Se depun cererile pentru subventia la încãlzire la DAS Bârlad (FOTO)

IMPORTANT… Primãria Bârlad, prin Directia de Asistentã Socialã (DAS), anuntã pe cei interesati cã, începând de pe 26 octombrie, se pot depune la sediul DAS din strada Epureanu nr. 35 (fosta Centralã Termicã), dosarele pentru obtinerea subventiei pentru încãlzire. Cine are dreptul sã solicite ajutor pentru încãlzirea locuintei, cititi mai jos! De asemenea, puteti accesa site-ul cotidianului nostru (www.vremeanoua.ro) pentru a vedea ce sume veti primi ca ajutor de încãlzire, stabilite în conditiile legii dupã veniturile lunare pe membru de familie.

Conform anuntului fãcut de DAS Bârlad, au dreptul sã solicite ajutor pentru încãlzirea locuintei numai persoanele singure sau familiile care: locuiesc efectiv la adresa pentru care solicitã acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil si sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întretinere a locuintei; realizeazã venituri de pânã la 750 lei/membru de familie pentru ajutoarele cu gaze naturale, energie electricã, lemne sau combustibili petrolieri si 786 lei/membru de familie în cazul familiei, sau 1.082 lei în cazul persoanei singure, pentru ajutorul cu energie termicã; nu detin unul din bunurile prevãzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordãrii ajutorului pentru încãlzirea locuintei (clãdiri sau alte spatii locative în afara locuintei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai micã de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3000 lei etc); au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regãseste în urmãtoarele situatii:proprietar al locuintei; succesorul de drept al proprietarului locuintei; persoanã care a înstrãinat locuinta în baza unui contract de vânzare-cumpãrare cu clauze de întretinere sau cu drept de habitatie; titular de contract de închiriere, comodat, concesiune; alt membru de familie major si împuternicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de închiriere; reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exercitiu (persoane puse sub interdictie, etc).

Cum se stabileste cine ia acest ajutor pentru încãlzire

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuintei, se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioarã depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurãri sociale de stat, asigurãri de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportã, obligatii legale de întretinere si alte creante legale, cu exceptia: ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; alocatiei de stat pentru copii, prevãzutã de Legea nr.61/1993; alocatiei pentru sustinerea familiei, acordatã în baza Legii nr.277/2010; bugetului personal complementar de care beneficiazã persoanele cu handicap în baza Legii nr.448/2006 (150 lei – handicap grav, 110 lei – handicap accentuat, 60 lei- handicap mediu); burselor scolare, si a drepturilor acordate în baza Legii educatiei nationale nr. 1/2011, mai precis a stimulentului educational (tichet de grãdinitã) acordat, a sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, a veniturilor obtinute din activitãtile cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri si a sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despãgubiri sau sprijin financiar pentru situatii exceptionale.

Actele care se vor anexa la cerere:

Copii dupã actele de identitate ale tuturor membrilor de familie; copie dupã documente care atestã calitatea de titular de ajutor de încãlzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legalã; copii dupã certificatele de înmatriculare ale autoturismelor detinute (unde este cazul); acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioarã depunerii cererii (adev. salariu cu mentiunea DA/NU, bonuri de masã, cupoane pensie, cupoane somaj etc; copie dupã ultima facturã de gaze naturale/energie electricã (pentru persoanele care solicitã ajutor de încãlzire cu gaze sau energie electricã).

„Titularii ajutoarelor pentru încãlzirea locuintei sunt obligati sã comunice Primarului, prin depunerea unei noi declaratii pe propria rãspundere, orice modificare intervenitã în componenta familiei si a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificãrii. Rugãm cetãtenii sã dea dovadã de seriozitate maximã la completarea cererii, la declararea tuturor veniturilor realizate si a bunurilor detinute, pentru evitarea unor neplãceri ulterioare (imputãri sume, amenzi, sesizarea organelor de cercetare penalã) cu ocazia verificãrilor ce vor fi efectuate periodic, în conformitate cu prevederile legale.”, transmite conducerea DAS din cadrul Primãriei Bârlad.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ