19.7 C
Vaslui
14-aug.-2022

Curtea de Conturi la Primăria Bârlad: lucrări plătite, dar neefectuate și zeci de funcționari rău platnici! (DOCUMENT)

- Advertisement -
ABATERI… Nereguli cu duiumul la Primăria Bârlad, după controlul Curții de Conturi

ÎN TREND… După Primăria Vaslui și cea din Murgeni, Curtea de Conturi a găsit și la Primăria Bârlad nereguli grave. În urma auditului făcut, s-au găsit grave nereguli, în special la modul în care au fost cheltuiți banii din bugetul local. S-au plătit lucrări neefectuate către societățile agreate de Primărie, care au primit contractele prin încredințare directă. Un exemplu este SC Wash – Expert, care la «Obiectivul de investiții “Construire creșă 3 grupe în municipiul Bârlad”, care a eliberat o factură în valoare totală de 2.280.013,19 lei, aceasta a și fost achitată de Primăria Bârlad, dar Curtea de Conturi a descoperit că lucrări în valoare totală de 24.196,46 lei nu au fost executate și nu s-au regăsit fizic pe teren la data inspecției echipei de audit». Au fost descoperite și alte zeci de nereguli, care au prejudiciat bugetul local: au fost întocmite PV de contravenție de către Poliția locală, care ulterior au fost anulate, funcționari publici -primii la neachitat taxele și în loc de popriri primesc… somații, pe care le ignoră, plus alte neregulii constatate la 68 de lucrări de investiții, inclusiv la Spitalul din Bârlad. Primăria are termen de remediere a celor constatate până pe 25 noiembrie 2022. Deși raportul Curții de Conturi conține destule nereguli, consilierii bârlădeni n-au avut obiecțiuni! Traiul pe vătrai este cuvânt de ordine în Primăria Bârlad!

DOCUMENT: Decizia Camerei de Conturi către Consiliul Local al Municipiului Barlad

Primăria Bârlad a informat pe 28 iunie, la ședința ordinară a CLM, decizia numărul 10 din 16.06.2022 emisă de directorul Camerei de Conturi a Județului Vaslui, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate cu ocazia misiunii de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021. Iată ce nereguli s-au constatat și s-au adus la cunoștința celor 18 consilieri prezenți la ședința ordinară a CLM:

Nefundamentarea corespunzătoare a bugetului de venituri și cheltuieli prin prisma neinventarierii în totalitate a materiei impozabile (neinventarierea terenurilor și clădirilor neîngrijite în vederea aplicării prevederilor legale)

Din analiza modului de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, s-au constatat abateri cu privire la neinventarierea clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bârlad, precum și pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv. În anul 2020, Consiliul Local al Municipiului Bârlad a aprobat prin HCL nr. 350/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021 „supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bârlad, precum și pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv, cu un procent de până la 500%, în conformitate cu propriile Regulamente aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Bârlad. «La solicitarea echipei de audit a documentelor privind efectuarea de verificări și constatări în teren cu privire la clădirile și terenurile neîngrijite, acestea nu au fost prezentate. Arhitectul șef (fără a avea atribuții în comisia nominalizată) precum și membrii comisiei numiți prin Dispoziția primarului în 2018, au comunicat că: „în perioada anilor 2020-2021 datorită contextului situației pandemice din țara noastră, nu s-au mai putut efectua verificări în teren, urmând a se relua procedura după actualizarea membrilor comisiei printr-o nouă dispoziție “. În concluzie, se constată că hotărârile din 2020 nu au produs efecte și nu au fost implementate la nivelul UATM Bârlad», se precizează în raportul Curții deconturi. Personalul din aparatul propriu al primarului nominalizat să ducă la îndeplinire sarcinile dispuse, nu a procedat în perioada 2018-2022 la inventarierea materiei impozabile reprezentând clădiri și terenuri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bârlad, precum și pentru terenuri agricole nelucrate.

Persoane juridice cu faliment declarat, menținute în evidența fiscală!

„Din intersectarea bazelor de date privind debitele din lista de rămășițe a UATM Bârlad la data de 31.12.2021, cu baza de date cu persoanele juridice pentru care s-a declarat falimentul, s-a constatat menținerea în evidența fiscală și cea contabilă a unor persoane juridice cu domiciliul fiscal pe raza municipiului Bârlad, pentru care s-a declarat falimentul în baza hotărârilor emise de instanțe cu debite datorate bugetului local în sumă de 135.114 lei. Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este de 136.794 lei, reprezentând obligații fiscale ale contribuabililor radiați ori pentru care s-a declarat falimentul, menținute în evidența analitică pe plătitor și în evidența contabilă sintetică și analitică, contrar prevederilor legale în vigoare.”, scrie negru pe alb în documentul întocmit de Curtea de conturi.

43 de salariați ai Primăriei nu și-au achitat taxele locale!

„La un număr de 43 salariați ai UATM Bârlad care aveau la data de 31.12.2021 datorii restante la bugetul local în cuantum de 67.562 lei, entitatea s-a rezumat la emiterea de somații, dar nu a procedat și la instituirea de popriri pe veniturile din salarii; nu s-a efectuat o analiză a bunurilor deținute de debitori, în vederea instituirii de sechestre (în perioada 2020-2021 entitatea neinstituind niciun sechestru)”, a mai precizat Curtea de Conturi.

La Poliția locală, procesele verbale de constatare a contravențiilor sunt întocmite necorespunzător

„Întocmirea neconformă a proceselor verbale de constatare a contravențiilor. Sunt anulate procese verbale de constatarea contravențiilor întocmite de agenți ai Poliției Locale Bârlad. S-au constatat deficiențe în modul de completare a acestora după cum urmează: nu în toate cazurile au fost respectate prevederile art. 19 din O.G.nr.2/2001, în sensul că deși în PVCC-urile întocmite se menționează că contravenientul «refuză să semneze», lipsesc semnătura și datele de identificare ale martorului (exemplificăm: PVCC seria BDPL nr.008685); Modul de anulare neconform al proceselor verbale de constatare a contravențiilor a fost constatat și analizat și în Raportul de audit public intern ad-hoc întocmit în anul 2021 de Compartimentul de Audit Public Intern al UATM Bârlad, înregistrat în 2021 la UATM Bârlad și în 2022 la Poliția Locală Bârlad. Termenul stabilit pentru implementarea recomandării a fost data de 31.03.2022”, se mai află scris în decizia Curții de Conturi.

Nereguli și la operațiunile economice cu Spitalul Bârlad!

Curtea de Conturi Vaslui a mai remarcat și că unele elemente patrimoniale de activ nu au fost înregistrate în evidența contabilă și tehnic-operativă a Spitalului Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad și neincluderea acestora în Situația lunară privind calculul amortizării. Echipa de audit a identificat o serie de plăți de natura cheltuielilor de investiții, fără ca acestea să fie înregistrate corespunzător în evidența tehnic-operativă și contabilă a ordonatorului terțiar de credite. << Astfel, Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad a contractat prin SEAP (achizițiile directe) două obiective de investiții ce au fost cuprinse în listele de investiții aprobate prin HCLM pentru care s-a procedat la înregistrări contabile eronate, după cum urmează: amenajare platformă pentru autoclave în valoare de 44.268 lei și achiziție și montare mână curentă protecție pereți și protecție colț cu inserție metalică, conform contractului de lucrări din august 2021, pentru care au fost emise facturile în valoare de 115.653,13 lei și de 216.363,66 lei, achitate. Valoarea mijloacelor fixe neînregistrate în evidențele contabile este în sumă totală de 376.305 lei. Totodată, nu s-a procedat la calculul și înregistrarea amortizării începând cu data punerii în funcțiune a mijloacelor fixe, respectiv din data de 28.05.2021, de 29.10.2021 și de 20.12.2021. Astfel, s-a constatat că nu s-a calculat și înregistrat amortizarea cumulată în valoare de 2.459 lei. Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 515.200 lei cu influență directă asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021. De asemenea, s-au făcut plăți nelegale, urmare a includerii în situațiile de lucrări, anexă la facturile decontate, a unor cantități de lucrări neefectuate>>, mai evidențiază Curtea de Conturi.

SC Wash-Expert SRL, plătită pentru lucrări neexecutate!

Din verificarea plăților efectuate la categoria operațiuni „Cheltuieli de capital” și în baza documentelor puse la dispoziție de UAT Bârlad, echipa de audit a constatat că pentru execuția obiectivului de investiții “Construire creșă 3 grupe în municipiul Bârlad’’, în baza Contractului de proiectare și execuție de lucrări nr.73/29.08.2019, furnizorul SC W.-E. SRL a prezentat spre decontare în perioada 2020-2021 un număr de șapte facturi achitate în totalitate. (….) Urmare a inspecției fizice în teren efectuată în data de 03.05.2022 de echipa de audit, împreună cu directorul executiv al Direcției tehnice, s-a constatat că unele articole de deviz, deși incluse ca realizate în situațiile de lucrări anexă la facturile emise de furnizorul de lucrări și achitate de către UATM Bârlad, nu s-au regăsit ca realizate, aspect consemnat și în Nota de constatare în teren din Mai 2022. Practic, Primăria Bârlad a achitat o valoare totală de 2.280.013,19 lei pentru construirea acestui obiectiv, dar nu toate lucrările au fost realizate, în realitate. Lucrări în valoare totală de 24.196,46 lei, lipseau cu desăvârșire. Situațiile de lucrări au fost vizate ca fiind conforme, de dirigintele de șantier în baza contractului de servicii, de directorul executiv al Direcției tehnice și de ordonatorul principal de credite.

Primăria Bârlad, somată de Curtea de Conturi să remedieze neregulile!

De altfel, SC Wash Expert, firma de casă a primăriei bârlădene, nu este singura care a decontat lucrări neexecutate. Aferent obiectivului suplimentar de vizualizare a încă 68 obiective de investiții auditate de Curtea de Conturi în anul 2020 pe perioada stării de urgență doar pe bază de documente, s-a constatat că unele articole de deviz au fost constatate cantități de lucrări facturate și plătite, dar care nu au fost puse în operă de către antreprenori. “Pe lângă măsurile prezentate, vă rugăm să dispuneți și orice alte măsuri pe care le considerați necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi în urma acțiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit public intern în urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin decizie de Curtea de Conturi. Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii fi a neurmăririi de către conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an, sau cu amendă”, încheie Curtea de Conturi Vaslui decizia înaintată Primăriei Bârlad. Termenul de recuperare a prejudicilor este stabilit la 25 noiembrie a.c.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

16 COMENTARII

 1. La poliția locală procesele verbale sunt anulate de jupânul Chelaru, care exonerează în locul judicelui, deci abuz în serviciu negru pe alb.

 2. Eu știu că o plată se face la încheiere lucrărilor. De ce s-au dat banii înainte? Sunt atâția oameni deștepți care ar putea să țină frâiele in acea primărie,in toate obiectivele propuse,in toate lucrările pe care le au,oameni cu cap,care au ceva in el! Dar multe neamuri se perindă și se prind ca scaiul de oaie de acele fotolii.Fotolii ce sunt răcoroase vara și călduroase iarna. Că unii nu știu a scrie un proces verbal,nu este o noutate. Așa se vrea! Sunt destui capabili care ar trebui sa înlocuiască pe niște neica nimeni. Și care au carte… Dar ăștia cu școli,cu facultăți,stau pe tușă,că ,na… Mai e nașul,mai cumnatul,un fin… O întrebare aș avea: funcționarilor neplatitori de taxe și impozite restante,li se pun penalizări și lor? Întreb și eu așa…

  • Asta este povestea Cezarei . Informațiile nu sunt verificate. Cezara este o zdreanță de ziarista care umbla după plocoane și dacă nu primește -tăvălește pana primește …

 3. Lăsați ca e de unde, contribuabilul nu baga de seama, primarul se dezvolta , directorii sunt complici , secretara se duce cu cămilă din supt pula , directorul politiei locale se plimbă cu mașina de serviciu parca e la 2,15, ANgheluta e pe cai mari, secretarul suge cît de curând pula, iar autoritățile statului o motanesc , arestați pe toți!

 4. Dar pentru falsurile in acte publice si delapidare cine raspunde? Sau Primaria nu are niciun interes sa isi recupereze creantele iar infractorii care au prejudiciat bugetul local sa fie trasi la raspundere?

 5. Vax, cine știe un pic de ctb, își da seama ca sunt lucruri ușor de remediat. De asta nici n-au avut obiecțiuni…. 24.000 lei la investiții de 6 milioane?

  • Cam asa se intampla cand sotul ceui care executa controlul este angajat al unei firme a Consiliului Local Barlad!
   Pe de alta parte poti verifica pe SICAP sa vezi ca aceeasi frima care a dat chix cu gradinita e in culpa si cu platforma de la spital. Sa fie oare o coincidenta sau un obicei?
   Cat priveste 6 milioane investiei cred ca ai orbul gainilor sau esti un manipulator daca nu vezi ca in raport scrie „«Obiectivul de investiții “Construire creșă 3 grupe în municipiul Bârlad”, care a eliberat o factură în valoare totală de 2.280.013,19 lei, aceasta a și fost achitată de Primăria Bârlad”!

   • Observ cu surprindere ca jignesti. Controlul s-a efectuat PENTRU TOATE INVESTITIILE, nu numai pentru cresa…deci suma este de 6 milioane…….
    Du-te mai si trateaza-te!

    • Curtea de Conturi nu a identificat nicio problema la celelalte contracte ci doar la o firma abonata la lucrari cu incredintare directa ba din partea Primariei, ba din partea institutiilor subordonate (gen DAPPC, Politia Locala) si din partea unitatilor scolare. Deci ce treaba avem noi cu altii? Sau incercam o mica lovitura cu manta sa credibilizam ceva ce se cheama in termen mai neacademici „SUTEALA”?

 6. Nu este nici o surpriza.
  Boboc, ce faci?
  Bine?
  Cun este cu auditul?
  Nu erai expert?
  Acum, domnu contabil sef, esti bun de plata.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.