Selectia cadrelor didatice vasluiene pentru grupurile de lucru la examenele nationale

ÎNVÃTÃMÂNT… A început perioada de înscriere a cadrelor didactice din judetul Vaslui, care vor sã facã parte din grupurile de lucru pe discipline pentru evaluãrile, examenele si concursurile nationale din anul scolar 2020-2021. Vã prezentãm mai jos calendarul selectiei, precum si criteriile de care se va tine cont.

CNPEE realizeazã procesul de constituire si completare a grupurilor de lucru pe discipline în vederea pregãtirii pentru “Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, Evaluarea competentelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, Evaluare Nationalã pentru absolventii claseia VIII-a, Examenului de Bacalaureat, Examenului de definitivare în învãtãmânt si concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învãtãmântul preuniversitar”. Cadrele didactice selectate vor desfãsura activitatea de proiectare a itemilor, testelor, variantelor de subiecte, biletelor de examen, fisierelor de lucruri si a caietelor cadrului didactic/baremelor de evaluare si de notare, conform procedurilor specifice CNPFEF. Grupurile de lucru cuprind cadre didactice care îsi desfãsoarã activitatea atât în mediul urban, cât si în cel rural, în unitãttile de învãtãmânt prescolar, primar, gimnazial, respectiv liceal, cu filierele teoreticã, vocationalã si tehnologicã, si în unitãtile de învãtãmânt care scolarizeazã elevi apartinând minoritãtilor nationale. Selectia cadrelor didactice pentru constituirea si completarea grupurilor de lucru pe discipline se face pe baza competentei si a experientei declarate, precum si pe baza disponibilitãtii manifestate pentru implicarea în activitãtile de pregãtire a evaluãrilor, a examenelor si a concursurilor nationale din anul scolar 2020-2021, prin realizarea demersurilor de înscriere în aplicatia dedicatã.

Conditiile pe care candidatii trebuie sã le îndeplineascã 

Cadrele didactice trebuie sã fi desfãsurat activitãti de predare-învãtare-evaluare în învãtãmântul prescolar în ultimii 3 ani scolari (pentru DEF, TIT), primar (pentru EN II, EN IV, DEF, TIT), în învãtãmântul gimnazial (pentru EN VI, EN VIII, DEF, TIT), în învãtãmântul liceal (pentru BAC, DEF, TIT). De asemenea, trebuie sã aibã abilitãti de operare pe calculator si sã fie absolventi ai cursurilor, stagiilor sau programelor e formare recunoscute prin credite profesionale transferabile, care vizeazã problematica specificã evaluãrii de proces/prin examene, a evaluãrii manualelor si curriculumului, cât si experientã în activitatea de proiectare a itemilor de evaluare a proiectelor de manuale scolare, elaborarea de programe scolare prin participare în grupurile de lucru constituite în acest scop, la nivel national, au titlul stiintific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplica, au gradul didactic I, Il sau definitiv.

Procedura si calendarul de selectie

Procesul de selectie a candidatilor se desfãsoarã în trei etape. Prima etapã este cea de înscriere a candidatilor care a început cu data de 12 octombrie 2020 si se va termina la data de 19 octombrie. Înscrierea candidatilor la adresa web  https://competente.rocnee.eu/apel2020_09/, cu respectarea instructiunilor afisate în cadrul aplicatiei. Candidatii se pot înscrie pentru proiectare de itemi si / sau pentru activitãtile de traducere a subiectelor în limbile minoritãtilor nationale. Cadrele didactice interesate îsi pot depune candidatura pentru una sau mai multe dintre evaluãrile, examenele si concursurile nationale pentru care CNPEE realizeazã procesul de constituire/completare a grupurilor de lucru pe discipline, dar vor prezenta un singur test. A doua etapã este cea de selectie a candidatilor în perioada 19-25 octombrie. Ultima etapã si anume cea de anuntare a rezultatelor selectiei, individual, se va realiza în perioada 26-27 octombrie si vor fi anuntati numai candidatii selectati. Activitatea grupurilor de lucru pe discipline este supusã monitorizãrii de cãtre responsabilii si coordonatorii de discipline. În situatia în care profesorii selectati nu demonstreazã competentã si eficientã în activitatea desfãsuratã, acestia pot fi înlocuiti pe parcursul anului scolar 2020-2021 cu alte cadre didactice care, în urma procedurii de selectie, au fost desemnate ca rezerve. Lista domeniilor si a disciplinelor pentru care se organizeazã selectia cadrelor didactice care vor fi implicate în activitãtile specifice evaluãrilor, examenelor si concursurilor nationale din anul scolar 2020-2021 este cuprinsã în aplicatia care se acceseazã la adresa web https://competente.rocnee.eu/apel2020_09/.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ