Noi mãsuri pentru începerea scolii: ore de 30 de minute si cursuri în 3-4 schimburi

NOUL AN SCOLAR… Schimbãri importante pentru elevii din judetul Vaslui. Autoritãtile pregãtesc un nou set de mãsuri pentru începutul anului scolar de pe 14 septembrie. Astfel, elevii ar putea avea ore de numai 30 de minute, iar la unele materii, acestia ar putea avea mai putine ore. De asemenea, pauzele pot fi de 8 minute, participarea fizicã la scoalã prin rotatie la o sãptãmânã, organizarea cursurilor în trei-patru schimburi, cu o distantare de cel putin un metru, respectiv patru metri, pentru fiecare elev, cu exceptia creselor si grãdinitelor. Prezentãm în rândurile urmãtoare câteva mãsuri si atributiile ce trebuie sã le îndeplineascã atât cadrele didactice, cât si elevii si pãrintii acestora.

Pe de altã parte, se dã posibilitatea negocierii între pãrinti si copii a orelor online. Astfel, “consiliul de administratie al unitãtii de învãtãmânt preuniversitar poate propune, în urma consultãrii asociatiei de pãrinti din unitatea de învãtãmânt, ca desfãsurarea activitãtii didactice care presupune prezenta fizicã a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor în unitãtile de învãtãmânt sã se realizeze prin intermediul tehnologiei si a internetului”. Proiectul stabileste cã “mãsurile de organizare a activitãtii în cadrul unitãtilor si institutiilor de învãtãmânt în conditii de sigurantã epidemiologicã pentru prevenirea îmbolnãvirilor cu SARS -COV-2 se aprobã prin ordin comun al Ministerului Sãnãtãtii si Ministerului Educatiei si Cercetãrii, care va fi adoptat în termen de 5 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã”.

Atributiile profesorului care desfãsoarã ora de curs

La intrarea în clasã, profesorul va pune la dispozitie elevilor materialele din Kit-ul sanitar al fiecãrei clase, se va asigura cã fiecare elev se va dezinfecta pe mâini la începutul orei de curs. Dacã este ultima orã de curs, se va asigura cã elevii vor purta mãstile de protectie la pãrãsirea clasei, respectiv unitãtii de învãtãmânt. La fiecare schimb de grupã de elevi, se va asigura cã se vor curãta tablele inteligente, tastaturile. Profesorul va semna un formular zilnic al sãlii de curs ce va atesta cã mãsurile de mai sus au fost efectuate.

Prevederi privind purtarea mãstii

Pentru elevii din învãtãmântul primar, respectiv clasele pregãtitoare pânã la clasa a IV-a inclusiv, nu este obligatorie purtarea mãstii de protectie în timpul orei de curs, ci doar în timpul pauzei. Pentru elevii din învãtãmântul gimnazial, respectiv clasele a V-a – a VIII-a, este obligatorie purtarea mãstii de protectie în timpul orei de curs si în pauzã. Pentru elevii din învãtãmântul liceal, respectiv clasele a IX-a – a XII-a/a XIII-a, este obligatorie purtarea mãstii de protectie în timpul orei de curs si în pauzã. În crese si grãdinite, purtarea mãstii de protectie de cãtre copii nu este necesarã si nici recomandatã. Mãstile ar fi obligatorii pentru toti la iesirea în pauzã, în interiorul si în exteriorul scolii, dar si în timpul deplasãrii în clasã. Masca este obligatorie pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, tot timpul. Singura exceptie se face în timpul cursurilor din cadrul grãdinitelor si creselor.

Responsabilitãtile pãrintilor

Înainte de a aduce la scoalã elevii, pãrintii ori reprezentantii legali trebuie sã le ia temperatura si în caz de febrã peste 37.30C, tuse, dureri în gât, dificultate în respiratie sau simptomatologie digestivã sau cu greatã, vãrsãturi, diaree, nu trebuie sã trimitã copiii la scoalã. Pãrintii/reprezentantii legali pot solicita testarea acestora unitãtii de învãtãmânt. Ei trebuie sã informeze scoala dacã elevul este bolnav, asigurã spãlarea si cãlcarea, zilnicã, a mãstilor textile si au obligatia sã instruiascã copiii sã nu consume în comun mâncare sau bãuturi si sã nu schimbe între ei obiecte de folosintã personalã (telefoane, tablete, instrumente de scris, sau orice alte obiecte personale). Pãrintii/reprezentantii legali nu trebuie sã însoteascã copiii în interiorul unitãtilor de învãtãmânt si nu vor avea acces în curte, respectiv în clãdire, deoarece în acest mod se evitã aglomerãrile si infestarea cu SARS-Cov-2. De asemenea, pãrintii au obligatia sã instruiascã copiii sã se spele pe mâini înainte si dupã folosirea toaletei si ori de câte ori este nevoie, si sã instruiascã copiii sã poarte mascã de protectie în cadrul unitãtii de învãtãmânt. Exceptie se face pentru elevii din învãtãmântul primar, în timpul orelor de curs, masca de protectie nu este obligatorie.

Obligatiile elevilor

Elevii au obligatia sã anunte profesorul responsabil de la ora de curs în cazul în care le apare simptomatologie specificã SARS-Cov-2 în timpul orei si sã anunte coordonatorul de etaj în cazul în care identificã nereguli în timpul pauzelor.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ