spot_imgspot_img
11.9 C
Vaslui
13-apr.-2024

Miroase urât în Primãria Bârlad! (facsimil)

- Advertisement -

Hotãrâre tinutã la secret în cazul Daniel Andrei!

SECRETOMANIE Hotãrârea de validare a consilierilor locali bârlãdeni este tinutã în mare secret de functionarii primãriei, pe motiv cã nu are viza de legalitate a prefecturii si deci nu este încã act oficial. În schimb, îsi produce efectele, viceprimarul Traian Petcu intrându-si deja în atributiuni. Motivul secretomaniei este faptul cã HCL nr. 2/21.06.2012 a fost fals formulatã, aruncându-se vina nevalidãrii în functia de consilier local a lui Daniel Andrei asupra comisiei de validare, a cãror membri au dat aviz favorabil. Vinovatii de aceastã situatie, unicã în tarã, cei 13 consilieri PSD care s-au abtinut de la vot, provocând astfel nevalidarea consilierului PP-DD. Acestia au nesocotit astfel nu doar drepturile constitutionale, dar si vointa a 14,09% dintre alegãtorii bârlãdeni, care i-au dat votul de încredere lui Daniel Andrei. Lupta continuã în instantã, iar consilierul Andrei este atât de sigur cã se va face dreptate, încât a renuntat la mandatul de consilier judetean care i se cuvenea în urma scrutinului din 10 iunie. Interesant este faptul cã la aceastã sedintã au fost prezenti atât prefectul cât si presedintele BEC Bârlad. Acestia stiu foarte bine ce s-a întâmplat la Bârlad. Rãmâne doar sã ia mãsurile care se impun! În concluzie, sedinta de la CLM Bârlad a fost falsificatã în mod grosolan iar actele trimise la Prefectura Vaslui nu corespund cu ceea ce s-a votat la Bârlad!

La sedinta Consiliului Local Bârlad de joi, 21 iunie, a avut loc un fapt fãrã precedent: un ales local nu a fost validat de cãtre ceilalti consilieri alesi, doar pentru cã acesta, Daniel Andrei, era în rãzboi declarat cu primarul Cons­tan­tinescu. Dorind sã ve­dem si noi actul cu pricina, respectiv HCL nr. 2/21.06.2012, de validare a consilierilor alesi la 10 iunie, ne-am izbit de un refuz categoric, atât din partea purtãtorului de cuvânt al primãriei Bârlad, cât si din partea secretarului institu­tiei, Cãtãlin Haret. Motivul invocat de cei doi oficiali ai primãriei este acela cã actul respectiv nu este încã oficial, neavând viza de le­ga­litate a Prefecturii Vaslui, desi hotãrârea are semnã­turile presedintelui de vârstã a sedintei, a asis­tentilor sãi si este contra­semnatã de secretarul primãriei! Adevãratul motiv se pare cã este altul: redactarea textului HCL nr. 2/21.06.2012 prezintã un mare semn de între­ba­re, dat fiind cã, în pream­bul se aratã cã validarea consilierilor locali din lista anexã, pe care nu apare numele lui Daniel Andrei, nevalidat, si a doctorului Marcu, absent de la sedin­tã, este fãcutã. “Având în vedere procesul – verbal al Comisiei de validare care a examinat legalitatea alegerii fiecãrui consilier si propu­nerea acesteia de validare a mandatelor consilierilor alesi la scrutinul din 10 iunie 2012“. Extrapolând, este aruncatã vina nevalidã­rii mandatului de consilier local a lui Daniel Andrei pe… comisia de validare, nicidecum pe cei 13 con­silieri PSD care s-au abtinut de la vot, provo­când astfel nevalidarea! Practic, din tex­tul HCL nu rezultã decât fap­tul cã au fost validati 19 con­silieri locali, si numele aces­tora, nespecificându-se nimic de nevalidarea altor doi.

Explicatiile secretarului

“Formularea hotãrârii respectã un anumit tipic, nu se putea scrie cã vali­darea s-a fãcut prin votul sau abtinerea celorlalti consilieri locali. Motivãrile hotãrârii rezultã din minuta sedintei si din procesul verbal al comisiei de vali­dare…“, a declarat Cãtãlin Haret, secretarul primãriei Bârlad. Cât priveste o situa­tie bizarã, aceea de validare a unei persoane de cãtre consilieri nevalidati încã, Haret s-a abtinut sã comen­teze situatia, spunând doar cã “asa spune legea, iar noi ne-am condus dupã litera ei!“ Practic, sedinta de validare a decurs astfel: s-au constituit grupurile de consilieri, dupã optiunile politice, care au desemnat componenta comisiei de validare, formatã din trei consilieri PSD, Maria Pe­chea­nu, Marius Chitiga si Modrea Georgicã, si câte un consilier de la PNL si PP-DD, respectiv Ciprian Fera­ru si Valentin Bãdãrãu. Aces­tia au examinat legalitatea alegerii fiecãrui dintre cei 21 consilieri, cãrora le-au dat girul, inclusiv lui Daniel Andrei, în unanimitate. Apoi s-a trecut la vot, pentru validarea fiecãrui consilier, si nu în bloc, asa cum s-a întâmplat la majo­ritatea comunelor si orase­lor. Chiar primul, în ordine alfabeticã, era Daniel Andrei, care nu a întrunit majoritatea voturilor, având doar 6 voturi pentru validarea mandatului, si 13 abtineri, respectiv absolut toti consilierii PSD, si numai acestia, inclusiv cei trei din comisia de validare, care abia dãduserã aviz favora­bil, drept urmare, Daniel Andrei nu a fost validat (un consilier era absent, iar persoana în cauzã nu are drept de vot). Datoritã aces­tui joc politic, instru­men­tat, cu sigurantã, de primarul Constantinescu, cu care consilierul ales res­pectiv este în rãzboi des­chis, Andrei nu a mai putut participa nici la votare si a pierdut si sansa de a candida pentru postul de viceprimar, asa cum avea de gând. În acest fel, i s-au încãlcat nu doar drepturile constitutionale, dat fiind cã unei persoane alese în mod democratic i s-a refuzat în­ves­tirea în demnitatea res­pectivã, dar mai mult, opi­nia a 13 persoane conteazã mai mult decât optiunile de vot a nu mai putin de 3778 bârlãdeni!

Actiune la Tribunal

Drept urmare, Daniel Andrei a deschis actiune la Tribunalul Vaslui, pentru validarea mandatului de consilier, având termen de judecatã pe data de 11 iulie. Dacã decizia instantei va fi de partea lui Daniel Andrei, teoretic toate hotãrârile consiliului local luate pânã atunci vor fi lovite de nu­litate. Consilierul local PP-DD este atât de sigur de faptul cã va câstiga pro­ce­sul, încât chiar ieri, mier­curi, 27 iunie, si-a depus de­misia din calitatea de con­silier judetean, calitate câs­ti­gatã tot în urma scruti­nului din 10 iunie. “Am fost ales de bârlãdeni, si eu vreau sã-mi duc acest mandat pânã la capãt în slujba lor. De aceea am renuntat la demnitatea de consilier judetean, pentru cã trebuie sã fie o voce în Consiliul Local care sã-i reprezinte pe oamenii sim­pli. Ceea ce s-a întâmplat la sedinta respectivã a fost o piesã de teatru jucatã de oamenii primarului, ca sã mã împiedice sã ajung vice­primar, lucru care, aproape sigur, s-ar fi în­tâmplat dacã eram validat. Este clar, pri­marului Cons­tan­tinescu îi este fricã de mine, pentru cã eu urmã­resc doar intere­sele cetãte­nilor, spre deo­se­bire de el“, a declarat Daniel Andrei.

PREZENT DEGEABA!

Prezent la sedinta de constituire a consiliului local Bârlad, prefectul Radu Renga s-a abtinut de la orice interventie în sedintã, declarând ulterior cã “În conformitate cu Legea 215/2001, Legea Adminis­tratiei Publice Locale, per­soa­na nevali­datã se poate adresa în termen de cinci zile la Tribunalul Vaslui, sec­tia Contencios Adminis­trativ. Întrucât domnul Daniel Andrei nu a obti­nut numãrul nece­sar de voturi pentru a fi validat, adicã jumãtate plus unu, consi­lierii care s-au abti­nut de la vota­rea acestuia tre­buiau sã prezinte o mo­ti­vatie, care sã tinã cont de crite­riile de eligibilitate prevã­zute de lege“, lucru care nu s-a întâmplat. Pro­blema prefec­tu­lui Renga e mult mai pro­fundã. Acesta are acum douã alternative: ori sã res­pecte legea, ori sã dea ascul­tare ordinelor lui Dumitru Buzatu, cel care l-a somat sã valideze în regim de urgentã hotãrârile de la Bârlad!

Documentele care atesta ca una s-a votat si alta s-a transmis la Prefectura, spre validare

Acest document (facsimil 1) a ajuns la Prefecturã si demonstreazã cã Daniel Andrei nu a fost validat de cãtre comisia de validare. În hotãrâre scrie clar cã “Având în vedere procesul-verbal al Comisiei de validare care a examinat legalitatea alegerii fiecãrui consilier si propunerea acesteia de validare a mandatelor consilierilor alesi la scrutinul din 10 iunie 2012 (…) HOTÃRÃSTE: Art 1. Se valideazã mandatele consilierilor alesi la 10 iunie 2012, conform anexei care face parte integrantã din prezenta Hotãrâre.” În facsimilul 2 se observã cã Daniel Andrei nu apare în tabel. Deci Daniel Andrei, conform acestor acte, nu a fost invalidat de votul consilierilor ci de comisia de validare.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.