate (pazã), vârsta minimã reglementatã de prevederile legale si disponibilitate de a lucra dupã un program flexibil. În ce priveste concursul pentru postul vacant de bucãtar, va avea loc la data de 14 octombrie, prima proba scrisã fiind programatã pentru ora 09.00 iar interviul la ora 12.00. Conditiile specifice pe care candidatul trebuie sã le îndeplineascã sunt: nivelul studiilor – minim studii generale sau medii absolvite cu diplomã sau echivalentã, calificarea/specializare: curs de calificare/specializare bucãtar, cu diplomã sau certificat de formare profesionalã, vechime în muncã de minim 3 (trei) ani si 6 (sase) luni, aviz psihologic, cu mentiunea “apt pentru postul de bucãtar” si disponibilitate pentru program prelungit si prezentã obligatorie în situatii de urgentã.

Câte 2 posturi vacante la Bârlad si Fâstâci 

Clubul Sportiv Bârlad organizeazã în perioada 20-22 octombrie, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a functiilor vacante de îngrijitor si paznic. Prima probã scrisã se va sustine pe 20 octombrie, la ora 9.00 iar proba interviu la data de 22 octombrie, ora 9.00. Conditiile specifice pe care candidatii trebuie sã le îndeplineascã în vederea paticipãrii la concursuri sunt aproximativ aceleasi prezentate mai sus, doar cã la Bârlad pentru postul de paznic candidatul trebuie sã aibã o vechime în specialitatea postului de minim 5 (cinci) ani. Data limitã de depunere a dosarelor, ce trebuie sã continã toate documentele specificate anterior, este 12 octombrie. De asemenea, douã posturi libere sunt si la Scoala Gimnazialã “Cezar Botez” din satul Fâstâci. Aici este vorba despre functia de fochist si îngrijitor la care conditiile specifice necesare în vederea participãrii la concurs si ocuparea functiei contractuale sunt: nivelul studiilor – medii/generale si nu se solicitã vechime în specialitatea studiilor. Concursul se va desfãsura la data de 28 octombrie la ora 8 cu proba scrisã, iar la data de 29 octombrie ora 08.00 proba practicã/interviu.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ