Se pregãtesc conditii mai bune pentru lucrãtorii sezonieri care merg la muncã în strãinãtate

MODIFICÃRI… Un proiect de lege aflat pe ultima sutã de metri a procesului legislativ vine cu propuneri ce vizeazã conditiile de viatã pentru românii care lucreazã în strãinãtate. Concret, asa cum stabileste proiectul de lege ce va ajunge curând la votul deputatilor, având propunere de adoptare, autoritãtile române vor trebui, atunci când vor negocia acorduri sau conventii în numele lucrãtorilor sezonieri români cu alte state europene, sã aibã în vedere conditii bune de cazare, acordarea unei indemnizatii pentru hranã si decontarea transportului atât la dus, cât si la întoarcerea în tarã.

“Pentru lucrãtorii sezonieri, la negocierea acordurilor, întelegerilor, tratatelor sau conventiilor (…), partea românã negociazã inclusiv conditiile de cazare oferite de angajatori, care trebuie sã respecte normele nationale din statul de primire, acordarea unei indemnizatii pentru asigurarea hranei zilnice, decontarea cheltuielilor de transport dus-întors cãtre domiciliul din România, pe perioada în care lucrãtorii sezonieri si-au desfãsurat efectiv activitatea”, scrie, mai exact, în proiect. Initiativa legislativã vizeazã si modificarea listei informatiilor ce vor trebui sã aparã în ofertele ferme din contractele de muncã în strãinãtate, ce sunt reglementate prin Legea nr. 156/2000  privind protectia cetãtenilor români care lucreazã în strãinãtate. Astfel, dupã ce proiectul va intra în vigoare, ofertele ferme vor trebui sã continã, printre altele: datele de identificare ale angajatorului strãin, inclusiv domiciliul fiscal al acestuia; durata ofertei ferme; numãrul locurilor de muncã din strãinãtate continute de ofertele ferme; durata angajãrii în luni/zile, conditiile de angajare, de încetare a angajãrii sau de reangajare; durata maximã a timpului de muncã si durata minimã a repausului periodic; remuneratia brutã si netã, tariful orar si/sau salariul lunar brut si net, moneda în care se efectueazã plata, modalitãtile de platã si datele de platã a salariului; salariul minim/tariful minim garantat în platã prin legislatia statului de primire; sporuri, ore suplimentare si alte drepturi salariale; durata minimã a concediului de odihnã anual plãtit, modul de acordare si drepturile bãnesti aferente concediului de odihnã, prevãzute în legislatia statului de primire; acordarea de despãgubiri în caz de boli profesionale, accidente de muncã sau deces; specificarea conditiilor de cazare de care va beneficia pe toatã durata sederii, cazare de naturã sã îi asigure un nivel de trai adecvat sau, dupã caz, de închiriere a unei locuinte si conditiile de acordare a unei indemnizatii pentru asigurarea hranei; asigurarea transportului lucrãtorilor cetãteni români în statul de primire, transportul de la locul cazãrii la locul desfãsurãrii activitãtii, precum si conditiile de transport si de repatriere a salariatilor români, inclusiv în caz de boli profesionale, accidente de muncã sau deces; obiceiurile locului si orice alte aspecte specifice de naturã a pune în pericol viata, libertatea sau siguranta lucrãtorilor cetãteni români; taxele, impozitele si contributiile care greveazã asupra veniturilor lucrãtorilor cetãteni români, asigurându-se, dupã caz, evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contributii de asigurãri sociale. Suplimentar, tot ca o mãsurã de protectie a celor ce lucreazã temporar în strãinãtate, ofertele ferme vor fi redactate atât în limba statului de primire sau într-o altã limbã de circulatie internationalã, cât si în limba românã.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ