Obligatiile pãrintelui din contractul educational pe care îl semneazã cu scoala s-au modificat | FASCIMIL

Afaceri

MODIFICÃRI… Contractul educational pe care pãrintii îl încheie cu scoala la fiecare început de ciclu de învãtãmânt a fost modificat în luna septembrie 2020 si prevede obligatiile tuturor pãrtilor. Este vorba despre introducerea în contract a obligatiei pãrintelui de a „trimite copilul în colectivitate numai dacã nu prezintã simptome specifice unei afectiuni cu potential infectios”. Ca numãr de obligatii contractuale, elevul are cele mai multe (18), scoala are 11 obligatii, iar pãrintele 7. Legea Educatiei prevede cã la baza relatiilor dintre scoalã si elev/pãrinte este un contract educational reglementat prin Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitãtilor de Învãtãmânt. Iatã, mai jos, care sunt obligatiile pentru toate pãrtile semnatare ale acestui contract.

Obligatiile pãrintelui din contractul educational pe care îl semneazã cu scoala s-au modificat, potrivit Ordinului de ministru care aprobã acest document, publicat de Ministerul Educatiei. Fiecare familie încheie cu scoala acest contract, de regulã, la începutul fiecãrui ciclu de învãtãmânt: prescolar, primar, gimnazial, liceal. Pentru a nu crea diferente de responsabilitate între pãrintii care au semnat în acest an noul contract educational si cei care au semnat acest contract anterior, unitãtile de învãtãmânt ar trebui sã solicite încheierea de noi contracte educationale cu toti pãrintii elevilor, pe noul tip de contract. Chiar în interiorul acestui contract, una dintre obligatiile unitãtilor de învãtãmânt este aceea de a „se asigura cã toti beneficiarii educatiei sunt corect si la timp informati cu prevederile legislatiei specifice în vigoare”. Ca numãr de obligatii contractuale, elevul are cele mai multe – 18. Scoala are 11 obligatii, iar pãrintele 7. Sanctiunile pentru nerespectarea acestor prevederi sunt prevãzute în ROFUIP: „Respectarea prevederilor regulamentului de organizare si functionare a unitãtii de învãtãmânt este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare si functionare a unitãtii de învãtãmânt constituie abatere si se sanctioneazã conform prevederilor legale”.

Obligatiile unitãtii de învãtãmânt

Unitatea de învãtãmânt se obligã sã asigure conditiile optime de derulare a procesului de învãtãmânt; sã asigure respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igienã scolarã, de protectie a muncii, de protectie civilã si de pazã contra incendiilor în unitatea de învãtãmânt; sã se asigure cã tot personalul unitãtii de învãtãmânt respectã cu strictete prevederile legislatiei în vigoare; sã se asigure cã toti beneficiarii educatiei sunt corect si la timp informati cu prevederile legislatiei specifice în vigoare; cã personalul din învãtãmânt sã aibã o tinutã moralã demnã, în concordantã cu valorile educationale pe care le transmite elevilor si un comportament responsabil; sã sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistentã socialã/educationalã specializatã, directia generalã de asistentã socialã si protectia copilului în legãturã cu aspecte care afecteazã demnitatea, integritatea fizicã si psihicã a elevului/copilului; sã se asigure cã personalul din învãtãmânt nu desfãsoarã actiuni de naturã sã afecteze imaginea publicã a copilului/elevului, viata intimã, privatã si familialã a acestora; sã se asigure cã personalul din învãtãmânt nu aplicã pedepse corporale si nu agreseazã verbal sau fizic elevii. Sã se asigure cã personalul didactic evalueazã elevii direct, corect si transparent si nu conditioneazã aceastã evaluare sau calitatea prestatiei didactice la clasã de obtinerea oricãrui tip de avantaje; sã desfãsoare în unitatea de învãtãmânt activitãti care respectã normele de moralitate si nu pun în niciun moment în pericol sãnãtatea si integritatea fizicã sau psihicã a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unitãtii de învãtãmânt; sã se asigure cã în unitatea de învãtãmânt sunt interzise activitãtile de naturã politicã si prozelitism religios.

Obligatiile pãrintilor

Pãrintele, tutorele, reprezentantul legal al copilului/elevului are obligatia de a asigura frecventa scolarã a elevului în învãtãmântul obligatoriu si ia mãsuri pentru scolarizarea elevului, pânã la finalizarea studiilor; prezintã documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învãtãmânt, în vederea mentinerii unui climat sãnãtos la nivel de grupã/clasã pentru evitarea degradãrii stãrii de sãnãtate a celorlalti copii/elevi din colectivitate/ unitatea de învãtãmânt; trimite copilul în colectivitate numai dacã nu prezintã simptome specifice unei afectiuni cu potential infectios (febrã, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultãti de respiratie, diaree, vãrsãturi, rinoree, etc); ia legãtura cu educatoarea/învãtãtorul/institutorul/profesorul pentru învãtãmântul prescolar/profesorul pentru învãtãmântul primar/profesorul diriginte, cel putin o datã pe lunã, pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului; rãspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul scolii, cauzate de elev; respectã prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitãtii de învãtãmânt; prezintã un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unitãtii de învãtãmânt. (vechea formã a acestui punct era urmãtoarea: nu agreseazã fizic, psihic, verbal personalul unitãtii de învãtãmânt”).

Obligatiile elevilor

Elevul are obligatia de a se pregãti la fiecare disciplinã/modul de studiu, de a dobândi competentele si de a-si însusi cunostintele prevãzute de programele scolare; de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educatiei din învãtãmântul de stat, particular si confesional autorizat/acreditat; de a se prezenta la cursuri si la fiecare evaluare/sesiune de examene organizatã de unitatea de învãtãmânt, în cazul elevilor din învãtãmântul obligatoriu, înscrisi la cursuri cu frecventã redusã; de a avea un comportament civilizat si o tinutã decentã în unitatea de învãtãmânt; de a respecta Regulamentul de organizare si functionare a unitãtii de învãtãmânt, regulile de circulatie, normele de securitate si de sãnãtate în muncã, de prevenire si de stingere a incendiilor, normele de protectie a mediului; de a nu distruge documentele scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educational etc.; de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unitãtii de învãtãmânt (materiale didactice si mijloace de învãtãmânt, cãrti de la biblioteca scolii, mobilier scolar, mobilier sanitar, spatii de învãtãmânt etc.); de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învãtãmânt, materiale care, prin continutul lor, atenteazã la independenta, suveranitatea si integritatea nationalã a tãrii, care cultivã violenta si intoleranta; de a nu organiza/participa la actiuni de protest, astfel decât este prevãzut în Statutul elevului; de a nu detine/consuma/comercializa, în perimetrul unitãtii de învãtãmânt, droguri, substante etnobotanice, bãuturi alcoolice, tigãri; de a nu introduce si/sau face uz, în perimetrul unitãtii de învãtãmânt, de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum si spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizicã si psihicã a beneficiarilor directi ai educatiei si a personalului unitãtii de învãtãmânt; de a nu poseda si/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; de a nu aduce jigniri si de a nu manifesta agresivitate în limbaj si în comportament fatã de colegi si fatã de personalul unitãtii de învãtãmânt sau de a leza în orice mod imaginea publicã a acestora; de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violentã în unitatea de învãtãmânt si în proximitatea acesteia; de a nu pãrãsi incinta scolii în timpul pauzelor sau dupã începerea cursurilor, fãrã avizul profesorului de serviciu sau al învãtãtorului/institutorului/profesorului pentru învãtãmântul primar/profesorului diriginte.

Modelul de contract educațional cadru este publicat în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitãților de Învãțãmânt (ROFUIP), un document de 69 de pagini care poate fi descãrcat de aici:

ROFUIP 2020 Anexa Ordin MEN nr. 5.447/2020Download

Model contract educațional ROFUIP 2020 Download
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ