18.2 C
Vaslui
18-sept.-2021

Primăria Vaslui face angajări. Nu e nevoie de vechime în muncă!

JOB… Vasluienii aflați în căutarea unui loc de muncă au acum ocazia de a prinde un post la buget, pe perioadă nedeterminată. Primăria Vaslui face angajări pentru patru posturi de muncitor calificat în cadrul Direcției de Gospodărie Urbană, Serviciul Igienizare, Prestări Servicii în Regie Proprie. Cei interesați trebuie să aibă studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă, caz în care trebuie să fie, totodată, absolvenți ai unui curs care să ateste specializarea profesională. Vechimea în muncă sau în specialitatea calificării profesionale nu este neapărat necesară. Candidații vor fi testați în cadrul unei probe practice, iar apoi vor susține un interviu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Candidații vor trece prin două probe de foc: probă practică și interviu

Data limită pentru depunerea dosarelor este 25 februarie 2021, ora 14:00, urmând ca luna următoare să se desfășoare și concursul. Pe 5 martie, ora 11:00, este programată proba practică, iar pe 10 martie, la aceeași oră, interviul. Printre documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere se numără: copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Ultimele Știri
- Advertisement -spot_img
Ultimele Știri
- Advertisement -spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here